Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix :

Autoliquidació taxa per les activitats

Model carta de pagament per l'autoliquidació de la taxa de serveis administratius d'activitats

Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Detall del tràmit

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramitació dels diferents règims d’intervenció administrativa municipal de les activitats.

Meritament de la taxa

L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-ne la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental, de llicència sectorial de competència municipal, d’efectuar una comunicació o qualsevol altre procediment dels definits   en l’apartat 1 de l’article 2n. de l’ordenança fiscal núm. 8. Les actuacions administratives que s’hagin de realitzar amb motiu de la sol·licitud o comunicació presentades no es realitzaran si no s’acredita haver efectuat el pagament de les corresponents taxes.

L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la denegació de l’autorització o llicència sol·licitada, ni per la concessió d’aquesta, condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència ni tampoc per la declaració de caducitat de l’expedient.

Exempcions i bonificacions:

L’article 7è de l’ordenança, estableix la possibilitat de gaudir de bonificacions i exempcions de la taxa. Aquestes beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització o de la llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per l’aplicació de l’exempció o bonificació que es demana.

Normativa de gestió:
Per imports del deute tributari superiors a 300€, el subjecte passiu podrà optar per autoliquidar tot el tribut, o bé al sistema de pagament de la taxa especificada en l’art. 8.5) de l’Ordenançá fiscal.

Normativa relacionada:

- Ordenança fiscal municipal núm. 8, reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.

 

Quant costa fer el tràmit ?

Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats. https://serveis.reus.cat/ordenances.php
Departament responsable
  • Activitats