Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 26/11/2015
E.g., 26/11/2015
Divendres, 23/07/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 23 de juliol de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Informació de l’Alcaldia

2. Moció de l’Alcaldia. Acord de la Junta de Portaveus de rebuig a la sentència de l’Estatut

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diversos Consells Municipals

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la declaració d’especial interès i d’utilitat municipal de les obres de rehabilitació d'elements comuns de diversos blocs del Barri Fortuny

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a distintes societats del grup hospitalari per l’adquisició o venda d’accions o participacions socials

6. Moció de l’Alcaldia. Autorització a AMERSAM, per a la subscripció d’una operació de crèdit a llarg termini

7. Moció de l’Alcaldia. Modificació de la plantilla i catàleg llocs de treball per la classificació de la plaça de Vicesecretari com a habilitat de caràcter estatal.

8. Moció de l’Alcaldia. Sobre la modificació de l’article 14.2 del Real Decret Llei 8/2010 de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic

9. Moció de l’Alcaldia. Constitució de l'agrupació d'interès econòmic "MUX de la TDT_TL1T, AIE"

HONORS I DISTINCIONS

10. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Pere Duch Cartaña

SERVEIS GENERALS I HISENDA

11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l’Ajuntament

SERVEIS TERRITORIALS

12. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als terrenys situats entre el sector H.7, la Ctra. Nacional 340 i l'autovia de Bellisens.

13. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector H.7 "Bellisens Actual N.340".

14. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus a l'àmbit del Parc de la Maquinària.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15. Proposta de resolució de CiU, sobre la sentència del Tribunal Constitucional, l’Estatut d’Autonomia i l’exercici del dret a decidir

16. Proposta de resolució d’ERC, sobre la sentència del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’Autonomia i per la independència nacional

17. Proposta de resolució d’ICV-EUiA, de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

18. Moció de CiU i del PPC, per tenir coneixement del moviment Salafista a la ciutat i reclamar la seva acceptació dels valors de la civilització occidental

19. Moció de la CORI, perquè els representants de dita formació política puguin formar part de les empreses municipals que gestiona INNOVA com l’EPEL i a tenir un assessor o secretari com la resta

20. Moció de la CORI, perquè l’alcalde de Reus delegui a altres regidors de l’Ajuntament de Reus la potestat d’oficiar bodes civils

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 21 de juliol de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 18/06/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 18 de juny de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diverses entitats i organismes autònoms municipals

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació inicial transformació de l’empresa municipal INNOVA, S.L., en societat anònima (INNOVA, S.A.). Aprovació inicial nous estatuts socials

5. Moció de l’Alcaldia. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ( ACM)

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre del Pallol

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la reducció de les retribucions i assistències dels membres de la Corporació

HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió Menció Honorífica Municipal al Festival de Santa Cecília i la Tuna Salle de Reus

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació de Veïns l’Harmonia del Carme de Reus

10. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la comunitat parroquial de Sant Bernat Calbó de Reus

11. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Federació Reusenca d’Associacions del Carnaval

SERVEIS GENERALS I HISENDA

12. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança general de subvencions

13. Recursos Humans. Modificació catàleg llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Reus per aplicació del RD 8/2010

14. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva dels fitxers de dades de caràcter personal

SERVEIS TERRITORIALS

15. Gestió Urbanística. Aprovació de la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi de Reus

16. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l'àrea 5.5 "Romika"

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17. Proposta de resolució del PSC i d’ERC, per impulsar un reglament d’usos des edificis municipals per garantir la identificació de les persones

18. Proposta de resolució de CiU, sobre la defensa de la connexió ferroviària al Corredor Mediterrani

19. Proposta de resolució de la CORI, per fer arribar al govern espanyol les mesures anticrisis com l’eliminació de les primes a la selecció espanyola de futbol si guanya el mundial, la Casa reial i l’exèrcit espanyol

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció de CiU i del PPC, per limitar l’ús del vel integral i altres vestimentes o accessoris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els espais públics

21. Moció de la CORI, perquè s’estudiï la possibilitat que els gegants de Reus originals, surtin durant el seguici festiu dels dies de Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 16 de juny de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 7/05/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 7 de maig de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del Decret de l’Alcaldia de 21.04.2010, pel qual es va acordar la creació de l’Agència Local de l’Energia.

4. Moció de l’Alcaldia. Constitució de la Comissió Informativa Especial d'Urbanisme per al seguiment dels treballs de formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

5. Moció de l’Alcaldia. Nomenar representants de l’Ajuntament al Consorci Inversions Públiques

6. Moció de l’Alcaldia. Nomenament d’un membre del Consell Municipal de Discapacitats.

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions a persones amb situacions econòmiques desfavorides.

SERVEIS GENERALS I HISENDA

8. Recursos Humans. Modificació catàleg de llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Reus.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a un tram del Barranc de la Blanca, al polígon industrial Agro-Reus .

10. Gestió Urbanística. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana per a la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Reus.

11. Gestió Urbanística. Creació del Consell Assessor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus i aprovació inicial del seu Reglament de funcionament.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Proposta d’ICV-EUiA, pel manteniment de les escoles taller, cases d’ofici i tallers ocupacionals.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Moció del PPC i de CiU, per a la creació d’un espai museístic que albergui els passos de Setmana Santa.

14. Moció de CiU, sobre la recuperació i el manteniment dels elements arquitectònics presents a l’actual estació de ferrocarril de la ciutat.

15. Moció de CiU, pel manteniment dels mercats de marxants de la ciutat.

16. Moció de la CORI, per a la instal·lació d’urinaris públics al terme de Reus, especialment en els llocs tradicionals pel passeig de la gent gran.

17. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus, equipari els sous dels treballadors dels instituts municipals i de les empreses contractades pel propi Ajuntament de Reus.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 5 de maig de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 16/04/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 16 d’abril de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia

SECRETARIA GENERAL

3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2009

4. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diversos òrgans municipals complementaris

5. Moció de l’Alcaldia. Renovació patronat Fundació IMFE Mas Carandell

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anuals, informe de gestió i proposta d’aplicació de resultat de l’exercici 2009 de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anuals i informe de gestió consolidats de l’exercici 2009 de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA

8. Moció de l’Alcaldia. Ampliació de capital d’INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL. Subscripció i desemborsament de participacions. Modificació estatutària

HONORS I DISTINCIONS

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’escola Teresa Miquel Pàmies de Reus

10. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Grup Filatèlic i de Col·leccionisme de Reus

SERVEIS GENERALS I HISENDA

11. Intervenció. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius de l'exercici 2009.

12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l'Ajuntament i del Organismes Autònoms Administratius

13. Recursos Generals. Aprovar la sol·licitud al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d'ocupació locals (Projecte Impuls-Treball)

14. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de l’inventari de fitxers de dades de caràcter personal

SERVEIS TERRITORIALS

15. Arquitectura i Urbanisme. Ratificació del decret de l'alcaldia de sol·licitud dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la llei esmentada, per a l'execució del projecte d'intervenció integral "Els barris del sud de Reus: de la parcel·la al polígon"

16. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus per a la creació del sector H.13 "Bellissens Horticultura" de nou sòl urbanitzable delimitat

SERVEIS PERSONALS

17. Assessoria Jurídica. Creació del Consell Municipal de Joventut

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

18. Moció del PSC, per proposar una major coordinació amb altres administracions per tal de lluitar contra la venda il·legal

19. Moció del PSC, per a la desqualificació com Autovia d’un tram de la T-11

20. Moció de la CORI, perquè les obres de Metrovacesa no es portin a terme durant les 24 hores del dia

21. Moció de CiU i del PPC, per a minimitzar la imminent pujada de l’IVA imposada pel govern de l’Estat

22. Moció de CiU, per afavorir el transport públic municipal a les persones aturades

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 14 d’abril de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/03/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 5 de març de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Autorització a CMQ Reus, SA per adquirir a Diagnòstic per la Imatge Reus SL participacions socials del Centre Oftalmològic de Reus, SL.

4. Moció de l’Alcaldia. Autorització a la societat Hospital de Sant Joan de Reus SAM per a la venda a CRC SA de participacions socials de l’empresa Diagnòstic per la Imatge Reus SL.

5. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diversos organismes autònoms municipals i del Consell Municipal de Medi Ambient.

6. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de representants municipals al Consell General del Consorci urbanístic de l'ARE Ronda Nord.

7. Moció de l’Alcaldia. Esmenar els acords plenaris relatius a l’aprovació del projecte de les obres d’urbanització dels carrers Ponent, Mestral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada i del projecte modificat de les esmentades obres.

SERVEIS TERRITORIALS

8. Medi Ambient. Gestió Ambiental. Aprovació de la classificació d’activitats no incloses a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i el seu règim de comunicació prèvia."

SERVEIS PERSONALS

9. Assessoria Jurídica. Denominació de nous vials municipals.

10. Educació i Formació. Proposta de nomenament dels membres del Consell Escolar municipal per al període 2010-2011.

11. Participació i Ciutadania. Declaració sobre el dia internacional de la dona treballadora.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Proposta de resolució d’ICV-EA de rebuig a la candidatura de cementiri nuclear del municipi d’Ascó.

13. Proposta de resolució del PPC en relació al desdoblament de la carretera TV-3141 Reus-Cambrils.

14. Proposta de resolució de la CORI per instar al Govern Central a retirar la proposta de la ministra Sra. Elena Salgado per apujar l’IVA a partir de l’1 de juliol.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció de CiU per a replantejar el projecte d’aparcament soterrat públic a l’avinguda del Carrilet.

16. Moció del PPC per a la millora en la transparència de l’Ajuntament de Reus.

17. Moció de la CORI perquè el Grup Municipal de la CORI entre a formar part del Consell d’Administració d’INNOVA SL Grup d’Empreses Municipals de Reus SL.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 3 de març de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/02/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 5 de febrer de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de la modificació dels Estatuts del CONGIAC

4. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diverses entitats i organismes autònoms municipals.

5. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Teatre Bartrina.

6. Moció de l’Alcaldia. Acceptació de la pròrroga en la durada del dret de superfície constituït en l’exercici 1994, pel Centre de Lectura de Reus a favor d’aquest Ajuntament respecte al Teatre Bartrina.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

7. Proposta de resolució de la CORI per fer arribar a l’empresa ENAGAS i la Generalitat de Catalunya la negativa a instal·lar la bossa de gas prevista al nostre municipi.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Moció de CiU de mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica dels ciutadans i empreses més afectades per la mateixa.

9. Moció de CiU per la millora de la informació de les societats anònimes municipals i INNOVA per part de la ciutadania.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 3 de febrer de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 22/01/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de gener de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

HONORS I DISTINCIONS

3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la l’Escola de Dansa M. Carmen Fraga.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

4. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Josep Anselm Clavé, i trams la Selva del Camp, Sant Miquel, Sant Tomàs i Alt de Sant Pere.

5. Hisenda-Intervenció. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost general de l'Ajuntament de Reus per a l'exercici 2010.

6. Recursos Humans. Aprovació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2010.

7. Recursos Humans. Aprovació de les bases i barems de mèrits específics que han de regir la convocatòria per a proveir el lloc de treball d'Intervenció d'aquesta Corporació.

8. Recursos Humans. Declaració de compatibilitat de l'exercici del lloc de treball ocupat per un funcionari d'aquesta Corporació amb l'activitat de docència.
SERVEIS TERRITORIALS

9. Oficina d’Habitatge. Aprovació de la declaració d’especial interès i d’utilitat municipal de les obres de rehabilitació dels blocs Verd i Siena del Barri Gaudí.

10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector G.14B "Camí de la Plana i Gaudí-Mar".

11. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector G.2 "Granja Massó”.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Proposta de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus exigeixi al Govern Central la derogació o modificació de l’article 25.1 de la Llei orgànica de seguretat ciutadana 1/1992 de 21 de febrer.

13. Proposta de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus estudiï la possibilitat de que Reus sigui capital de Vegueria, amb una Vegueria pròpia.

14. Proposta de CiU, per al manteniment de les línies d’autobusos que uneixen Reus amb la comarca del Baix Camp.

15. Proposta de CiU, per a la gestió del territori de l’Aeroport de Reus.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus 20 de gener de 2010
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 18/12/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 18 de desembre, a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Moció de l’Alcaldia. Acord de transposició a l’Ajuntament de Reus de la Directiva de Serveis.

2. Gestió Urbanística. Atorgament a la societat anònima municipal GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA, SA de la condició d’administració actuant en relació amb el sector H.11 "Bellisens Oest" i amb el nou sector H.13 "Bellissens Horticultura" en tràmit de modificació.

3. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector E.2 “Camí de Valls”.

4. Moció de l’Alcaldia. Autoritzar, si s'escau, a INNOVA i a REDESSA a formalitzar una operació de préstec sindicat a llarg termini.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a diferents societats del grup hospital per a la constitució d’altres empreses i autorització a la societat de l’esmentat grup que es determini a participar en l’accionariat de la societat “LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA SA”, fins a un màxim del 2% del seu capital.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació

7. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de la Corporació exercici 2010.

8. Propostes de la Junta de Portaveus

Reus, 16 de desembre de 2009

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 4/12/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de desembre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de les tarifes del subministrament d'aigua potable del clavegueram de l'any 2010

5. Moció de l’Alcaldia. Constitució de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

6. Moció de l’Alcaldia. Nomenament membre del Consell Municipal de Serveis Socials

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió de diverses actuacions municipals al Fons Estatals per l’ocupació i sostenibilitat Local

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Hisenda-Gestió Jurídica. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva expedient d'imposició de tributs i aprovació o modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics municipals.

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Proposta d’adjudicació provisional de la contractació, mitjançant gestió indirecta i en règim de concessió administrativa, de la gestió i execució dels serveis de Neteja de l’Espai Públic i de Recollida de Residus municipals, així com el transport dels residus procedents del servei de neteja i del servei de recollida als centres de tractament indicats per l’Ajuntament de Reus.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

10. Proposta de resolució de l’Alcaldia, de suport a la iniciativa legislativa popular, sobre recepció de programes autonòmics de ràdio i televisió.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Moció de CiU, per la creació d’un carnet per a facilitar l’aparcament dels professionals autònoms i empreses locals

12. Moció de CiU, per la ubicació d’aparcaments alternatius a la ciutat

13. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament estudií la viabilitat de retirar i tornar l’import de les multes de transit dels vehicles que circulaven a més de 50 km hora a l’avinguda de Tarragona

14. Moció de la CORI, demanant a l’Ajuntament de Tarragona que demani disculpes als ciutadans de Reus en relació a la petició de canvi de nom de l’Aeroport de Reus

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 2 de desembre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 6/11/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de novembre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Sobre proposta de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en relació a la independència dels Països Catalans

4. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals

5. Moció de l’Alcaldia. Ampliació de capital d’INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL. Subscripció i desemborsament de participacions

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

6. Proposta d’ICV-EUiA, sobre millora en els trens regionals

7. Proposta d’ICV-EUiA, sobre l’exercici del dret de l’autodeterminació

8. Proposta d’ERC, de suport a les consultes populars municipals per la independència

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

9. Moció de CiU, per a declarar 2013 any Marià Fortuny a Reus

10. Moció de la CORI, sobre retirada de càrrecs als imputats en els fets ocorreguts durant el Ple celebrat el passat dia 24 de juliol

11. Moció de la CORI, per la creació d’una comissió Anticorrupció Local

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 4 de novembre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines