Escola de Persones Adultes Marta Mata

Escola de persones adultes Marta Mata

L’Escola Marta Mata situada al Mas Carandell ofereix cursos adreçats a persones que volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (GES), accedir a ensenyaments reglats i reforçar els aprenentatges bàsics.

Les opcions educatives són les següents:

  • Formació bàsica (Cicle instrumental i Graduat en Educació Secundària).
  • Preparació per a les proves d'accés a ensenyament reglats (a Cicles Formatius de Grau mitjà, Cicles formatius de Grau Superior i a la Universitat per a majors de 25 anys i 45 anys).
  • Cursos d'informàtica (COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2)

 Formació Bàsica

  • Cicle Instrumental

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.

S’organitza en tres nivells que inclouen tres àrees de coneixement: la llengua, les matemàtiques i el coneixement del medi social i natural.

  • Graduat en Educació Secundària

Aquests estudis ofereixen a les persones adultes la possibilitat de reprendre els seus estudis i aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària.

Els continguts curriculars dels tres àmbits de coneixement estan estructurats en mòduls i això permet confeccionar itineraris formatius trimestrals i personalitzats amb flexibilitat horària.

 

 Preparació per a les proves d’accés als ensenyaments reglats

L’objectiu és facilitar l’accés als ensenyaments professionalitzadors o a la universitat a aquelles persones adultes que no tenen la titulació requerida per accedir-hi:

  • Curs d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà

Es tracta d’un curs adreçat a aquelles persones de més de 16 anys que, sense el títol d’ESO, volen accedir a algun dels cicles formatius de grau mitjà i millorar, d’aquesta manera, el seu futur professional.

Els estudis s’organitzen per treballar les competències que seran matèria d’examen. Cal aprovar el curs i assistir un mínim del 80% a les classes per obtenir el certificat oficial que permet millorar la nota del a prova. El curs comença al setembre i acaba just abans de les proves que convoca el Departament d’Ensenyament.

  • Curs d’accés a cicles formatius de Grau Superior

Adreçat a persones majors de 19 anys o que els compleixin durant l’any de la prova, i de 18 anys si tenen el títol de tècnic mitjà.

Es preparen els continguts de les assignatures comunes (català, castellà, anglès i matemàtiques) i de les específiques corresponents a la família professional escollida. Si el centre no ofereix l’assignatura específica que es necessita, l’alumne té la possibilitat de cursar-la a l’IOC (Institut Obert de Catalunya)

El curs és presencial, i és necessari aprovar-lo i assistir almenys un 80% de les classes per tal d’obtenir el certificat oficial per millor la nota de la prova.

El curs comença al setembre i acaba just abans de la convocatòria de les proves per part del Departament d’Ensenyament.

  • Curs d’accés a la universitat per a majos de 25 anys

L’objectiu de la superació de la prova és poder cursar estudis universitaris en alguna de les universitats catalanes. El curs serveix per preparar els continguts, segons temaris oficials, de les assignatures de la part comuna (Comentari de Text, Llengua Catalana, Llengua Castellana i Llengua Estrangera) i de la part específica: dues assignatures en funció de la modalitat d’accés als diferents graus.    

El curs s’inicia a finals de setembre i acaba immediatament abans de la realització de la prova oficial que convoca el Consell Interuniversitari de Catalunya.

CFA Escola Marta Mata
Carrer Terol, 1
Tel. 977 010 019

Tipus de finançament: centre públic

CFA Escola Marta Mata

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.