Ple municipal 13/07/2015

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

 

ORDRE DEL DIA

1. Informació de l’Alcaldia

2. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Institut Domènech i Montaner de Reus.

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Reus.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Assessoria Jurídica. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci LOCALRET.

6. Recursos Humans. Desestimació recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer pel qual es desestimava la petició de compatibilitat per a la realització d'una activitat privada del funcionari Sr. Jesús Ferré López.

7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la revisió de preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus.

8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Rectificació de l’error material detectat en l’acord d’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus.

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre del Pallol.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

10. Assessoria Jurídica. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la gestió integral d’Aigües de Catalunya.

11. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a terrenys situats a la C-14 Autovia de Salou pk 4.7 i a l’entorn del Cementiri.

12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus referent a les normes urbanístiques aplicables a l’ús religiós i de centres de culte.

13. Patrimoni del Sòl. Aprovació del plec de clàusules, prescripcions tècniques, i convocatòria de la licitació de la concessió demanial de l’ús privatiu de diferents espais d’edificis municipals, afectes a servei públic, per a la instal·lació d’uns dispositius de xarxa wifi de promoció de la ciutat de Reus.

SERVEIS PERSONALS

14. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al manteniment dels Plans Educatius d’Entorn 2015-2019.

15. Ensenyament i Política Lingüística. Renovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte d’Aula Oberta. Cursos 2015-2016 i 2016-2017.

16. Ensenyament i Política Lingüística. Fixació dels preus públics per als serveis de les escoles bressol municipals durant el mes d’agost.

17. Benestar Social. Adhesió a la Xarxa d'habitatges d'inserció per a l’any 2015.

18. Benestar Social. Addenda de pròrroga del conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública.

19. Benestar Social. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Associació ACRA, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per a la implementació del projecte «Compartint taula» per a l’any 2015.

20. Benestar Social. Addenda del conveni de col·laboració amb Càritas Inter-parroquial de Reus per al funcionament del menjador social per a l’any 2015.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Proposta dels grups municpals CiU, CUP, ERC-MES-MDC-Avancem, i ARA REUS, per adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència.

22. Proposta de CIUTADANS, per la suficiència econòmica dels ajuntaments.

23. Proposta del PSC, en relació als embargaments dels ajuts socials municipals que dicta el Ministeri d’Hisenda.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

24. Moció del PSC, per a la creació d’un banc municipal de llibres de text.

25. Moció de la CUP, per la derogació de l’Ordenança del Civisme.

26. Moció de la CUP, per l’establiment de la targeta resident.

27. Moció d’ARA REUS, per promocionar i dinamitzar els museus de Reus.

28. Moció d’ARA REUS, per la implantació de la Targeta Esport Gran.

29. Moció d’ERC-MES-MDC-Avancem, pel foment de l’ocupació juvenil i en risc d’exclusió social.

30. Moció del PP, envers a CANAL REUS TV.

31. Moció del PP, per la reclamació del pagament del deute de la Generalitat a l’Hospital Sant Joan de Reus.

32. Moció de CIUTADANS, sobre el deute de la Generalitat amb la ciutat de Reus.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 9 de juliol de 2015

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.