Cerca convocatòries del Ple

E.g., 2014-12-22
E.g., 2014-12-22

Convocatòries del Ple

Dilluns, 11/05/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia11 de maig, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

Reus, 6 de maig de 2009

L’alcalde

AJUNTAMENT DE REUS
L’Alcalde

Lluís Miquel Pérez

Divendres, 8/05/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 de maig de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al manifest a favor de l’opció catalana de l’Autovia A-68, de sortida de l’Aragó al mar.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al manifest a favor de la interconnexió de l’A-68 amb el Sud de les Terres de l’Ebre.

5. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anyals, informe de gestió i proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2008 de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anyals i informe de gestió consolidats de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Enric Pàmies Carreté.

SERVEIS GENERALS

8. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Reus.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Arquitectura i Urbanisme. Sol·licitud dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la llei esmentada, per a l'execució del projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus".

10. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.13 “Gaudí Mar-1” i al sector G.14 ”Camí de la Plana”.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Proposta d’ICV-EUiA, instant al Govern de l’Estat a crear un Fons Local Anticrisi 2010 destinat a sufragar la despesa corrent dels governs locals.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció de CiU, per a la prohibició de la pràctica de la prostitució que s’exerceix al carrer.

13. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus ajudi econòmicament a l’afició del Reus Deportiu a poder seguir a l’equip de hoquei en la fase final de la lliga.

14. Moció de la CORI, perquè les zones blaves de Reus costin un euro al dia, com a mesura anti-crisi.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 6 de maig de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 17/04/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 17 d’abril de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2008.

3. Informació de l’Alcaldia.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificar la transformació de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya A.I.E. en S.A. Aprovació d’estatuts nova societat. Ampliació de capital social. Autoritzar a AREMSA la subscripció i desemborsament de noves accions.

5. Moció de l’Alcaldia. Establiment del preu públic d'una publicació de l'Àrea de Cultura.

6. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals.

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de l’ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics.

8. Moció de l’Alcaldia. Designació representant de l’Ajuntament en l’Assemblea General de Caixa Tarragona.

9. Moció de l’Alcaldia. Constitució Consorci de Promoció Turística Comercial i Cultural de Reus. Aprovació estatuts.

10. Moció de l’Alcaldia. Correcció d’errada material a l’acta del dia 06.02.09. ( Article 16, Estatuts EPEL-Innova).

HONORS I DISTINCIONS

11. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la banda musical de Reus WHISKIN’S.

SERVEIS GENERALS

12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius de l'exercici 2008. Incorporació de romanents de crèdits de l'Ajuntament amb el seu finançament.

13. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

14. Intervenció. Proposta liquidació escenari plurianual d'estabilitat pressupostària.

15. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Sant Magí, Sant Roc, Sant Llibori i del Molí.

16. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de pavimentació i serveis del carrer Sant Serapi (barri del Carme).

17. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de pavimentació i serveis del carrer Gornals (barri del Carme).

18. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació de la urbanització del Pinar (fases 3-4-5).

SERVEIS TERRITORIALS

19. Patrimoni del Sòl. Acords complementaris a la cessió gratuïta d'una finca, situada al c/. Roger de Llúria núm. 2b-8, a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per destinar-la a construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Proposta d’ICV-EUiA, en defensa d’un Pla per al tancament progressiu de les centrals nuclears.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció de CiU, sol·licitant al departament d’Educació una tercera línia concertada a l’escola Pare Manyanet de Reus.

22. Moció de CiU, per a la gestió del territori de l’aeroport de Reus.

23. Moció de la Cori, sobre la creació d’una regidoria d’igualtat de les drogues.

24. Moció de la Cori, perquè la majoria de les zones blaves de Reus quedin anul·lades i es paralitzin i s’anul·lin els expedients sancionadors.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 15 d’abril de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 6/03/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de març de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals i altres entitats.

4. Moció de l’Alcaldia. Donar compte d’un decret de l’Alcaldia.

HONORS I DISTINCIONS

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Juvenal Sansó Garrit.

SERVEIS GENERALS

6. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del projecte d’obres de pavimentació i serveis al carrer Vapor Vell.

7. Recursos Humans. Declaració compatibilitat de l’exercici del lloc de treball d’un treballador al servei de la Corporació amb l’activitat de docència.

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a terrenys del Club Natació Reus Ploms i del Passeig de Misericòrdia.

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sistemes d’equipaments i espais lliures del sector G.1.c) “Mas Iglesias”, del sector E.3 “Partida Vila”, de l’àrea 6.3 “Hort de Ros”, del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”, de la zona verda del c/ de la Menta i de la zona VI-22 Niloga.

10. Gestió Ambiental. Ratificació del Decret de 20 de gener de 2009 d’aprovació de l’adhesió al Conveni Marc subscrit entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO en data 27.10.2008 per la gestió de residus d’envasos de vidre.

SERVEIS PERSONALS

11. Educació i Formació. Cessament de membres del Consell Escolar Municipal.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Proposta d’ICV-EUiA, perquè les polítiques de combat de la crisi incloguin la perspectiva de gènere.

13. Proposta del PPC, sobre els preus de la vivenda protegida.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de CiU, per a la dotació d’equipaments socials en l’àmbit de les zones del Carrilet i Mas Iglesias.

15. Moció de CiU, per a la implantació a Reus dels estudis superiors de disseny d’art, en la seva vessant de disseny d’interiors.

16. Moció de la CORI, per la creació d’un servei d’assistència pels veïns de les obres del barri del Carme.

17. Moció de la CORI, per a la creació d’un coffee-shop tipus Holandès a Reus. Amb la particularitat de ser municipal.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 4 de març de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 6/02/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de febrer de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament representants de l’Ajuntament de Reus al Consorci d’Inversions Públiques.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació Decret de l'Alcaldia relatiu a les retribucions per al 2009.

5. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’EPEL INNOVA.

6. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’empresa municipal “REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA”.

7. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’empresa municipal “HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM”.

8. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’empresa municipal “REUS ESPORT I LLEURE, SA”.

9. Moció de l’Alcaldia. Donar compte del Decret de l'adjudicació del lloc de treball de Viceintervenció de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Reus a favor del Sr. Baldomero Rovira López.

SERVEIS GENERALS

10. Hisenda-Rendes i Exaccions. Proposta d’Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de pavimentació i serveis als carrers Vidal, Santa Magdalena, Joaquim Santasusagna, Roig, Travessera de Sardà, Barceloneta i Pau Sabaté.

11. Recursos Humans. Proposta d’aprovació del catàleg dels llocs de treball de 2009.

12. Recursos Humans.- Aprovació de la declaració de compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per un funcionari d’aquesta Corporació amb l’activitat privada.

SERVEIS TERRITORIALS

13. Gestió Urbanística.. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.1 “Mas Mainer”, en compliment de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 18 de setembre de 2008.

14. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector G.2 “Granja Massó”.

15. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 4.54 “Fustes Olesti”.

16. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 5.5 “Romika”.

17. Gestió Ambiental. Modificació del Reglament Regulador dels serveis municipals del subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals”.

SERVEIS PERSONALS

18. Educació i Formació. Nomenament i substitucions dels representants municipals als Consells Escolars de diversos centres educatius

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Proposta d’ERC i d’ICV-EUiA, en defensa de les festes de foc.

MOCIÓNS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció de CiU, per la realització d’una consulta popular de l’Àrea Residencial Estratègica de Reus.

21. Moció de CiU i del PPC, per la constitució d’una comissió especial de seguiment de la crisi econòmica.

22. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus doni suport institucional a l’Institut Català de la Salut ( ICS), perquè segueixi gestionant els centres d’atenció primària de la nostra ciutat i s’impedeixi el seu traspàs de gestió cap a una societat anònima municipal ( SAM).

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 4 de febrer de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 16/01/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 16 de gener de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Informació de l’Alcaldia

SERVEIS TERRITORIALS

2. Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva del projecte executiu per a la construcció del Centre d’Educació 3-16 (Infantil, Primària, ESO) anomenat “Pi del Burgar”.

3. Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de pavimentació de la cruïlla del carrer Lleó XIII amb l’avinguda Sol i Ortega i la vorera oest entre la via del tren i el carrer del Treball.

4. Contractació i Patrimoni. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió de diverses obres municipals al Fons Estatal d’Inversió Local.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

5. Proposta d’ICV-EUiA, sobre la situació a Gaza.

6. Proposta del PSC, de condemna rotunda dels atacs d’Israel a Gaza i crida a l’alto el foc.

7. Proposta d’ERC, per la internacionalització del dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català.

MOCIÓNS DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Moció de CiU i del PPC, per la suspensió de l’Àrea Residencial Estratègica de Reus.

9. Moció de la Cori, per la rehabilitació urgent i el tancament preventiu del pàrking de la plaça Prim.

10. Moció de la Cori, per la reivindicació de la festivitat de Sant Canut a la ciutat de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 14 de gener de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 19/12/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 19 de desembre de 2008, que tindrà lloc a les 11,30 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del Decret núm. 2987 relatiu a la sol·licitud de la subvenció sol·licitada pels diversos esdeveniments produïts a la ciutat de Reus, en data 2 de novembre de 2008

4. Moció de l’Alcaldia. Tarifes servei transport públic urbà de viatgers per l’any 2009

5. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals

6. Moció de l’Alcaldia. Per acollir-se al règim especial d’IVA per als Grups d'Entitats (2n nivell)

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió Menció Honorífica Municipal al CEIP Rubió i Ors de Reus

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Sant Celestí i Sant Joaquim

9. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació

10. Intervenció. Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2009

SERVEIS TERRITORIALS

11. Gestió Urbanística. Informe favorable i elevació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de la memòria argumentativa presentada per UNIFAMILIAR SANT JORDI, SA en relació a l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector D.6 “Barranc de la Barraqueta”

12. Contractació i Patrimoni. Aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització dels carrers Ponent, Mestral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada

13. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de l’immoble situat al c/. dels Pagesos núm. 2, destinada a la instal·lació del Centre de Trucades d’Urgència i del Sistema General de Seguretat i Emergències

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 17 de desembre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/12/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 5 de desembre, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Hisenda. Gestió Jurídica. Aprovació definitiva amb resolució d'al·legació, de l'expedient de modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics, per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2009.

Reus, 2 de desembre de 2008

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 7/11/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 7 de novembre de 2008, que tindrà lloc a les 13 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Agermanament de la ciutat de Reus, amb la ciutat de Gandia.

4. Moció de l’Alcaldia. Autorització a la societat REDESSA per a la concertació d’un crèdit a llarg termini.

5. Moció de l’Alcaldia. Designació de membres de diversos òrgans municipals complementaris.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de les tarifes del subministrament d’aigua potable de clavegueram per a l’any 2009.

7. Moció de l’Alcaldia. Ratificació, si s’escau, de les al·legacions presentades al projecte del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Club Reus Deportiu.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

9. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

SERVEIS TERRITORIALS

10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector H.11 “Bellisens Oest”.

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’equipament educatiu-universitari anomenat sector G.11 Zona Universitària Mas Vila de Barberà.

12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector C.5 “Barranc de la Mina”.

13. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sectors C.4 “Ctra. de Riudoms”, C.6 “Camí del Roquís” i C.7 “Granja Gil”.

SERVEIS PERSONALS

14. Participació i Ciutadania. Constitució de l’Associació de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació i aprovació dels seus estatuts.

15. Participació i Ciutadania. Manifest “La violència masclista: un problema de tots i totes”

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

16. Moció del PPC. Pel compliment i l’aplicació de la Llei de dependència.

17. Moció de la CORI. Perquè s’ampliï el parc de Sant Jordi amb nous equipaments i zones verdes, aprofitant l’actual solar on s’ubicava l’anterior Palau de Fires i Congressos de Reus.

18. Moció de CiU, PPC i la CORI. Al voltant del servei de recollida d’escombraries i neteja de la Ciutat.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 5 de novembre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 10/10/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 10 d’octubre de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Autorització a GUPSA per la concertació d’un préstec hipotecari.

4. Moció de l’Alcaldia. Acord de participació en la constitució del Consorci d’Inversions Públiques i aprovació inicial dels seus estatuts.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a Hospital de Sant Joan de Reus i GECOHSA per a constituir la societat mercantil “ GINSA, Serveis Integrats de Gestió S.A” i aprovació dels seus estatuts.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Hisenda-Rendes i Exaccions.- Proposta d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Joan Martell.

7. Hisenda-Rendes i Exaccions.- Proposta d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Escorredor de Sant Francesc, Palo Santo i tram Carrilet.

8. Hisenda-Gestió Jurídica.- Expedient de modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics municipals per a 2009.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Patrimoni del Sòl. Cessió a l’empresa municipal Gupsa, de l’immoble situat al c/. Mas de l’Abelló, per destinar-lo a la construcció d’habitatges amb protecció oficial.

10. Gestió Urbanística. Rectificació de l’errada material advertida al Pla parcial urbanístic del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”.

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Rovira i Virgili cantonada c/ Santiago Rusiñol, c/ Antoni Rubió i Lluch i c/ Joan Alcover.

SERVEIS PERSONALS

12. Àrea de Benestar. Establiment del Servei Municipal de Casals de Gent Gran de Reus.

13. Àrea de Benestar. Aprovació definitiva dels Estatuts del Consell Municipal de Serveis Socials.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14. Moció d’ERC. Suport del correllengua 2008.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció de tots els grups municipals. Encarregant a la URV l’estudi previ a la revisió del Pla Estratègic-Agenda 21 de Reus.

16. Moció de CiU. Per a la gestió del territori de l’aeroport de Reus

17. Moció de la CORI. Perquè l’aeroport de Reus es digui aeroport Antoni Gaudí de Reus.

18. Moció de la CORI. Perquè els beneficis d’INNOVA es reparteixin directament amb el ciutadà i els ajudin a alleugerir les despeses que tenen amb l’Ajuntament.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 8 d’octubre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines