Preguntes freqüents sobre terminis i tràmits tributaris

FAQs. Preguntes freqüents sobre l'afectació del RD 8/2020 sobre els terminis i tràmits tributaris de l'Ajuntament de Reus (SAIC informa)

Darrera actualització: 2 d'abril de 2020

 • Com afecten les mesures tributàries de l'article 33 del Reial decret llei 8/2020?

El que es disposa en l'article 33 del RDL sol resulta d'aplicació en relació amb procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor, és a dir, iniciats amb anterioritat al 18 de març de 2020.

 • Quines són les principals mesures contingudes en l'article 33 del Reial decret llei 8/2020 en relació amb les actuacions de l’AJUNTAMENT DE REUS?

Les principals mesures de l'article 33 del RDL són: 

 1. Suspensió del còmput del termini de durada dels procediments tramitats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d'abril de 2020.
 2. Suspensió del còmput dels terminis de caducitat i dels terminis de prescripció de l'article 66 de la Llei General Tributària, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d'abril de 2020. 
 3. Ampliació fins al 30 d'abril de 2020 de determinats terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estaven conclosos a aquesta data.
 4. En el si del procediment de constrenyiment, no execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març fins al dia 30 d'abril de 2020.
 5. Ampliació fins al 20 de maig de 2020 o, si fos posterior, fins a la data atorgada per la norma general, de determinats terminis que s'obrin a partir del 18 de març de 2020.
 6. Inici l'1 de maig de 2020 del termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives, o bé inici des de la data determinada per la norma general si la notificació de l'acte a recórrer s'hagués produït amb posterioritat al 30 d'abril de 2020.
 • Quins terminis es beneficien de l'ampliació fins al 30 d'abril de 2020?

Ha de tractar-se de terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estaven conclosos a aquesta data. En concret, s'amplien els següents terminis:

1. Els terminis per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu, prevists en els apartats 2 i 5 de l'article 62 del LGT. 2. Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornaments i fraccionament concedits.3. Els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació). 4. Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, i per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació. 

 • Quins terminis es beneficien de l'ampliació fins al 20 de maig de 2020?

Ha de tractar-se de terminis oberts a partir del 18 de març de 2020, inclòs. En concret, s'amplien els següents terminis: 

1. Els terminis per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu, prevists en els apartats 2 i 5 de l'article 62 del LGT. 2. Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornaments i fraccionament concedits. 3. Els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació). 4. Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació, i per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència. 

No obstant això, el termini acabarà en una data posterior al 20 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

 • És necessari sol·licitar l'ampliació dels terminis o s'aplicaran per defecte?

La norma no exigeix la presentació de cap sol·licitud perquè s'apliqui l'ampliació dels terminis. L'ampliació s'aplicarà per defecte, sense perjudici que l'interessat pugui decidir voluntàriament no esgotar els terminis. 

 • Es modifiquen els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions?

No. Els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i els terminis de presentació de les declaracions informatives no es veuen afectats per la suspensió de terminis regulats en el Reial decret llei 8/2020. Així s'estableix en l'apartat 6 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, incorporat a aquesta disposició addicional pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

PREGUNTES SOBRE TERMINIS INICIATS ABANS DEL 18 DE MARÇ DE 2020 

1.- TERMINIS PER Al PAGAMENT REGULATS EN L'ARTICLE 62, APARTATS 2 I 5 LGT. 

. Si l'Administració ha notificat una liquidació tributària abans de l'entrada en vigor del RDL i el termini d'ingrés en període voluntari venç entre l'entrada en vigor del RDL i el 30 d'abril de 2020, quin termini d'ingrés ha de tenir-se en compte? 

El termini de pagament en període voluntari s'estén fins al 30 d'abril de 2020.

 • Si l'Administració ha notificat una provisió de constrenyiment amb anterioritat a l'entrada en vigor del RDL i el termini d'ingrés en període executiu venç entre l'entrada en vigor del RDL i el 30 d'abril de 2020, quin termini d'ingrés ha de tenir-se en compte? 

El termini de pagament en període executiu s'estendrà fins al 30 d'abril de 2020.

2.- ACORDS D'AJORNAMENT I FRACCIONAMENT NOTIFICATS ABANS DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL RDL.

 • Què succeeix amb les dates de pagament establertes en els acords de concessió d'ajornament o fraccionament notificats abans de l'entrada en vigor del RDL?

Els venciments que es produeixin entre la data d'entrada en vigor del RDL i el dia 30 d'abril de 2020 es traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia. 

Més informació a saic@reus.cat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.