Cerca convocatòries del Ple

E.g., 2014-09-21
E.g., 2014-09-21

Convocatòries del Ple

Divendres, 16/01/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 16 de gener de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Informació de l’Alcaldia

SERVEIS TERRITORIALS

2. Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva del projecte executiu per a la construcció del Centre d’Educació 3-16 (Infantil, Primària, ESO) anomenat “Pi del Burgar”.

3. Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de pavimentació de la cruïlla del carrer Lleó XIII amb l’avinguda Sol i Ortega i la vorera oest entre la via del tren i el carrer del Treball.

4. Contractació i Patrimoni. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió de diverses obres municipals al Fons Estatal d’Inversió Local.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

5. Proposta d’ICV-EUiA, sobre la situació a Gaza.

6. Proposta del PSC, de condemna rotunda dels atacs d’Israel a Gaza i crida a l’alto el foc.

7. Proposta d’ERC, per la internacionalització del dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català.

MOCIÓNS DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Moció de CiU i del PPC, per la suspensió de l’Àrea Residencial Estratègica de Reus.

9. Moció de la Cori, per la rehabilitació urgent i el tancament preventiu del pàrking de la plaça Prim.

10. Moció de la Cori, per la reivindicació de la festivitat de Sant Canut a la ciutat de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 14 de gener de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 19/12/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 19 de desembre de 2008, que tindrà lloc a les 11,30 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del Decret núm. 2987 relatiu a la sol·licitud de la subvenció sol·licitada pels diversos esdeveniments produïts a la ciutat de Reus, en data 2 de novembre de 2008

4. Moció de l’Alcaldia. Tarifes servei transport públic urbà de viatgers per l’any 2009

5. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals

6. Moció de l’Alcaldia. Per acollir-se al règim especial d’IVA per als Grups d'Entitats (2n nivell)

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió Menció Honorífica Municipal al CEIP Rubió i Ors de Reus

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Sant Celestí i Sant Joaquim

9. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació

10. Intervenció. Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2009

SERVEIS TERRITORIALS

11. Gestió Urbanística. Informe favorable i elevació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de la memòria argumentativa presentada per UNIFAMILIAR SANT JORDI, SA en relació a l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector D.6 “Barranc de la Barraqueta”

12. Contractació i Patrimoni. Aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització dels carrers Ponent, Mestral, Alegria, Sud i Immaculada, al Barri Immaculada

13. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de l’immoble situat al c/. dels Pagesos núm. 2, destinada a la instal·lació del Centre de Trucades d’Urgència i del Sistema General de Seguretat i Emergències

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 17 de desembre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/12/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 5 de desembre, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Hisenda. Gestió Jurídica. Aprovació definitiva amb resolució d'al·legació, de l'expedient de modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics, per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2009.

Reus, 2 de desembre de 2008

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 7/11/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 7 de novembre de 2008, que tindrà lloc a les 13 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Agermanament de la ciutat de Reus, amb la ciutat de Gandia.

4. Moció de l’Alcaldia. Autorització a la societat REDESSA per a la concertació d’un crèdit a llarg termini.

5. Moció de l’Alcaldia. Designació de membres de diversos òrgans municipals complementaris.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de les tarifes del subministrament d’aigua potable de clavegueram per a l’any 2009.

7. Moció de l’Alcaldia. Ratificació, si s’escau, de les al·legacions presentades al projecte del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Club Reus Deportiu.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

9. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

SERVEIS TERRITORIALS

10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector H.11 “Bellisens Oest”.

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’equipament educatiu-universitari anomenat sector G.11 Zona Universitària Mas Vila de Barberà.

12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector C.5 “Barranc de la Mina”.

13. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sectors C.4 “Ctra. de Riudoms”, C.6 “Camí del Roquís” i C.7 “Granja Gil”.

SERVEIS PERSONALS

14. Participació i Ciutadania. Constitució de l’Associació de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació i aprovació dels seus estatuts.

15. Participació i Ciutadania. Manifest “La violència masclista: un problema de tots i totes”

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

16. Moció del PPC. Pel compliment i l’aplicació de la Llei de dependència.

17. Moció de la CORI. Perquè s’ampliï el parc de Sant Jordi amb nous equipaments i zones verdes, aprofitant l’actual solar on s’ubicava l’anterior Palau de Fires i Congressos de Reus.

18. Moció de CiU, PPC i la CORI. Al voltant del servei de recollida d’escombraries i neteja de la Ciutat.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 5 de novembre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 10/10/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 10 d’octubre de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Autorització a GUPSA per la concertació d’un préstec hipotecari.

4. Moció de l’Alcaldia. Acord de participació en la constitució del Consorci d’Inversions Públiques i aprovació inicial dels seus estatuts.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a Hospital de Sant Joan de Reus i GECOHSA per a constituir la societat mercantil “ GINSA, Serveis Integrats de Gestió S.A” i aprovació dels seus estatuts.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Hisenda-Rendes i Exaccions.- Proposta d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Joan Martell.

7. Hisenda-Rendes i Exaccions.- Proposta d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Escorredor de Sant Francesc, Palo Santo i tram Carrilet.

8. Hisenda-Gestió Jurídica.- Expedient de modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics municipals per a 2009.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Patrimoni del Sòl. Cessió a l’empresa municipal Gupsa, de l’immoble situat al c/. Mas de l’Abelló, per destinar-lo a la construcció d’habitatges amb protecció oficial.

10. Gestió Urbanística. Rectificació de l’errada material advertida al Pla parcial urbanístic del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”.

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Rovira i Virgili cantonada c/ Santiago Rusiñol, c/ Antoni Rubió i Lluch i c/ Joan Alcover.

SERVEIS PERSONALS

12. Àrea de Benestar. Establiment del Servei Municipal de Casals de Gent Gran de Reus.

13. Àrea de Benestar. Aprovació definitiva dels Estatuts del Consell Municipal de Serveis Socials.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14. Moció d’ERC. Suport del correllengua 2008.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció de tots els grups municipals. Encarregant a la URV l’estudi previ a la revisió del Pla Estratègic-Agenda 21 de Reus.

16. Moció de CiU. Per a la gestió del territori de l’aeroport de Reus

17. Moció de la CORI. Perquè l’aeroport de Reus es digui aeroport Antoni Gaudí de Reus.

18. Moció de la CORI. Perquè els beneficis d’INNOVA es reparteixin directament amb el ciutadà i els ajudin a alleugerir les despeses que tenen amb l’Ajuntament.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 8 d’octubre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/09/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 5 de setembre de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació de les bases de subvencions per a sectors desfavorits de la societat.

4. Moció de l’Alcaldia. Autorització a la societat REDESSA per la concertació d’un crèdit a llarg termini

5. Moció de l’Alcaldia. Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia amb el Departament d'Interior de la Generalitat .

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2007.

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

8. Hisenda – Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Sant Ferran i Cristòfor Colom.

9. Hisenda – Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Sant Tomàs.

10. Hisenda – Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Sant Miquel.

11. Hisenda – Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de l’execució del projecte modificat “1” d’urbanització d’un tram de l’avinguda Universitat . Anul·lació en conseqüència de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especial adoptat en data 01/05/2005

12. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Reus.

13. Recursos Humans. Compatibilitat d’una treballadora amb activitat privada.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de CiU, per a la millora en la transparència de l’Ajuntament de Reus.

15. Moció de la CORI, per l’enderrocament de tota l’obra del punt 6.6 del Velodrom de Reus.

16. Moció de la CORI, perquè la ciutat de Reus sigui la seu dels Jocs del Mediterrani 2017, en lloc de Tarragona.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 3 de setembre de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dijous, 24/07/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 24 de juliol de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació dia celebració sessió plens ordinaris

4. Moció de l’Alcaldia. Contracte programa 2008-2011 per a la cooperació amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

5. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de distintes entitats i organismes autònoms municipals

6. Moció de l’Alcaldia. Acceptació de la donació de la finca situada al Cm. del Mas de la Sena, núm. 4, oferta per l’associació privada Club de Fútbol Reddis i aprovació d’un conveni de col.laboració

HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió Menció Honorífica Municipal al Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus

8. Concessió Menció Honorífica Municipal al Patronat Sardanista de Reus

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

9. Hisenda- Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Balmes

SERVEIS TERRITORIALS

10. Gestió Urbanística. Aprovació i exposició pública de l’informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual de la Revisió del PGOU de Reus pel que afecta als sectors B3 “L’Hospitalera “ i B4 “Matet”

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus de la zona del Club Reus Deportiu

12. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la modificació del Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al Barri del Carme

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Moció de CiU, per a garantir la viabilitat del projecte de Metrovacesa

14. Moció de CiU, per a realitzar mesures econòmiques que redueixin l’impacte de la crisi econòmica a Reus i els seus ciutadans

15. Moció d’ICV-EUiA, contra la Directiva del Retorn

16. Moció d’ERC, en defensa de la llengua catalana

17. Moció de la CORI, per a convertir la font monumental de la plaça del Canal, en una piscina nudista naturista

18. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament instal·li un follodrom municipal al Palau Firal, en lloc de METROVACESA, evitant així l’enderrocament d’aquest edifici tan emblemàtic per a la nostra ciutat

19. Moció del PPC, sobre el reconeixement a les víctimes del terrorisme

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 22 de juny de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dijous, 26/06/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 26 de juny de 2008, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Presa de possessió del Sr. Josep Allueva Latorre, nou membre de la Corporació.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de distintes comissions, entitats i organismes autònoms municipals

4. Moció de l’Alcaldia. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia relatius a l’organització municipal

5. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts CONGIAC i autorització a AREMSA per tal de formar part de la nova societat GIAC SA.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació definitiva de la constitució i dels estatuts de la Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius.

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.1 “Mas Mainer”.

9. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus relativa a la finca de Pich Aguilera.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 23 de juny de 2008
L’alcalde

Divendres, 30/05/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 30 de maig de 2008, que tindrà lloc a les 12,30 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Moció de l’Alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. M. Teresa Pallarés Piqué.

3. Informació de l’Alcaldia.

4. Moció de l'Alcaldia. Aprovació protocol de col·laboració amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la corresponsabilització de l’escolarització al municipi en el període 2008-2010.

5. Moció de l’Alcaldia. Text refós del Programa d’Orientació pels Equipaments Comercials de Reus.

HONORS I DISTINCIONS

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Rafel Ferré Masip.

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’IES d’Horticultura i Jardineria de reus.

8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’IES Gabriel Ferrater de Reus.

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Volta Ciclista de la Província de Tarragona.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari.

11. Recursos Humans. Aprovació dels acords entre l'Ajuntament de Reus i els representants del personal al seu servei.

12. Recursos Humans. Proposta d'aprovació de la declaració de compatibilitat de l'exercici del lloc de treball ocupat per un funcionari d'aquesta Corporació amb l'activitat privada.

13. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels del carrer Pintor Bergadà i del carrer Pàmies.

14. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació del carrer Pròsper de Bofarull.

15. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres d’ampliació de l’enllumenat públic dels carrers Jardí dels Poetes, Condesito, Vicaria, Escultor Sunyol i Antiquaris.

16. Recursos Generals-Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del projecte d’obres de pavimentació i serveis dels carrers dels Recs, Pere Òdena i vapor Nou dins del Barri del Carme.

SERVEIS TERRITORIALS

17. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a les illes delimitades pels carrers Evarist Fàbregas, de la Sedera, Av. Pere el Cerimoniós i Passeig de Misericòrdia.

18. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la proforma del conveni per la cessió a la Generalitat de Catalunya, d’un terreny amb destí a la instal·lació del Centre de Trucades d’Urgència i del Sistema general de Seguretat i Emergències.

SERVEIS PERSONALS

19. Benestar –Serveis Socials. Aprovació estatuts del Consell Municipal de Serveis Socials.

20. Educació i Formació. Modificació dels representants municipals de diversos consells escolars.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció de la CORI. Perquè es construeixin dues noves rotondes a la zona de les parcel·les Casas i al barri Fortuny de Reus.

22. Moció de la Cori. Perquè tots els pàrkings municipals i les zones blaves de Reus siguin gratuïtes durant els dies que integren el calendari festiu de Sant Pere i de la Misericòrdia.

23. Moció de CiU. Per a la revocació de l’acord pres en el ple municipal de 4 d’abril d’autorització de les accions oportunes per tal que es pugui fer ús dels recursos hídrics sobrants a Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 28 de maig de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 25/04/2008

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 25 d’abril de 2008, que tindrà lloc a les 13 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Proposta modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Reus.

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació inicial constitució Entitat Pública Empresarial INNOVA i dels seus estatuts.

5. Moció de l’Alcaldia. Proposta d’adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

6. Moció de l’Alcaldia. Subvencions per a la cobertura del tipus d’interès d’hipoteques.

7. Moció de l’Alcaldia. Substitució de Patró de la Fundació Esport Base de Reus, fundació privada.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius de l’exercici 2007.

9. Gestió Econòmica i Pressupostària.- Expedient de modificació de crèdits de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

10. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta d'una porció de terreny de 10.000 m2. de superfície, situada al c/. Jaume Vidal i Alcover núm. 19, a la Generalitat de Catalunya -Departament d'Educació- per destinar-la a la construcció d’un nou Institut d’Ensenyament Secundari (IES).

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a terrenys situats a la C-14 Autovia de Salou pk 4.7 i a l’entorn del Cementiri.

12. Gestió Ambiental. Declaració d’arbres d’interès local.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

13. Cultura.- Denominació de nous vials municipals.

14. Joventut.- Aprovació del Pla Local de Joventut 2008-2011.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció de CiU. Per a la construcció d’un edifici de nova planta per a usos socials (centre cívic, centre de dia, dependències municipals, entre altres) en l’espai alliberat de l’actual estació d’autobusos.

16. Moció de la CORI. De suport al projecte, Catalunya i voltants amb bicicleta.

17. Moció de la CORI. Què l’Ajuntament de Reus faci públiques les retribucions de tots els regidors.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 23 d’abril de 2008
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines