Ple municipal 29/01/2016

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta del dia 28.12.2015

2. Presa de possessió com a regidor de l'Ajuntament de Reus del Sr. Daniel Rubio Angosto

3. Informació de l’Alcaldia

MOCIONS DE L'ALCALDIA

4. Alcaldia. Ratificació del decret núm. 2016000306 de la Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals relatiu a les retribucions del personal per al 2016

5. Alcaldia. Donar compte de l'adscripció del regidor Sr. Daniel Rubio Angosto al Grup municipal d'ARA REUS i de la seva designació com a portaveu adjunt

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

7. Assessoria Jurídica. Ratificació de la dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea de influència

8. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.-Aprovar la revisió de preus del contracte del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió amb potència superior a 10 kW dels edificis i recintes municipals de l’Ajuntament de Reus i dels seus ens de gestió dependents

9. Assessoria Jurídica. Aprovació de dues noves tarifes del servei transport urbà de viatgers

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

10. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus que afecta a l'àrea 6.1 Mas Mainer

11. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós del Pla de millora urbana de l'Àrea 6.1 Mas Mainer, promogut per Unifamiliar Sant Jordi, SL

12. Medi Ambient-Gestió Ambiental. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

SERVEIS A LA PERSONA

13. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les sortides i activitats de les escoles bressol municipals. Curs 2015-2016

14. Assessoria Jurídica. Extinció de l'Institut Municipal de Puericultura Doctor Frías i integració dels seus recursos i serveis en l'organització ordinària municipal

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Proposta de Resolució de la CUP, de suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro

16. Proposta del PP, envers la deute de la Generalitat de Catalunya als ajuntaments

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

17. Moció del PSC-CP, per a la realització d'una Pla de Dinamització de les biblioteques públiques de la ciutat

18. Moció del PSC-CP, perquè la Generalitat liquidi el seu deute amb l'Ajuntament de Reus

19. Moció d'ERC-MES-MDC-AVANCEM, per l'equiparació fiscal entre famílies nombroses i monoparentals

20. Moció d'ERC-MES-MDC-AVANCEM, per contractar energia verda

21. Moció de CIUTADANS, per impulsar un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per identitat de gènere

22. Moció de CIUTADANS, sobre ajuts pels traspassos de negocis familiars entre autònoms i PIMES

23. Moció del PP, envers el projecte EUROVELO a Reus

24. Moció de la CUP, per facilitar la fiscali

tzació de l'obra del Govern a l'oposició, millorar la transparència i complir amb diferents precs aprovats en l'anterior mandat que no es van executar

25. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor presentat pel Sr. Joan Guix Oliver

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.