Competències

La Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions

En matèria de Medi Ambient

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de medi ambient, medi natural i espais rurals, i d'altres aspectes relacionats amb els animals domèstics, de companyia, dels animals salvatges urbans, de les plagues i prevenció del risc en aquestes matèries, sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina mediambiental, energies, cicle integral de l'aigua, intervenció sobre activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra legislació sectorial) així com les competències que corresponen a l'Alcaldia, en tots els casos reglamentàriament establerts per a suspendre el servei d'abastament d'aigua i/o sanejament d'aigües residuals previs els tràmits preceptius.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i directrius d'actuació, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis en l'àmbit de la seva competència, en el que sigui competent l'Alcalde per la seva contractació o concessió i siguin previstos en el pressupost, quan no superin el limit de 150.000 Euros, intervenció sobre activitats i llicències ambientals de competència municipal, així com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides al medi ambient, medi natural i espais rurals i d'altres aspectes relacionats amb els animals domèstics, de companyia, dels animals salvatges urbans, de les plagues i prevenció del risc en aquestes matèries, sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina mediambiental, energies, cicle integral de l'aigua, intervenció sobre activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra legislació sectorial) així com les competències que corresponen a l'Alcaldia, en tots els casos reglamentàriament establerts per a suspendre el servei d'abastament d'aigua i/o sanejament d'aigües residuals previs els tràmits preceptius.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l'exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

En matèria d'ocupació

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de formació per a l'empresa i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i directrius d'actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de la legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a  formació per a l'empresa i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l'exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.