Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local esta formada per l’alcalde i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren, una vegada a la setmana, els divendres no festius, excepte quan hi ha sessió plenària, al Palau Municipal.

Els membres de la Junta de Govern Local, segons els decrets de 15 de juny de 2015 d'1 de febrer de 2016, són:

 • Montserrat Vilella Cuadrada
 • Hipòlit Monseny Gavaldà
 • Marc Arza Nolla
 • Joaquim Enrech Garola
 • Montserrat Caelles Bertran
 • Noemí Llauradó Sans
 • Montserrat Flores Juanpere
 • Jordi Cervera Martínez
 • Daniel Rubio Angosto

Competències de la Junta de Govern Local

Les competències delegades en la Junta de Govern queden determinades pel decret de 7032, de 15 de juny de 2015. Són aquestes:

 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import excedeixi els límits quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi els cent vint mil euros i no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi els cent vint mil euros i no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • Els encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des.
 • Les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis l’import dels quals excedeixi els límits quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i l’alcalde sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.