Competències

La regidoria delegada de l’Àrea d’Urbanisme exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, habitatge, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries i enginyeria.
  2. L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, empreses, organitzacions i institucions en relació a les matèries anteriors.
  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre instruments de planejament, instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, disciplina urbanística; l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, en l’àmbit de la seva competència, en què sigui competent l’alcalde per a la seva contractació o concessió i siguin previstos en el pressupost, quan no superin el límit de 300.000 euros; les competències d’alienació, cessió i gravamen i formalització d’escriptura pública del patrimoni, incloses les parcel·les sobreres de la via pública, l’adjudicació de concessions sobre béns municipals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial atribuïdes a l’alcalde quan el seu valor no superi els 120.000 euros, així com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.
  4. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, habitatge,  patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries i viàries, enginyeria.
  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf 1).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.