Competències

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de participació ciutadana, centres cívics, relacions cíviques, solidaritat i cooperació, plans estratègics, gent gran, programes transversals en aquesta matèria, col·lectius específics, polítiques per a les dones, Casal de la Dona, Joventut, Oficina Jove, Pla Local de Joventut, Casal de Joves, coordinació i impuls de la transparència, bon govern, accés a la informació pública.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a la participació ciutadana, centres cívics, relacions cíviques, solidaritat i cooperació, plans estratègics, gent gran, programes transversals en aquesta matèria, col·lectius específics, polítiques per a les dones, Casal de la Dona, Joventut, Oficina Jove, Pla Local de Joventut, Casal de Joves, Coordinació i impuls de la transparència, bon govern, accés a la informació pública.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.