Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix : Twitter Facebook

Prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2013

Prestació per ajudar a pagar el lloguer adreçada a unitats de convivència amb ingressos baixos

Termini inscripció/presentació

Del 25/05/2013 fins el 01/07/2013.
(fora de termini)
Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Habitatge - Cr. Rosselló, 3 - 43201 Reus
Detall del tràmit

És una prestació per ajudar a pagar el lloguer adreçada a unitats de convivència amb ingressos baixos
 
Requisits d’accés:
a) Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol•licitud
b) Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), i no inferiors als necessaris per pagar el lloguer.
c) Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 450 euros.
e) Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels dos sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat.
f) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació i el pagament del lloguer en la mateixa entitat financera, que ha d’haver signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquests efectes.
 
On puc tramitar-ho? 
Presencialment a l’Oficina d’Habitatge, Cr. Roselló, 3 (entrada plaça Baluard).
 
Quina documentació he de presentar?
Sol•licitud normalitzada i complimentada amb la corresponent documentació que consta al mateix imprès de sol•licitud.
 
Quin és el temps de la tramitació?
El termini màxim per resoldre sobre les sol•licituds i notificar-ne la resolució és de 6 mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol•licituds.
 
Normativa relacionada
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Llei 13/2009, de 22 de juliol de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
RESOLUCIÓ TES/1101/2013, de 15 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria  per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2013.
 
Quant costa fer el tràmit ?

Gratuït
Departament responsable
  • Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Reus