Formulari de cerca

Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 2015-03-26
E.g., 2015-03-26
Dijous, 8/10/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 d’octubre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellvell del Camp i Reus

4. Moció de l’Alcaldia. Nomenament vocals del Patronat de la Fundació Esport Base de Reus

5. Moció de l’Alcaldia. Acceptar les subvencions del Departament d'Educació de la Generalitat per al funcionament de les EBM El Margalló, l'Olivera, El Marfull, Montsant i la Ginesta

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Hisenda.Gestió Jurídica. Expedient d'imposició de taxes i d'aprovació o modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de tributs i preus públics municipals per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2010.

7. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de Ajuntament.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Moció d’ICV-EUiA, per a la millora urgent del finançament local

9. Moció de la Cori, perquè l’Ajuntament acordi amb Canal Reus TV la retransmissió dels plens de l’Ajuntament sencers i en directe

10. Moció de la Cori, perquè l’Ajuntament habiliti un local social pels veïns del Mas Iglèsies de Reus

11. Moció del PPC, en relació a l’aplicació de recursos del fons estatal d’inversió local per al pagament de les despeses corrents de les entitats locals i el manteniment dels serveis bàsics que presten als ciutadans

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 6 d’octubre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 4/09/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de setembre de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Acceptació de la subvenció concedida per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 23.07.2009, per l’execució del projecte d’intervenció integral “Els barris de Ponent de Reus”.

4. Moció de l’Alcaldia. Assumpció per part de l’Ajuntament de Reus de les competències sancionadores en matèria d’espectacles públics i les activitats recreatives, segons l’establert en la Llei 11/2009 de 6 de juliol.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Hisenda. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2008.

SERVEIS TERRITORIALS

6. Oficina d’habitatge. Aprovació del projecte de Pla local d’habitatge de Reus 2009-2016.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

7. Moció de la Cori. Perquè els pàrquings municipals de Reus regalin les dues primeres hores, tal i com ho fa l’empresa de Nuñez y Navarro al Centre Comercial del Pallol, per ajudar al comerç local de tota la ciutat.

8. Moció de la Cori. Perquè es declari la carretera de Salou com a barri Roig de Reus.

9. Moció de CiU. Per al manteniment de les línies ferroviàries de gran recorregut.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 2 de setembre de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 24/07/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 24 de juliol de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació inicial de la constitució del Consorci de l’Are de la Ronda Nord de Reus, integrat per l’Institut Català del Sol i l’Ajuntament de Reus, així com els estatuts pels quals s’haurà de regir.

5. Moció de l’Alcaldia. Substitució d'un membre del Consell General de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l'Ajuntament i del Organismes Autònoms Administratius.

7. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial del Reglament pel qual es crea el registre electrònic de l’Ajuntament de Reus.

8. Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir la contractació, de la gestió indirecta i en règim de concessió administrativa, del servei públic de Neteja de l’Espai Públic i de Recollida de Residus municipals, i convocar la licitació pública corresponent.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus corresponent a l’ampliació del sector C.8 “La Comarcal”.
10. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a les illes delimitades pels carrers Evarist Fàbregas, de la Sedera, Av. Pere el Cerimoniós i passeig de Misericòrdia.

11. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sistemes d’equipaments i espais lliures del sector G.1.c) “Mas Iglesias”, del sector E.3 “Partida Vila”, de l’àrea 6.3 “Hort de Ros”, del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”, de la zona verda del c/ de la Menta i de la zona VI-22 Niloga.

12. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Moció de CiU, per la constitució d’una audiència pública de la Gent Gran.

14. Moció de la Cori, per un reconeixement al grup de rock irlandes U2 per la seva promoció de la figura de Gaudí a arreu del mon.

15. Moció de la Cori, per preservar el passeig de Misericòrdia i el seu entorn.

16. Moció de CiU, de suport a l’opció catalana de la carretera A-68.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 22 de juliol de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 5/06/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 5 de juny de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Designació de representants en diversos ens instrumentals i complementaris.

4. Moció de l’Alcaldia. Designació dels representants municipals als òrgans de govern del Consorci de Promoció Turística, Comercial i Cultural de Reus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

5. Proposta del PPC, per commemorar el dia Mundial del Medi Ambient i reivindicar el paisatge en el nou model econòmic.

6. Proposta del PSC-PM; CiU, PPC, ERC, i ICV-EUiA perquè l’Ajuntament de Reus faci un control acurat de la població de coloms a la ciutat.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

7. Moció de CiU, per a la recuperació dels agents per a la promoció de la convivència.

8. Moció de CiU, per a la construcció de l’edifici Tecnoparc.

9. Moció de la Cori, perquè millori les actuals condicions de l’empadronament a Reus.

10. Moció de la Cori, per la creació d’un parc per a la gent gran i amplií el ventall de bancs i urinaris públics.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus 3 de juny de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dilluns, 11/05/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia11 de maig, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

Reus, 6 de maig de 2009

L’alcalde

AJUNTAMENT DE REUS
L’Alcalde

Lluís Miquel Pérez

Divendres, 8/05/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 de maig de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al manifest a favor de l’opció catalana de l’Autovia A-68, de sortida de l’Aragó al mar.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus al manifest a favor de la interconnexió de l’A-68 amb el Sud de les Terres de l’Ebre.

5. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anyals, informe de gestió i proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2008 de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

6. Moció de l’Alcaldia. Aprovació comptes anyals i informe de gestió consolidats de l’Entitat Pública Empresarial Local INNOVA.

HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Enric Pàmies Carreté.

SERVEIS GENERALS

8. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Reus.

SERVEIS TERRITORIALS

9. Arquitectura i Urbanisme. Sol·licitud dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la llei esmentada, per a l'execució del projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus".

10. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.13 “Gaudí Mar-1” i al sector G.14 ”Camí de la Plana”.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Proposta d’ICV-EUiA, instant al Govern de l’Estat a crear un Fons Local Anticrisi 2010 destinat a sufragar la despesa corrent dels governs locals.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció de CiU, per a la prohibició de la pràctica de la prostitució que s’exerceix al carrer.

13. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus ajudi econòmicament a l’afició del Reus Deportiu a poder seguir a l’equip de hoquei en la fase final de la lliga.

14. Moció de la CORI, perquè les zones blaves de Reus costin un euro al dia, com a mesura anti-crisi.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 6 de maig de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 17/04/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 17 d’abril de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2008.

3. Informació de l’Alcaldia.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificar la transformació de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya A.I.E. en S.A. Aprovació d’estatuts nova societat. Ampliació de capital social. Autoritzar a AREMSA la subscripció i desemborsament de noves accions.

5. Moció de l’Alcaldia. Establiment del preu públic d'una publicació de l'Àrea de Cultura.

6. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals.

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de l’ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics.

8. Moció de l’Alcaldia. Designació representant de l’Ajuntament en l’Assemblea General de Caixa Tarragona.

9. Moció de l’Alcaldia. Constitució Consorci de Promoció Turística Comercial i Cultural de Reus. Aprovació estatuts.

10. Moció de l’Alcaldia. Correcció d’errada material a l’acta del dia 06.02.09. ( Article 16, Estatuts EPEL-Innova).

HONORS I DISTINCIONS

11. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la banda musical de Reus WHISKIN’S.

SERVEIS GENERALS

12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms Administratius de l'exercici 2008. Incorporació de romanents de crèdits de l'Ajuntament amb el seu finançament.

13. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

14. Intervenció. Proposta liquidació escenari plurianual d'estabilitat pressupostària.

15. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació dels carrers Sant Magí, Sant Roc, Sant Llibori i del Molí.

16. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de pavimentació i serveis del carrer Sant Serapi (barri del Carme).

17. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de pavimentació i serveis del carrer Gornals (barri del Carme).

18. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de remodelació de la urbanització del Pinar (fases 3-4-5).

SERVEIS TERRITORIALS

19. Patrimoni del Sòl. Acords complementaris a la cessió gratuïta d'una finca, situada al c/. Roger de Llúria núm. 2b-8, a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per destinar-la a construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Proposta d’ICV-EUiA, en defensa d’un Pla per al tancament progressiu de les centrals nuclears.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció de CiU, sol·licitant al departament d’Educació una tercera línia concertada a l’escola Pare Manyanet de Reus.

22. Moció de CiU, per a la gestió del territori de l’aeroport de Reus.

23. Moció de la Cori, sobre la creació d’una regidoria d’igualtat de les drogues.

24. Moció de la Cori, perquè la majoria de les zones blaves de Reus quedin anul·lades i es paralitzin i s’anul·lin els expedients sancionadors.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 15 d’abril de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 6/03/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de març de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Designació de diversos membres d’organismes municipals i altres entitats.

4. Moció de l’Alcaldia. Donar compte d’un decret de l’Alcaldia.

HONORS I DISTINCIONS

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Juvenal Sansó Garrit.

SERVEIS GENERALS

6. Hisenda-Rendes i Exaccions. Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del projecte d’obres de pavimentació i serveis al carrer Vapor Vell.

7. Recursos Humans. Declaració compatibilitat de l’exercici del lloc de treball d’un treballador al servei de la Corporació amb l’activitat de docència.

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a terrenys del Club Natació Reus Ploms i del Passeig de Misericòrdia.

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta als sistemes d’equipaments i espais lliures del sector G.1.c) “Mas Iglesias”, del sector E.3 “Partida Vila”, de l’àrea 6.3 “Hort de Ros”, del sector C.2.b) “Ctra. d’Alcolea”, de la zona verda del c/ de la Menta i de la zona VI-22 Niloga.

10. Gestió Ambiental. Ratificació del Decret de 20 de gener de 2009 d’aprovació de l’adhesió al Conveni Marc subscrit entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO en data 27.10.2008 per la gestió de residus d’envasos de vidre.

SERVEIS PERSONALS

11. Educació i Formació. Cessament de membres del Consell Escolar Municipal.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Proposta d’ICV-EUiA, perquè les polítiques de combat de la crisi incloguin la perspectiva de gènere.

13. Proposta del PPC, sobre els preus de la vivenda protegida.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de CiU, per a la dotació d’equipaments socials en l’àmbit de les zones del Carrilet i Mas Iglesias.

15. Moció de CiU, per a la implantació a Reus dels estudis superiors de disseny d’art, en la seva vessant de disseny d’interiors.

16. Moció de la CORI, per la creació d’un servei d’assistència pels veïns de les obres del barri del Carme.

17. Moció de la CORI, per a la creació d’un coffee-shop tipus Holandès a Reus. Amb la particularitat de ser municipal.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 4 de març de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 6/02/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de febrer de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament representants de l’Ajuntament de Reus al Consorci d’Inversions Públiques.

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació Decret de l'Alcaldia relatiu a les retribucions per al 2009.

5. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’EPEL INNOVA.

6. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’empresa municipal “REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA”.

7. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’empresa municipal “HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM”.

8. Moció de l’Alcaldia. Modificació estatuts socials de l’empresa municipal “REUS ESPORT I LLEURE, SA”.

9. Moció de l’Alcaldia. Donar compte del Decret de l'adjudicació del lloc de treball de Viceintervenció de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Reus a favor del Sr. Baldomero Rovira López.

SERVEIS GENERALS

10. Hisenda-Rendes i Exaccions. Proposta d’Acord d'imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu del Projecte d’obres de pavimentació i serveis als carrers Vidal, Santa Magdalena, Joaquim Santasusagna, Roig, Travessera de Sardà, Barceloneta i Pau Sabaté.

11. Recursos Humans. Proposta d’aprovació del catàleg dels llocs de treball de 2009.

12. Recursos Humans.- Aprovació de la declaració de compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupat per un funcionari d’aquesta Corporació amb l’activitat privada.

SERVEIS TERRITORIALS

13. Gestió Urbanística.. Aprovació del text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 6.1 “Mas Mainer”, en compliment de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 18 de setembre de 2008.

14. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector G.2 “Granja Massó”.

15. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 4.54 “Fustes Olesti”.

16. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta a l’àrea 5.5 “Romika”.

17. Gestió Ambiental. Modificació del Reglament Regulador dels serveis municipals del subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals”.

SERVEIS PERSONALS

18. Educació i Formació. Nomenament i substitucions dels representants municipals als Consells Escolars de diversos centres educatius

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Proposta d’ERC i d’ICV-EUiA, en defensa de les festes de foc.

MOCIÓNS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció de CiU, per la realització d’una consulta popular de l’Àrea Residencial Estratègica de Reus.

21. Moció de CiU i del PPC, per la constitució d’una comissió especial de seguiment de la crisi econòmica.

22. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus doni suport institucional a l’Institut Català de la Salut ( ICS), perquè segueixi gestionant els centres d’atenció primària de la nostra ciutat i s’impedeixi el seu traspàs de gestió cap a una societat anònima municipal ( SAM).

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 4 de febrer de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 16/01/2009

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 16 de gener de 2009, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Informació de l’Alcaldia

SERVEIS TERRITORIALS

2. Contractació i Patrimoni. Aprovació definitiva del projecte executiu per a la construcció del Centre d’Educació 3-16 (Infantil, Primària, ESO) anomenat “Pi del Burgar”.

3. Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de pavimentació de la cruïlla del carrer Lleó XIII amb l’avinguda Sol i Ortega i la vorera oest entre la via del tren i el carrer del Treball.

4. Contractació i Patrimoni. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió de diverses obres municipals al Fons Estatal d’Inversió Local.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

5. Proposta d’ICV-EUiA, sobre la situació a Gaza.

6. Proposta del PSC, de condemna rotunda dels atacs d’Israel a Gaza i crida a l’alto el foc.

7. Proposta d’ERC, per la internacionalització del dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català.

MOCIÓNS DELS GRUPS MUNICIPALS

8. Moció de CiU i del PPC, per la suspensió de l’Àrea Residencial Estratègica de Reus.

9. Moció de la Cori, per la rehabilitació urgent i el tancament preventiu del pàrking de la plaça Prim.

10. Moció de la Cori, per la reivindicació de la festivitat de Sant Canut a la ciutat de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 14 de gener de 2009
L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines

Altres webs de l'Ajuntament
Mostra Mostra
Adreça Plaça del Mercadal · 43201 REUS
Telèfon 977 010 010
Fax 977 010 210
E-mail ajuntament@reus.cat