Notes de premsa

L’Ajuntament de Reus aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 11/02/2019

El Ple d el’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dilluns, 11 de febrer, el nou Reglament de Participació Ciutadana, el document elaborat per la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència a partir de les aportacions que va fer la ciutadania durant el procés participatiu portat a terme fa poc més de dos anys, i que durant els darrers mesos s’ha sotmès a negociació política entre els grups municipals.

El nou text actualitza l'anterior reglament, de l'any 1986, per adaptar-lo a les noves formes de participació ciutadana d'acord amb un aprofundiment en l'exercici de la democràcia. En aquest sentit, millora el govern de la ciutat i les seves accions i permetrà fer efectives les polítiques basades en la participació ciutadana.

Vessant pedagògica
El nou Reglament té una vessant pedagògica per donar a conèixer tots els mecanismes i recursos de participació ciutadana de què disposa la ciutat. Al mateix temps, comporta una regulació de nous mecanismes per fer efectiva la participació ciutadana en el debat i presa de decisions en molts àmbits que fins ara no preveien canalitzar l'opinió ciutadana.

Continguts del nou reglament
El nou reglament inclou un primer àmbit de disposicions generals en què es defineix la vinculació de l'Ajuntament, els organismes autònoms i els seus ens dependents amb el document i la participació. En aquest apartat s'estableix que els actors legitimats per participar són les persones empadronades a Reus, les entitats i col·lectius amb o sense personalitat jurídica, inscrits en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, amb domicili a Reus i, finalment, qualsevol persona física o jurídica que tingui un interès legítim en una matèria o procediment administratiu concret, amb independència de la seva condició política o on estigui empadronada.

Principis generals
Els principis generals que han inspirat la nova eina de participació ciutadana són la transparència, la publicitat, la claredat, l'accés a la informació, la neutralitat institucional, la primacia de l’interès col·lectiu, la diversitat, el debat públic, la igualtat i la no discriminació, la inclusió, l'eficiència, l'accessibilitat universal, la protecció de dades i la rendició de comptes.

Pel que fa als drets, el nou Reglament aborda especialment el dret a la informació, el dret d'audiència, el dret de participació i el sistema de defensa dels drets de la ciutadania.

Qualitat democràtica
El Reglament de Participació Ciutadana, finalment, inclou tres grans blocs de mesures i canals de participació que incideixen en la millora de la qualitat democràtica, el foment de la cultura participativa i democràtica i, en tercer lloc, nous instruments de participació ciutadana.

Nous instruments de participació
Precisament, el nou Reglament preveu tot un seguit de nous instruments de participació ciutadana que podran facilitar l'accés dels veïns i veïnes de Reus als mecanismes de governança i aproximaran la gestió diària municipal a la ciutadania.

Els nous instruments de participació que s'introdueixen són múltiples i ben diversos i s'hi inclouen el dret de petició i la iniciativa popular, que pot consistir a proposar la realització d’un procés de participació; la realització d’una audiència pública; la introducció d’un o diversos punts per tractar a l’ordre del dia dels plens; la creació d’un òrgan de participació; la demanda d’una proposta d’acord d’un òrgan diferent del Ple; l’aprovació d’una disposició normativa de caràcter general i la celebració d’una consulta ciutadana.

El nou Reglament també es fa ressò de les consultes populars per via referèndum i de les consultes populars no referendàries, així com dels efectes de les consultes populars no referendàries.

D'altra banda, s'estableixen el concepte i les modalitats d'audiències públiques que es poden posar en funcionament per escoltar i donar veu a la ciutadania.

Participació al Ple
Entre els nous instruments de participació hi ha també la possibilitat de donar participació a la ciutadania en les sessions del Ple municipal i de les Comissions Informatives. Finalment, el Reglament aborda la creació d'òrgans estables de participació ciutadana, la implementació de processos de participació ciutadana (amb la regulació dels requeriments mínims) i la realització d'un Pla Estratègic de Participació Ciutadana.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.