Cerca convocatòries del Ple

E.g., 2014-04-24
E.g., 2014-04-24

Convocatòries del Ple

Dijous, 24/07/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 24 de juliol de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació dia celebració sessió plens ordinaris

4. Moció de l’Alcaldia. Contracte programa 2008-2011 per a la cooperació amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

5. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de distintes entitats i organismes autònoms municipals

6. Moció de l’Alcaldia. Acceptació de la donació de la finca situada al Cm. del Mas de la Sena, núm. 4, oferta per l’associació privada Club de Fútbol Reddis i aprovació d’un conveni de col.laboració

HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió Menció Honorífica Municipal al Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus

8. Concessió Menció Honorífica Municipal al Patronat Sardanista de Reus

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

9. Hisenda- Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Balmes

SERVEIS TERRITORIALS

10. Gestió Urbanística. Aprovació i exposició pública de l’informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual de la Revisió del PGOU de Reus pel que afecta als sectors B3 “L’Hospitalera “ i B4 “Matet”

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus de la zona del Club Reus Deportiu

12. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la modificació del Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al Barri del Carme

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Moció de CiU, per a garantir la viabilitat del projecte de Metrovacesa

14. Moció de CiU, per a realitzar mesures econòmiques que redueixin l’impacte de la crisi econòmica a Reus i els seus ciutadans

15. Moció d’ICV-EUiA, contra la Directiva del Retorn

16. Moció d’ERC, en defensa de la llengua catalana

17. Moció de la CORI, per a convertir la font monumental de la plaça del Canal, en una piscina nudista naturista

18. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament instal·li un follodrom municipal al Palau Firal, en lloc de METROVACESA, evitant així l’enderrocament d’aquest edifici tan emblemàtic per a la nostra ciutat

19. Moció del PPC, sobre el reconeixement a les víctimes del terrorisme

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 22 de juny de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dijous, 26/06/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 26 de juny de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Presa de possessió del Sr. Josep Allueva Latorre, nou membre de la Corporació.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de distintes comissions, entitats i organismes autònoms municipals

4. Moció de l’Alcaldia. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia relatius a l’organització municipal

5. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts CONGIAC i autorització a AREMSA per tal de formar part de la nova societat GIAC SA.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació definitiva de la constitució i dels estatuts de la Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius.

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.1 “Mas Mainer”.

9. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus relativa a la finca de Pich Aguilera.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 23 de juny de 2008
L’alcalde

Divendres, 30/05/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 30 de maig de 2008, que tindrà lloc a les 12,30 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Moció de l’Alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. M. Teresa Pallarés Piqué.

3. Informació de l’Alcaldia.

4. Moció de l'Alcaldia. Aprovació protocol de col·laboració amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la corresponsabilització de l’escolarització al municipi en el període 2008-2010.

5. Moció de l’Alcaldia. Text refós del Programa d’Orientació pels Equipaments Comercials de Reus.

HONORS I DISTINCIONS

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Rafel Ferré Masip.

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’IES d’Horticultura i Jardineria de reus.

8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’IES Gabriel Ferrater de Reus.

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Volta Ciclista de la Província de Tarragona.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari.

11. Recursos Humans. Aprovació dels acords entre l'Ajuntament de Reus i els representants del personal al seu servei.

12. Recursos Humans. Proposta d'aprovació de la declaració de compatibilitat de l'exercici del lloc de treball ocupat per un funcionari d'aquesta Corporació amb l'activitat privada.

13. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels del carrer Pintor Bergadà i del carrer Pàmies.

14. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Pròsper de Bofarull.

15. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres d’ampliació de l’enllumenat públic dels carrers Jardí dels Poetes, Condesito, Vicaria, Escultor Sunyol i Antiquaris.

16. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del projecte d’obres de pavimentació i serveis dels carrers dels Recs, Pere Òdena i vapor Nou dins del Barri del Carme.

SERVEIS TERRITORIALS

17. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a les illes delimitades pels carrers Evarist Fàbregas, de la Sedera, Av. Pere el Cerimoniós i Passeig de Misericòrdia.

18. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la proforma del conveni per la cessió a la Generalitat de Catalunya, d’un terreny amb destí a la instal·lació del Centre de Trucades d’Urgència i del Sistema general de Seguretat i Emergències.

SERVEIS PERSONALS

19. Benestar –Serveis Socials. Aprovació estatuts del Consell Municipal de Serveis Socials.

20. Educació i Formació. Modificació dels representants municipals de diversos consells escolars.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció de la CORI. Perquè es construeixin dues noves rotondes a la zona de les parcel·les Casas i al barri Fortuny de Reus.

22. Moció de la Cori. Perquè tots els pàrkings municipals i les zones blaves de Reus siguin gratuïtes durant els dies que integren el calendari festiu de Sant Pere i de la Misericòrdia.

23. Moció de CiU. Per a la revocació de l’acord pres en el ple municipal de 4 d’abril d’autorització de les accions oportunes per tal que es pugui fer ús dels recursos hídrics sobrants a Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 28 de maig de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 25/04/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 25 d’abril de 2008, que tindrà lloc a les 13 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Proposta modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Reus.

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació inicial constitució Entitat Pública Empresarial INNOVA i dels seus estatuts.

5. Moció de l’Alcaldia. Proposta d’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

6. Moció de l’Alcaldia. Subvencions per a la cobertura del tipus d’interès d’hipoteques.

7. Moció de l’Alcaldia. Substitució de Patró de la Fundació Esport Base de Reus, fundació privada.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius de l’exercici 2007.

9. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Expedient de modificació de crèdits de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

10. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta d'una porció de terreny de 10.000 m2. de superfície, situada al c/. Jaume Vidal i Alcover núm. 19, a la Generalitat de Catalunya -Departament d'Educació- per destinar-la a la construcció d’un nou Institut d’Ensenyament Secundari (IES).

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a terrenys situats a la C-14 Autovia de Salou pk 4.7 i a l’entorn del Cementiri.

12. Gestió Ambiental. Declaració d’arbres d’interès local.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

13. Cultura.- Denominació de nous vials municipals.

14. Joventut.- Aprovació del Pla Local de Joventut 2008-2011.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció de CiU. Per a la construcció d’un edifici de nova planta per a usos socials (centre cívic, centre de dia, dependències municipals, entre altres) en l’espai alliberat de l’actual estació d’autobusos.

16. Moció de la CORI. De suport al projecte, Catalunya i voltants amb bicicleta.

17. Moció de la CORI. Què l’Ajuntament de Reus faci públiques les retribucions de tots els regidors.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 23 d’abril de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 29/02/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 29 de febrer de 2008, que tindrà lloc a les 13 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament personal directiu.

4. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts del Consorci del Transport Públic de Tarragona.

5. Moció de l’Alcaldia. Designació dels membres d'un organisme autònom i d'òrgans municipals complementaris.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla especial d’assignació d’usos al sistema d’infraestructures de serveis tècnics a la Partida Mas Calbó al terme municipal de Reus, promogut per CONTENEDORES REUS, SA.

7. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus relativa a la finca de Pich Aguilera.

8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector H.12 “Mas Sunyer”.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

9. Intervenció. Escenari pressupostari plurianual, 2008-2010.

10. Hisenda-Gestió Jurídica. Donar compte decret de l'alcadia de 4/2/08 pel qual es declarava la inadmissibilitat del recurs de reposició interposat per la Federació Empresarial d'Autotransport de la Província de Tarragona interposat contra l'acord plenari de 30/11/07 i ratificar-ne el seu contingut.

PROPOSTES DE RESOLUCIONS

11. Proposta d’ICV-EUiA. Sobre els feminicidis a Mèxic i Amèrica Central.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció de la CORI. Perquè es realitzin les barraques de Festa Major de Sant Pere 2008, al Mas Iglesiès de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 27 de febrer de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dilluns, 11/02/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 11 de febrer, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

2. Pla Pilot d’Integració d’Infants Estrangers que afecta a Reus.

Reus, 7 de febrer de 2008

L’alcalde

AJUNTAMENT DE REUS
L’Alcalde

Lluís Miquel Pérez

Divendres, 25/01/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 25 de gener de 2008, que tindrà lloc a les 13 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Constitució de la Fundació Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i la Salut.

4. Moció de l’Alcaldia. Designació dels membres de diversos òrgans municipals complementaris.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a GUPSA per a subscriure una operació de crèdit a llarg termini.

6. Moció de l’Alcaldia. Presa en consideració de la memòria, redactada per la Comissió, prèvia a la constitució d’una EPEL.

7. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del contingut del PAM per al mandat 2008-2011.

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Moto Automòbil Club de Reus.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

9. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector E.2 “Camí de Valls”.

10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana pel que afecta a un tram del Barranc de la Blanca, al polígon industrial Agro-Reus.

11. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus relativa a una illa del Barri dels Poetes.

12. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 4.22 “Ctra. Riudoms”.

13. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als terrenys situats al c/ General Moragues, núm. 86.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

14. Recursos Humans.- Aprovació del catàleg de llocs de treball per a l’any 2008.

15. Recursos Humans.- Bases del concurs ordinari del lloc de treball d’intervenció.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

16. Educació i Formació. Substitució i nomenament dels nous membres del Consell Escolar Municipal 2007-09

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

17. Moció de la CORI. Sobre la creació d’uns horts urbans municipals destinats als majors d’edat.

18. Moció de la CORI. Per l’establiment d’un mercat ambulant un cop a la setmana, on els pagesos puguin vendre directament els seus productes al públic sense intermediaris pel mig.

19. Moció de CiU. Sol.licitant la inclusió del barri Sant Josep Obrer i del Mas Pellicer a la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

20. Moció de CiU. Per a la implantació de la Policia de Barri a la ciutat.

21. Moció d’ICV-EUiA. De rebuig del Pla pilot d’integració d’infants estrangers que afecta a Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 23 de gener de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 21/12/2007

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 21 de desembre de 2007, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Informació de l’Alcaldia.

2. Moció de l'Alcaldia.- Per acollir-se al règim especial d'IVA per als Grups d'Entitats

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

3. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector A.9.d) “Barranc Martí o del Cementiri”

4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector G.2 “Granja Massó”

5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.13 “Gaudí Mar-1” i al sector G.14 ”Camí de la Plana”.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Assessoria Jurídica. Aprovació bases per a la concessió de subvencions diverses per a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides de la ciutat de Reus.

7. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Aprovació expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

8. Intervenció.- Aprovació del pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2008.

Reus, 19 de desembre de 2007
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 21/12/2007

Senyor, senyora,

Atès que s’ha retirat el punt núm. 8 de l’ordre del dia del ple ordinari convocat pel dia 21 de desembre de 2007 a les 11 hores, us convoco a la sessió extraordinària i urgent que farà el Ple el mateix dia 21 de desembre una vegada acabada la sessió del citat ple ordinari, en aquest Palau Consistorial amb el següent.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2.- Intervenció. Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2008.

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez i Segura

Reus, 20 de desembre de 2007

Divendres, 30/11/2007

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 30 de novembre de 2007, que tindrà lloc a les 12.30 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Conveni entre INNOVA i l’ajuntament sobre l’encàrrec de construcció i gestió del nou hospital de Sant Joan.

4. Moció de l’Alcaldia. Autorització a INNOVA per contractar un préstec a llarg termini.

5. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de les tarifes del subministrament d’aigua potable i de clavegueram per a l’any 2008.

6. Moció de l’Alcaldia. Modificació tarifes servei urbà d’autobusos.

7. Moció de l’Alcaldia. Designació del Director del Patronat Municipal de Turisme i Comerç

8. Moció de l’Alcaldia. Designació dels membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms i dels organismes municipals complementaris.

9. Moció de l’Alcaldia. Nomenament personal directiu i modificació de la corresponent plantilla.

10. Moció de l’Alcaldia. Acceptació sol·licitud formal de l’Ajuntament de Mont-roig i del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tal d’incorporar-se a l’accionariat de REDESSA.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

11. Hisenda-Tresoreria. Concertació d’operacions de préstec a llarg termini per al finançament d’inversions.

12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

13. Hisenda. Gestió Jurídica. Aprovació definitiva amb resolució d'al·legacions, de l'expedient de modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics, per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2008.

14. Hisenda – Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte de pavimentació i serveis als carrers sant Llorenç, Camí de Riudoms, Sant Pancraç, Alt del Carme, Sol i Sant Carles i Sant Josep.

15. Hisenda–Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del d’obres d’urbanització dels carrers Ponent, Mistral, Alegria, Sud i Immaculada (barri Immaculada).

16. Hisenda–Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte de remodelació de la Plaça Hércules i l’avinguda Jaume I.

17. Hisenda–Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’ampliació de l’enllumenat de la Plaça de la Sang i el carrer Josep MªArnavat i Vilaró.

18. Hisenda–Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte de remodelació dels carrers Sant Magí Alegre i Sant Vicenç.

19. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del d’obres de pavimentació i serveis de diversos trams dels carrers Euskadi, Avellaners i Bonaventura Carles Aribau.

20. Recursos Humans. Compatibilitat d’una treballadora amb activitat privada.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

21. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als terrenys situats a l’illa delimitada pels carrers Astorga, Riera de l’Escorial i Pere Cavallé Llagostera.

22. Patrimoni del Sòl. Cessió a l’empresa municipal Gupsa, de l’immoble situat al c/. Mare de Déu de Puigcerver (pendent de numerar), per destinar-lo a la construcció d’habitatges dotacionals públics.

23. Patrimoni del Sòl. Cessió a l’empresa municipal Gupsa, de l’immoble situat al c/. Antoni Martí Bages núm. 33-37, per destinar-lo a la construcció d’habitatges dotacionals públics.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

24. Cultura. Aprovació del Pla de Biblioteques ( 2007-2011).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25. Proposta de resolució de CiU, per a evitar el tancament de TV3 al País Valencià.

26. Proposta de resolució de CiU, amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere.

27. Proposta de resolució d’ICV-EUiA i PSC-PM, per a l’atenció de la fibromialgia i la síndrome de fatiga crònica a Catalunya.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

28. Moció del PPC, per a la creació d’una targeta de ciutat.

29. Moció de la Cori, sobre el trasllat del monument de la Sagrada Família de Gaudí als terrenys del Tecnopark de Reus, per evitar el seu possible enderrocament per culpa del traçat de l’AVE pel centre de Barcelona.

30. Moció de la Cori, per la ubicació d’un barri Roig com el d’Amsterdam al voltant de l’autovia de Reus a Salou, per a canalitzar de forma positiva el fenomen de la prostitució ambulant en aquest punt de la ciutat.

- Assumptes sobrevinguts.

- Precs i preguntes.

Reus, 28 de novembre de 2007

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines