Competències

La Regidoria delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació en matèria d’organització, règim interior, contractació, oficines d’atenció a la ciutadania,  responsabilitat patrimonial, hisenda municipal i arxius administratius.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, empreses, organitzacions i institucions en relació amb les mateixes matèries.

c) L’elaboració del Pressupost Municipal, coordinant les tasques que cada regidor delegat cap d’àrea realitzarà en les matèries de la seva competència.

d) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre  totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local,  entre les quals s’inclouen l’execució d’ingressos i despeses, l’ordenació de pagaments, les modificacions de pressupost que no siguin competència del Ple, l’aprovació de liquidacions dels pressupostos, la rendició dels comptes anuals, l’aprovació de liquidacions, anul·lacions, devolucions i resolució de reclamacions i recursos referents als ingressos de la Hisenda municipal, arrendaments, les competències d’alienació de patrimoni mobiliari atribuïdes a l’Alcalde, quan el seu valor no superi els 120.000 euros i l’aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis i subministraments, donant-ne compte mensualment a la Junta de Govern Local.

e) La presidència de la mesa permanent de contractació. 

f) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a organització, règim interior, contractació, oficines d’atenció a la ciutadania, responsabilitat patrimonial i hisenda municipal.

g) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.