Ple municipal 16/10//2015

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 09/03/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta del dia 4.09.2015

2. Informació de l’Alcaldia

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal

4. Alcaldia. Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 10859, de data 28/09/2015, de la pròrroga del contracte del subministrament d’energia elèctrica de l'Ajuntament de Reus i ens dependents

5. Alcaldia. Ratificar la modificació d'estatuts de les societats Hospital de Sant Joan de Reus SAM, CMQ REUS SA, i GECOHSA

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats

7. Alcaldia. Modificació del règim de sessions de les Comissions informatives

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei públic d’explotació de la central de recollida pneumàtica al municipi de Reus

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar el contracte per a la gestió i explotació de l'aparcament subterrani del centre comercial i d'oci integrat, a formalitzar entre Metrovacesa SA i Reus Mobilitat i Serveis SA
10. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació

11. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança general número 1 de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

12. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre béns immobles que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

13. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

14. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

15. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

16. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies de la informació, per la identificació cadastral de finques i per l’ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

17. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa pel servei de cementiri que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

18. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

19. Hisenda. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 22 reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o especials que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

20. Rendes i Exaccions. Declaració d'utilitat municipal de diverses obres a efectes de l'ICIO

21. Intervenció. Sol·licitud del règim especial de reintegrament de saldos deutors de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat de l'any 2013

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

22. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus a l'àmbit discontinu format pels terrenys delimitats pel c/ Astorga, la Riera de l'Escorial i la zona verda del c/ Pere Cavallé Llagostera i pel sector G.8 "Mas Cases".

23. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus que afecta a l'àrea 6.1 Mas Mainer.

24. Gestió Urbanística. Aprovació provisional, per segona vegada, del Pla de millora urbana de l'Àrea 6.1 Mas Mainer, promogut per Unifamiliar Sant Jordi, SL.

25. Patrimoni de Sòl Acceptació de l’Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 15.04.2015, fixant el preu just de les finques afectades per l’execució del Projecte de millora del sistema de sanejament de Reus-Castellvell i Almoster (tram 2 PC 0+572 al 0+801,30). Zona Sector B3 i B4.

26. Patrimoni del Sòl. Compliment de la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció segona, de data 13.07.2015, dictada en l’incident d’execució de Sentència del recurs contenció administratiu núm. 138/2011 interposat contra l’Acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 14.12.2010

27. Medi Ambient-Gestió Ambiental. Aprovació del document de classificació municipal d'activitats, dels models de declaració responsable i comunicació d'inici d'activitats econòmiques incloses a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i del pla anual d'inspecció.

28. Medi Ambient i Via Pública. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

SERVEIS A LA PERSONA

29. Assessoria Jurídica. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

30. Proposta d'ERC-MES-MDC-AVANCEM, per donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada "Garantia+55"

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

31. Moció de CIUTADANS, per a la sortida de la ciutat de l'AMI

32. Moció de CIUTADANS, per l'increment de la partida destinada a les llars d'infants municipals

33. Moció d'ERC-MES-MDC-AVANCEM, sobre la sobirania fiscal de Catalunya

34. Moció del PSC-CP, per a la rebaixa del preu del lloguer social dels habitatges municipals

35. Moció d'ARA Reus, per l'eliminació del swap del crèdit de la Fira

36. Moció de la CUP, relativa a la declaració de Reus com a ciutat insubmisa a la Llei WERT

37. Moció de la CUP, relativa a la declaració de Reus com a municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) amb el suport de SOS Educació Pública Reus

Precs i preguntes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.