Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix :

Alta o canvi de domicili fiscal : telemàtic (actuant en representació de persones físiques o jurídiques)

Petició d'alta o canvi de domicili fiscal de persona jurídica o física feta per qui la representa

Com puc tramitar-ho ?
Tràmit telemàtic- Telemàtic amb certificat digital   Tramitar telemàticament
Detall del tràmit

El domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’Administració tributària.

Els obligats tributaris o el seus representats tenen l’obligació legal de presentar declaració expressa davant l’Ajuntament per comunicar el seu domicili fiscal així com el seu canvi.
 
Aquest canvi no tindrà efecte fins que no s’acompleixi aquest deure de comunicació.
 
Aclariments:

Per les persones físiques es considera domicili fiscal la seva residència habitual.
Per a les persones jurídiques es considera que és el seu domicili social.
Per a les persones o entitats no residents a Espanya, es determinarà de conformitat al que s’estableixi a la normativa reguladora de cada tribut i, en defecte d’aquesta, serà el de la persona representant amb domicili en territori espanyol.
A tenir en compte en el tràmit telemàtic:

Aquest tràmit va dirigit a persones jurídiques i a persones (físiques o jurídiques) que actuen en representació d’una altra (ja sigui física o jurídica). L’alta o el canvi d’adreça no es realitza de manera immediata, sinó que es genera una sol·licitud que rep directament el departament gestor que és qui donarà compliment a la petició.

En canvi, quan una persona física la interessada en comunicar l’alta o el canvi de la seva adreça fiscal, el tràmit corresponent és "Alta o canvi de domicili fiscal (telemàtica per a Persones físiques sol·licitants)", que dóna compliment a la petició de manera automàtica.
 

Quina documentació he de presentar ?

Quan es representa a una persona física:
- Còpia del DNI de la persona a qui es representa i autorització signada per ella.

Quan es representa a una persona jurídica:
- Còpia de l’escriptura o poders de representació i còpia del NIF de l’empresa o entitat.

Quin és el temps de tramitació ?

El tràmit genera automàticament una sol·lcitud que és enviada directament al departament gestor que és l'encarregat d'efectuar l'alta o el canvi d'adreça demanat en el primer dia hàbil següent a la petició, si totes les dades i documentació presentades són correctes.

Departament responsable
  • Rendes i exaccions