Educació infantil i primària (3-12 anys)

En aquest apartat, trobareu la informació sobre la preinscripció escolar per al curs 2017/18

Jornades de portes obertes

Consulteu, en el següent document, les dates de les jornades de portes obertes a les escoles, aquest 2017.

Jornades de portes obertes als centres d'educació infantil i primària 2017/18 (pdf)

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

Els terminis de presentació de sol·licituds són del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Criteris de prioritat i barem

Criteris generals

 

Puntuació

Germans escolaritzats o pares treballadors al centre

40

Proximitat del domicili ( adreça treball 20 punts  i viure al municipi 10 punts)

30

Renda mínima d’inserció

10

Discapacitat = o  + 33 %

10

 

Criteris complementaris en cas d'empat

 

Puntuació

Família nombrosa o monoparental

15

Malaltia crònica (sistema digestiu, endocrí , metabòlic) inclosa la celiaquia

10

Pel fet que l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre al qual es presenta la sol.licitud

 

5

 

Documentació que cal presentar

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.
  • Documentació acreditativa dels criteris al·legats

*Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Número de desempat

El sorteig pel número de desempat serà el 4 de maig de 2017 a les 11h.

Calendari de matrícula
Segon cicle d’educació infantil, primària i 1r d’ESO del 12 al 16 de juny.
Matriculació o confirmación de plaça 2n, 3r i 5t  d’ESO  del 26 al 30 de juny.
Matriculació extraordinària d’ESO pels pendents de l’avaluació de setembre, del 6 al 8 setembre.

 

Guia de centres educatius 3-16. Curs 2017/18 by Ajuntament de Reus on Scribd

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Carrer del Roselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: Horari d'atenció: De dilluns a divendres. Matins de 9 a 14 h. Tardes, prèvia cita, al 977 010 046

Carrer del Roselló 2-8

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.