E.S.O. Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys)

En aquest apartat, trobareu la informació sobre la preinscripció escolar per al curs 2017/18.

Jornades de portes obertes

Consulteu, en el següent document, les dates de les jornades de portes obertes a les escoles, aquest 2017.

Jornada de portes obertes a Secundària (pdf)

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

Els terminis de presentació de sol·licituds són del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Descarregueu-vos, al peu d'aquesta pàgina, el calendari amb les principals fases del procés de preinscripció i matrícula (publicació de llistes, sorteig, període de reclamacions...)

Criteris de prioritat i barem

Criteris generals

· Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

· Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

· Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

· Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

· En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris

· Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

· Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

· Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Documentació que cal presentar

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.
  • Documentació acreditativa dels criteris al·legats

*Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Número de desempat

Pendent.

Calendari de matrícula
El calendari de matrícula per als alumnes d'infantil, primària i 1r d'ESO és del 12 al 16 de juny.
Matriculació o confirmació de plaça 2n, 3r i 5t  d’ESO,  del 26 al 30 de juny
Matriculació extraordinària d’ESO pels pendents de l’avaluació de setembre, del 6 al 8 setembre.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.