Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix :

Instal·lació de tanca o bastida a la via pública

Llicència per instal·lar una tanca o bastida que comporti ocupació de la via pública amb motiu d'obres

Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus) (.)
Tràmit per correu postal- Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Detall del tràmit

La sol·licitud d’aquesta llicència la pot fer qualsevol persona física o jurídica que necessiti fer instal·lar una tanca i/o una bastida i que tingui el corresponent permís d’obres.

Quina documentació he de presentar?
La sol·licitud de llicència s’ha de fer amb el model normalitzat que s’adjunta, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
- Fotocòpia de la llicència d’obres.
- Plànol d’emplaçament de la tanca i/o bastida a escala 1:500 indicant el número de la finca.
- Plànol de situació de la tanca i/o bastida a escala 1:50 amb indicació de:

  • Situació de la tanca i/o bastida i superfície que ocupa.
  • Amplada de la vorera.
  • Distància de la tanca i/o bastida a la façana.
  • Alçada de la tanca a instal•lar.
  • Amplada lliure de la vorera una vegada instal•lada la tanca i/o bastida.
  • Situar l’accés o accessos de veïns i comerços.
  • Indicació d’elements urbanístics afectats (senyals, bancs, pilons, arbres, fanals, etc.)

Quan es tracti de bastides, a més:
- Original de l’estudi de seguretat d’instal•lació de la bastida signat i visat pel col·legi competent.
- Pòlissa de responsabilitat civil de 300.000 € i fotocòpia de l’últim rebut vigent.

Observacions:
Una vegada acabat l’aprofitament de la via pública, cal que la persona titular de la llicència comuniqui aquest fet per escrit a l’Ajuntament utilitzant el model de sol·licitud de baixa corresponent. El departament tècnic de Mobilitat comprovarà que tot estigui correcte i, si és així, es donarà fi a la liquidació de les taxes per l’ocupació de la via pública.

Normativa relacionada
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics.
- Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

Quant costa fer el tràmit ?

Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsol de la via pública. https://serveis.reus.cat/ordenances.php
Departament responsable
  • Mobilitat