Competències

El Consell Escolar Municipal de Reus té les competències que li atorguen les lleis i en concret, ha de ser consultat per l'administració educativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  i per l'Ajuntament de Reus en les qüestions següents:

  • Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament , les institucions i els organismes educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit del municipi.
  • Determinació dels criteris d'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d'ensenyament.
  • Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris, extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
  • La planificació de les places escolars del municipi, la determinació de les zones d’influència dels centres docents públics i privats concertats, i la distribució equitativa de les demandes d’escolarització en tots els nivells d’ensenyament no universitari.
  • Les actuacions que afavoreixen l'ocupació real de les places escolars, amb determinació específica dels llocs que s'han de crear, modificar o suprimir dins el municipi a fi de millorar el rendiment educatiu i , si s'escau, fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament.
  • El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa especialment pel que fa a l'adaptació de la programació al medi.
  • El desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context social, econòmic, i cultural de l’alumnat.
  • Les competències educatives que afecten  l'ensenyament i que la legislació atorga als municipis.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.