Habitatge

Lluitar contra l’exclusió residencial, incrementar l’oferta d’habitatge assequible a la ciutat, millorar la qualitat del parc residencial i dinamitzar el sector de la construcció de Reus. Són els objectius que persegueixen els dos programes de subvencions per al foment de la rehabilitació d’habitatges inclosos en el Pla Reactivem Reus.

Rehabilitació d’habitatges desocupats per destinar-los a lloguer social

El programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb destí la borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Reus està dotat amb 450.000 euros.

L’import de la subvenció podrà ser del 50% del cost de les obres de rehabilitació, amb un import màxim de 10.000 euros.

Els habitatges hauran d’estar a disposició de la borsa municipal durant 5,5 anys, mentre que el preu del lloguer l’establirà la borsa en funció de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Els habitatges que optin a la convocatòria podran tenir qualsevol antiguitat, però hauran de disposar de la corresponent cèdula d’habitabilitat per poder-se beneficiar de la subvenció.

L’Ajuntament oferirà als propietaris un servei de preavaluació per informar i orientar sobre les millores que cal fer a l’habitatge. Es pot tramitar la Sol·licitud d'Informe tècnic de preavaluació de l’estat d’un habitatge a través de la seu electrònica.

Borsa de Lloguer Social de ReusLa convocatòria del programa d’ajudes determina les actuacions que podran ser objecte de subvenció, que les bases avancen:

  • Adequació de peces i elements que conformen l'habitatge, inclosos banys i cuines, per obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat.

  • Instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament,.

  • Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.

  • Repàs d’elements deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

  • Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.

  • Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Tramitar la subvenció de rehabilitació d'habitatge per destinar a la Borsa de Lloguer Social

Rehabilitació d’edificis per millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica

El programa s’adreça als propietaris d’edificis, i especialment a les comunitats de propietaris. Està dotat amb 225.000 euros, i proposa la rehabilitació dels elements comuns dels edificis amb subencions del 50% del cost de les obres a executar, fins a un import màxim de 30.000 euros.

Els edificis que poden optar a la línia d’ajuts han de ser d’ús residencial i amb una antigïtat de més de 45 anys, llevat d’actuacions per deficiències considerades greus o molt greus a la Inspecció Tècnica d’Edificis. Hauran de ser plurifamiliars de com a mínim 3 habitatges; i han de destinar un mínim del 70% de la superfície útil total a habitatge, i com a mínim el 50% de l’habitatge ha de constituïr el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.

Les obres que poden acollir-se als ajuts són els següents:

  • Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, tant la part massissa com les obertures.

  • Instal·lació d’ascensors.

  • Eliminació de barreres arquitectòniques dels elements comuns dels edificis.

  • Reparació de deficiències que la ITE hagi qualificat de greus o molt greus.

 Tramitar la subvenció per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Atenció personalitzada

L'Oficina d'Habitatge us ofereix atenció personalitzada. Podeu contactar-hi a través de:

També podeu concertar cita prèvia per ser atès presencialment.


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.