Competències en economia, coneixement i habitatge

La regidoria delegada de l’Àrea d'Economia, Coneixement i Habitatge exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

  1. L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de formació aeronàutica, universitats, relació amb les universitats, recerca, internacionalització d'empreses (execució de les accions tendents a la internacionalització d'empreses), activitats firals, vivers d'empreses i indústries, parcs científics, logístics i empresarials (informació i comunicació, TIC), innovació i sistemes d'informació (Cluster TIC), societat del coneixement, promoció de l'habitatge social i Oficina Municipal d'Habitatge.
  2. L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.
  4. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de formació aeronàutica, universitats, relació amb les universitats, recerca, internacionalització d'empreses (execució de les accions tendents a la internacionalització d'empreses), activitats firals, vivers d'empreses i indústries, parcs científics, logístics i empresarials (informació i comunicació, TIC), innovació i sistemes d'informació (Cluster TIC) i societat del coneixement, promoció de l'habitatge social i Oficina Municipal d'Habitatge.
  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  6. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).
Regidoria Economia, Coneixement i Habitatge
Tel. 977010289

Palça del Mercadal, 1

43201 REUS

Regidoria Economia, Coneixement i Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.