Ban de fogueres de Sant Joan i Sant Pere

Cerca bans

E.g., 22/03/2019
E.g., 22/03/2019
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres 13 Juny, 2018

Les festivitats de les nits de Sant Joan i de Sant Pere, amb la celebració de revetlles i fogueres, formen part de la nostra cultura i de les nostres tradicions. Per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns públics i privats, i gaudir sense conflicte d’aquests actes festius,

FAIG AVINENT

1.- Es poden encendre fogueres sempre que es compleixin les següents mesures de seguretat:

El lloc

La foguera no s’ha de situar a menys de 15 m de la façana de cap edificació ni vehicles, i mai sota línies elèctriques, telefòniques, enllumenament públic, etc.

No es poden encendre fogueres a prop o en elements estructurals (fanals, semàfors, senyalització vertical i horitzontal de la via pública, pilones, cadenes, tanques, tapes de registre, reixes d’embrollats, reixes d’escocells, entre d’altres) ni mobiliari urbà (papereres, fonts públiques, estanys, jardineres, jocs infantils, bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors, escultures, aparcament de bicicletes, cons, tanques, entre d’altres).

No es poden encendre fogueres en jardins i parcs urbans.

Per poder encendre la foguera s'haurà d'eliminar tota l’herba, matolls, fullaraca, pinassa, branquillons i qualsevol altre material susceptible d'incendiar-se, en un cercle de seguretat de 15 metres de diàmetre com a mínim, al voltant de la foguera.

Està prohibit fer foc en terrenys forestals i al voltant d’una franja de 500 m. S’entén per terrenys forestals:

  • Els sols rústics poblats d’espècies arbòries, arbres, matolls i  d’herbes.
  • Els erms que, situats en els límits dels boscos, siguin necessaris per a la protecció d’aquests, i estiguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.

 Si la foguera es fa en un solar, cal l'autorització del propietari i que l'espai estigui net de bardisses i materials inflamables .

 Si la foguera es fa al carrer, per no fer malbé el paviment, cal posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix), i s’ha de deixar un pas per als vehicles d’urgència. A més, cal demanar llicència d’ocupació de la via pública.

No es pot fer la foguera a prop d’un envàs pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

En el lloc de la foguera cal que hi hagi un responsable, una persona major d’edat, perquè es compleixin totes les mesures de seguretat.

Materials

El material que s’ha de cremar a les fogueres ha de deixar brasa i ha de ser de fusta. Mai s’han de cremar papers ni teixits, ja que el vent els podria enlairar. No es poden llençar bidons, llaunes ni espais a la foguera, perquè poden explotar, ni neumàtics ni plàstics, a causa dels seus efectes contaminants.

S’ha de procurar fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc.

S’ha d’encendre la foguera per diferents focus, amb paper, palla, etc. No es pot fer servir mai benzina ni qualsevol líquid inflamable, ja que la deflagració que provoquen podria encendre els vestits de la gent.

No s’ha d’acumular el material fins els mateixos dies 23 i 28 de juny.

Les fogueres només es poden encendre a partir de les 22 hores dels dies 23 i 28 de juny, i poden romandre enceses fins les 2 hores de la matinada dels dies 24 i 29 de juny.

Les persones que han cremat la foguera han de retirar els materials acumulats i la sorra, els dies 24 i 29 de juny.

Apagament de la foguera

Cal tenir disponible en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (mànega de reg permanentment connectada a la xarxa d'aigua,  galledes o bidons plens d’aigua, extintors, motxilles d'extinció, etc.).  

Cal vigilar la foguera fins que quedi totalment extingida, i sobretot, cal ruixar el caliu perquè no hi hagi cap risc d’accidents.

Consell als veïns

Els edificis propers han de tenir les finestres i els balcons tancats, per evitar que les guspires o algun coet perdut entrin en algun habitatge i provoquin un incendi.

Al lloc on es facin les fogueres, cal recollir la roba estesa i plegar els tendals que hi hagi a les terrasses.

Està prohibit saltar per damunt les brases de les fogueres.

2.- La persona o entitat organitzadora ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament un escrit en el qual comuniqui l’encesa de la foguera i el lloc on estigui situada, així com el compliment de les anteriors mesures de seguretat. En el cas que la foguera s’hagi d’encendre a la via o en un espai públic cal sol·licitar, en el mateix escrit, la llicència d’ocupació de la via o de l’espai públic.

3.- L’Ajuntament pot acordar que no s’encenguin les fogueres per motius climàtics o per no complir les esmentades mesures de seguretat. En aquest últim cas, l’Ajuntament pot apagar i retirar els materials o bé ordenar a l’organització que ho faci.

4.- Per a qualsevol eventualitat, cal posar-se en contacte amb el telèfon 112, amb el Cos de Bombers, o amb la Guàrdia Urbana al telèfon 977010092.

5.- L’incompliment de les previsions d’aquest BAN serà sancionat de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Atès el que disposa l'article 21 de la Llei de Bases i de Règim Local de 2 d'abril,

HE RESOLT:

1.- Aprovar la publicació del Ban als mitjans que siguin pertinents, relatiu a l'encesa de Fogueres a la ciutat de Reus en relació a les festivitats de Sant Joan i Sant Pere 2018.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.