Ple municipal 28/12/2015

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes dels dies 06.11.2015 i 23.11.2015

2. Informació de l’Alcaldia

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Ratificar el Decret de l'Alcaldia relatiu a la concessió de diferents medalles als membres de la Guàrdia Urbana

4. Alcaldia. Donar compte del decret de Constitució de la Comissió especial per a la redacció del pla específic per a la mobilitat en bicicleta

5. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats

 

7. Alcaldia. Modificació de l'àmbit material de dos llocs de treball en la modalitat de personal directiu

8. Alcaldia. Proposta del consell d'administració de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA d'aprovació de tarifes d'aigua i clavegueram 2016 i modificació de l'ordenança reguladora

COMISSIÓ HONORS I DISTINCIONS

9. Concessió Menció Honorífica Municipal a la Federació d'Associació de Veïns de Reus

10. Concessió Menció Honorífica Municipal a l'Esplai Fem-nos Amics de Reus

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

11. Intervenció. Donar compte de l'Informe d'Intervenció corresponent al 3r trimestre de 2015 sobre el Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012

12. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació estatuts de l'organisme autònom Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell»

13. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació de l'art. 8 del Reglament del servei del transport públic urbà de viatgers de la ciutat de Reus

14. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Reus, Reus Mobilitat i Serveis SA, l'Ajuntament de Cambrils i Mobilitat de Cambrils SLM

15. Assessoria Jurídica. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i diferents ajuntaments de la província per al desenvolupament del projecte Smartcatsud

16. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Modificació del contracte del servei públic de Neteja de l’Espai Públic i de Recollida de Residus municipals, així com el transport dels residus procedents del servei de neteja i del servei de recollida als centres de tractament indicats per l’Ajuntament de Reus

17. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació de la pròrroga del contracte consistent en el servei d’assegurança d’assistència sanitària del personal de l’Ajuntament de Reus i organismes autònoms dependents

18. Promoció Econòmica. Aprovació inicial de les bases de subvencions per al projecte d'impuls al creixement d'empreses industrials ubicades a Reus

19. Patrimoni del Sòl. Modificació del cànon mensual a satisfer pels paradistes del Mercat Central de Reus durant l’any 2016

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

20. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació inicial del projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió amb l'EDAR de Reus dels sectors situats al sud-est del Terme Municipal de Reus a l'entorn de la riera de la Boella i la Baorada

21. Urbanisme. Sol·licitud de pròrroga excepcional per a l'execució del projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada".

22. Gestió Urbanística. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 168/2015, interposat per ALIMENTBARNA, SL contra l'aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector C.8 «La Comarcal» de Reus

23. Medi Ambient. Gestió Ambiental. Aprovació del conveni amb la Diputació de Tarragona i el Consorci, Centre de Recursos per a la protecció de la Salut i el Medi per a la realització d'accions durant l'any 2015 del Centre de Desenvolupament de l'Oli

24. Medi Ambient.- Gestió Ambiental. Aprovació de la pròrroga de vigència del conveni de col·laboració subscrit en data 29 de desembre de 2014 entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament per a la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal de residus municipals

25. Medi Ambient i Via Pública. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

26. Medi Ambient i Via Pública. Desestimació del recurs de reposició interposat contra una sanció per la tinença d’un gos considerat potencialment perillós sense disposar de la corresponent llicència

27. Patrimoni del Sòl. Adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu de diferents espais d’edificis municipals, afectes a servei públic, per a la instal·lació d’uns dispositius de xarxa wifi de promoció de la ciutat de Reus

28. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la proforma de conveni entre l’Ajuntament de Reus i l’Institut Català del Sòl per la cessió de l’ús temporal del local situat al c/ Rosselló, núm. 3

29. Patrimoni del Sòl. Aprovació dels pactes del conveni de fixació del preu just de mutu acord per l'expropiació de l'immoble núm. 23 del C/ Girada, afectat per l'execució del PAU 4 del Barri del Carme

SERVEIS A LA PERSONA

30. Serveis Adjunts a la Secretaria General. Aprovació de la separació de l'Ajuntament Reus del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya

31. Salut Pública. Aprovació de la clàusula addicional per al 2015 al conveni subscrit entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus pel “Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva”

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

32. Participació i Ciutadania. Aprovació inicial del Reglament de funcionament del Registre Ciutadà

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

33. Moció de ARA REUS per la creació del banc del temps

34. Moció del PSC-CP per la creació d'una taula de desenvolupament de les infraestructures estratègiques de Reus

35. Moció del PSC-CP per a un nou model de zonificació escolar

36. Moció del PP per l'elaboració d'un pla actualitzat de riscos laborals a la Guàrdia Urbana de Reus

37. Moció de CIUTADANS sobre el bilingüisme a l'Ajuntament de Reus

38. Moció de CIUTADANS per reduir els embussos de trànsit a les portes de les escoles de Reus

39. Moció d'ERC-MES-MDC-AVANCEM per la realització de diverses accions de promoció de ciutat

40. Moció d'ERC-MES-MDC-AVANCEM per destinar habitatges de la SAREB a lloguer social

41. Moció de la CUP relativa a l'actuació immediata per a fer front als desnonaments i pobresa energètica a la ciutat

42. Moció de la CUP sobre els usos d'espais municipals

43. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Misericòrdia Fargas Buquera

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.