Formulari de cerca

Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 2015-07-08
E.g., 2015-07-08
Divendres, 22/01/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de gener de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

HONORS I DISTINCIONS

3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la l’Escola de Dansa M. Carmen Fraga.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

4. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Josep Anselm Clavé, i trams la Selva del Camp, Sant Miquel, Sant Tomàs i Alt de Sant Pere.

5. Hisenda-Intervenció. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost general de l'Ajuntament de Reus per a l'exercici 2010.

6. Recursos Humans. Aprovació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2010.

7. Recursos Humans. Aprovació de les bases i barems de mèrits específics que han de regir la convocatòria per a proveir el lloc de treball d'Intervenció d'aquesta Corporació.

8. Recursos Humans. Declaració de compatibilitat de l'exercici del lloc de treball ocupat per un funcionari d'aquesta Corporació amb l'activitat de docència.
SERVEIS TERRITORIALS

9. Oficina d’Habitatge. Aprovació de la declaració d’especial interès i d’utilitat municipal de les obres de rehabilitació dels blocs Verd i Siena del Barri Gaudí.

10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector G.14B "Camí de la Plana i Gaudí-Mar".

11. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector G.2 "Granja Massó”.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Proposta de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus exigeixi al Govern Central la derogació o modificació de l’article 25.1 de la Llei orgànica de seguretat ciutadana 1/1992 de 21 de febrer.

13. Proposta de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus estudiï la possibilitat de que Reus sigui capital de Vegueria, amb una Vegueria pròpia.

14. Proposta de CiU, per al manteniment de les línies d’autobusos que uneixen Reus amb la comarca del Baix Camp.

15. Proposta de CiU, per a la gestió del territori de l’Aeroport de Reus.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus 20 de gener de 2010
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 18/12/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 18 de desembre, a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Moció de l’Alcaldia. Acord de transposició a l’Ajuntament de Reus de la Directiva de Serveis.

2. Gestió Urbanística. Atorgament a la societat anònima municipal GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA, SA de la condició d’administració actuant en relació amb el sector H.11 "Bellisens Oest" i amb el nou sector H.13 "Bellissens Horticultura" en tràmit de modificació.

3. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector E.2 “Camí de Valls”.

4. Moció de l’Alcaldia. Autoritzar, si s'escau, a INNOVA i a REDESSA a formalitzar una operació de préstec sindicat a llarg termini.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a diferents societats del grup hospital per a la constitució d’altres empreses i autorització a la societat de l’esmentat grup que es determini a participar en l’accionariat de la societat “LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA SA”, fins a un màxim del 2% del seu capital.

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació

7. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de la Corporació exercici 2010.

8. Propostes de la Junta de Portaveus

Reus, 16 de desembre de 2009

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 4/12/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de desembre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi Ambient

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de les tarifes del subministrament d'aigua potable del clavegueram de l'any 2010

5. Moció de l’Alcaldia. Constitució de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

6. Moció de l’Alcaldia. Nomenament membre del Consell Municipal de Serveis Socials

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió de diverses actuacions municipals al Fons Estatals per l’ocupació i sostenibilitat Local

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Hisenda-Gestió Jurídica. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva expedient d'imposició de tributs i aprovació o modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics municipals.

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Proposta d’adjudicació provisional de la contractació, mitjançant gestió indirecta i en règim de concessió administrativa, de la gestió i execució dels serveis de Neteja de l’Espai Públic i de Recollida de Residus municipals, així com el transport dels residus procedents del servei de neteja i del servei de recollida als centres de tractament indicats per l’Ajuntament de Reus.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

10. Proposta de resolució de l’Alcaldia, de suport a la iniciativa legislativa popular, sobre recepció de programes autonòmics de ràdio i televisió.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Moció de CiU, per la creació d’un carnet per a facilitar l’aparcament dels professionals autònoms i empreses locals

12. Moció de CiU, per la ubicació d’aparcaments alternatius a la ciutat

13. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament estudií la viabilitat de retirar i tornar l’import de les multes de transit dels vehicles que circulaven a més de 50 km hora a l’avinguda de Tarragona

14. Moció de la CORI, demanant a l’Ajuntament de Tarragona que demani disculpes als ciutadans de Reus en relació a la petició de canvi de nom de l’Aeroport de Reus

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 2 de desembre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 6/11/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de novembre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Sobre proposta de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en relació a la independència dels Països Catalans

4. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals

5. Moció de l’Alcaldia. Ampliació de capital d’INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SL. Subscripció i desemborsament de participacions

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

6. Proposta d’ICV-EUiA, sobre millora en els trens regionals

7. Proposta d’ICV-EUiA, sobre l’exercici del dret de l’autodeterminació

8. Proposta d’ERC, de suport a les consultes populars municipals per la independència

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

9. Moció de CiU, per a declarar 2013 any Marià Fortuny a Reus

10. Moció de la CORI, sobre retirada de càrrecs als imputats en els fets ocorreguts durant el Ple celebrat el passat dia 24 de juliol

11. Moció de la CORI, per la creació d’una comissió Anticorrupció Local

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 4 de novembre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dijous, 8/10/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 d’octubre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellvell del Camp i Reus

4. Moció de l’Alcaldia. Nomenament vocals del Patronat de la Fundació Esport Base de Reus

5. Moció de l’Alcaldia. Acceptar les subvencions del Departament d'Educació de la Generalitat per al funcionament de les EBM El Margalló, l'Olivera, El Marfull, Montsant i la Ginesta

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Hisenda.Gestió Jurídica. Expedient d'imposició de taxes i d'aprovació o modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics municipals per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2010.

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de Ajuntament.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Moció d’ICV-EUiA, per a la millora urgent del finançament local

9. Moció de la Cori, perquè l’Ajuntament acordi amb Canal Reus TV la retransmissió dels plens de l’Ajuntament sencers i en directe

10. Moció de la Cori, perquè l’Ajuntament habiliti un local social pels veïns del Mas Iglèsies de Reus

11. Moció del PPC, en relació a l’aplicació de recursos del fons estatal d’inversió local per al pagament de les despeses corrents de les entitats locals i el manteniment dels serveis bàsics que presten als ciutadans

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 6 d’octubre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 4/09/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de setembre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Acceptació de la subvenció concedida per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 23.07.2009, per l’execució del projecte d’intervenció integral “Els barris de Ponent de Reus”.

4. Moció de l’Alcaldia. Assumpció per part de l’Ajuntament de Reus de les competències sancionadores en matèria d’espectacles públics i les activitats recreatives, segons l’establert en la Llei 11/2009 de 6 de juliol.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Hisenda. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2008.

SERVEIS TERRITORIALS

6. Oficina d’habitatge. Aprovació del projecte de Pla local d’habitatge de Reus 2009-2016.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

7. Moció de la Cori. Perquè els pàrquings municipals de Reus regalin les dues primeres hores, tal i com ho fa l’empresa de Nuñez y Navarro al Centre Comercial del Pallol, per ajudar al comerç local de tota la ciutat.

8. Moció de la Cori. Perquè es declari la carretera de Salou com a barri Roig de Reus.

9. Moció de CiU. Per al manteniment de les línies ferroviàries de gran recorregut.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 2 de setembre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 24/07/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 24 de juliol de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació inicial de la constitució del Consorci de l’Are de la Ronda Nord de Reus, integrat per l’Institut Català del Sol i l’Ajuntament de Reus, així com els estatuts pels quals s’haurà de regir.

5. Moció de l’Alcaldia. Substitució d'un membre del Consell General de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l'Ajuntament i del Organismes Autònoms Administratius.

7. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial del Reglament pel qual es crea el registre electrònic de l’Ajuntament de Reus.

8. Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir la contractació, de la gestió indirecta i en règim de concessió administrativa, del servei públic de Neteja de l’Espai Públic i de Recollida de Residus municipals, i convocar la licitació pública corresponent.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus corresponent a l’ampliació del sector C.8 “La Comarcal”.
10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a les illes delimitades pels carrers Evarist Fàbregas, de la Sedera, Av. Pere el Cerimoniós i passeig de Misericòrdia.

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sistemes d’equipaments i espais lliures del sector G.1.c) “Mas Iglesias”, del sector E.3 “Partida Vila”, de l’àrea 6.3 “Hort de Ros”, del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”, de la zona verda del c/ de la Menta i de la zona VI-22 Niloga.

12. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Moció de CiU, per la constitució d’una audiència pública de la Gent Gran.

14. Moció de la Cori, per un reconeixement al grup de rock irlandes U2 per la seva promoció de la figura de Gaudí a arreu del mon.

15. Moció de la Cori, per preservar el passeig de Misericòrdia i el seu entorn.

16. Moció de CiU, de suport a l’opció catalana de la carretera A-68.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 22 de juliol de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/06/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 5 de juny de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Designació de representants en diversos ens instrumentals i complementaris.

4. Moció de l’Alcaldia. Designació dels representants municipals als òrgans de govern del Consorci de Promoció Turística, Comercial i Cultural de Reus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

5. Proposta del PPC, per commemorar el dia Mundial del Medi Ambient i reivindicar el paisatge en el nou model econòmic.

6. Proposta del PSC-PM; CiU, PPC, ERC, i ICV-EUiA perquè l’Ajuntament de Reus faci un control acurat de la població de coloms a la ciutat.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

7. Moció de CiU, per a la recuperació dels agents per a la promoció de la convivència.

8. Moció de CiU, per a la construcció de l’edifici Tecnoparc.

9. Moció de la Cori, perquè millori les actuals condicions de l’empadronament a Reus.

10. Moció de la Cori, per la creació d’un parc per a la gent gran i amplií el ventall de bancs i urinaris públics.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 3 de juny de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dilluns, 11/05/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia11 de maig, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

Reus, 6 de maig de 2009

L’alcalde

AJUNTAMENT DE REUS
L’Alcalde

Lluís Miquel Pérez

Divendres, 8/05/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 de maig de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al manifest a favor de l’opció catalana de l’Autovia A-68, de sortida de l’Aragó al mar.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al manifest a favor de la interconnexió de l’A-68 amb el Sud de les Terres de l’Ebre.

5. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anyals, informe de gestió i proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2008 de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anyals i informe de gestió consolidats de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Enric Pàmies Carreté.

SERVEIS GENERALS

8. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Reus.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Arquitectura i Urbanisme. Sol·licitud dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la llei esmentada, per a l'execució del projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus".

10. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.13 “Gaudí Mar-1” i al sector G.14 ”Camí de la Plana”.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Proposta d’ICV-EUiA, instant al Govern de l’Estat a crear un Fons Local Anticrisi 2010 destinat a sufragar la despesa corrent dels governs locals.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció de CiU, per a la prohibició de la pràctica de la prostitució que s’exerceix al carrer.

13. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus ajudi econòmicament a l’afició del Reus Deportiu a poder seguir a l’equip de hoquei en la fase final de la lliga.

14. Moció de la CORI, perquè les zones blaves de Reus costin un euro al dia, com a mesura anti-crisi.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 6 de maig de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines

Altres webs de l'Ajuntament
Mostra Mostrar
Icona Telèfon 977 010 010        Icona Fax 977 010 210