Llicències d'activitats

Activitats és un departament tècnic-administratiu de l'Ajuntament de Reus format per un equip de professionals, que treballen per a la prevenció i el control de l'impacte ambiental i la seguretat de les activitats. El departament està dins l'Àrea de Medi Ambient, depenent del Cap de Servei de l'àrea Activitats, i segueix les directrius i els objectius marcats per la regidoria. Duu a terme la intervenció administrativa de les activitats implantades o que es vulguin implantar a la ciutat.

Més concretament, el departament realitza les tasques següents:

 • Tramitació d’expedients per la intervenció i control posterior de les activitats incloses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Tramitació i expedició d’informes urbanístics preceptius i classificació de les activitats segons preveu la normativa esmentada. 
 • Atenció de queixes de molèsties originades per les activitats en relació al soroll, vibracions, calor, olor i electromagnetisme 
 • Actes d’inspecció. 

Tràmits

Els tràmits relacionats amb les llicències de les activitats són els següents:

 • Classificació municipal de les activitats. En la sol·licitud per la classificació de l’activitat cal emplenar totes les dades possibles, i un cop informada pel tècnic municipal es dóna resposta en un termini de 48 hores a l'OAC. 
 • Comunicació Prèvia per a activitats no incloses en la Llei 20/2009, ni a la Llei 11/2009 i Llei 16/2009, abans citades.
 • Activitats incloses en els annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats: autorització ambiental (annexI); la llicència ambiental (annex II);comunicació prèvia (annex III);  informes urbanístics (és un tràmit previ i obligatori a la sol·licitud d'autorització i  potestatiu en el cas de llicència ambiental). 
 • Activitats incloses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives: llicència municipal i comunicació prèvia.
 • Activitats incloses a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte: llicència municipal i comunicació prèvia.
 • Canvis de nom i ampliacions o modificacions que comportin o no canvi substancial.  En qualsevol cas es podrà sol·licitar informació al Servei Tècnic d’Activitats de l’Àrea de Medi Ambient. 
 • Baixa d'activitats. Sol·licitud de la baixa de l’activitat que hagi cessat, realitzada pel titular i indicant l’emplaçament de l’establiment. És important sol·licitar la baixa de les activitats que es deixin d’exercir, tant per disposar d’un registre actualitzat de les activitats existents en el nostre terme municipal com pel propi interès del titular, que pot haver d’acreditar davant d’altres administracions.
 • Sol·licituds de control posterior

Tràmits

Dubtes més freqüents

1. Vull obrir un establiment comercial a Reus

 • Cal obtenir prèviament la idoneïtat d’emplaçament i assegurar-se si en la zona es permet l’ús comercial.
 • Cal disposar d’una superfície mínima de venda de 30 m².
 • Si la superfície està entre 30 m² i 119 m², cal efectuar la comunicació prèvia. Veure punt 2 de TRÀMITS i adjuntar la documentació annexa que s’indica al punt 5.1 (activitats no incloses sense incidència )
 • Si la superfície és de 120 m² a 400 m² o es disposa d’una aparell d’aire condicionat de potència de 5 kW o superior, també cal efectuar la comunicació prèvia, però cal adjuntar a més projecte tècnic i certificat tècnic, punt 5.2 (activitats no incloses amb incidència)
 • Presentada la documentació corresponent i si aquesta és la correcta, un cop efectuada la verificació tècnica-administrativa,  la comunicació queda legitimada i l’interessat pot dur-la a terme sota la seva responsabilitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

2. Vull obrir un bar

 • Cal tenir ben clar si serà una activitat musical o de restauració. Tot bar que disposi d’equip de música, o sigui ambientació musical per mitjans mecànics, serà considerat bar-musical.
 • En cas de bar-musical veure el punt 3, llicència ambiental, de TRÀMITS. S’haurà d’aportar estudi acústic que justifiqui un aïllament acústic mínim de 60 dB en tot el local (terra, parets i sostre).
 • En cas de bar de restauració veure punt 3, règim de comunicació, de TRÀMITS.
 • En tots dos casos cal adreçar-se a una oficina tècnica per tal que es realitzi un projecte tècnic d’activitats. El tècnic serà el responsable de les instal·lacions.

3. Visc en un primer pis i em molesta l’activitat instal·lada als baixos

 • En primer lloc cal que anoti els intervals del dia que es produeix la molèstia.
 • Concretar i assegurar-se d’on procedeix la font productora de la molèstia.
 • Realitzar la queixa per escrit a l’OAC, en la qual s’hauran d’indicar totes les dades del denunciant, imprescindible el telèfon de contacte, i les dades dels apartats a) i b) per tal de justificar la queixa per molèsties.

4. Vull un gual per poder accedir un vehicle al meu domicili. He de demanar llicència d’activitats?

 • Si és un aparcament familiar d’una casa unifamiliar tan sol cal sol•licitar el gual. Informació a l’OAC o al Departament de Mobilitat.
 • Si és un aparcament familiar en un local dels baixos d’un edifici plurifamiliar, sense magatzem, i la seva superfície és inferior a 100 m², veure punt 2 de TRÀMITS.
 • Si és un aparcament amb una superfície superior a 100 m², veure punt 3 de TRÀMITS. En aquest cas cal adreçar-se a una oficina tècnica per tal que es realitzi un projecte tècnic d’activitats. El tècnic serà el responsable de les instal·lacions.

5. M’han dit que instal·len una activitat al meu edifici, m’informarà l’ajuntament?

 • Tal com determina la Llei 3/98 i el Decret 136/1999, l’Ajuntament efectua informació pública durant el termini de 20 dies i informació veïnal durant el termini de 10, en el cas de les activitats incloses en l’annex II. Veure el punt 4 de TRÀMITS.
 • Malgrat això, si l’activitat produeix molèsties, sempre es pot efectuar la queixa indicada a la pregunta 3.

6. Tinc una antena de telefonia mòbil al terrat de l’edifici del costat. Em pot causar molèsties?

 • L’antena ha de disposar de la pertinent llicència ambiental   del preceptiu control inicial favorable.
 • La normativa local que regula les emissions de les antenes de telecomunicació, és més restrictiva que la nacional i europea.
 • Que totes les mesures que s’han realitzat en el terme municipal de Reus, sempre han estat molt inferiors a les emissions màximes que s’indiquen en la normativa local.

7. Tinc la llicència ambiental concedida, ja puc obrir l’establiment?

 • No. Abans d’iniciar l’activitat, s’ha de sol·licitar el corresponent control inicial per tal de verificar que les instal•lacions s’ajusten al projecte aprovat per l’Ajuntament.
 • En el cas d’activitat de règim de comunicació, punt 3 de TRÀMITS, el control inicial és realitza en el moment de presentació de la documentació tècnica, i si es favorable, es dóna l’autorització d’inici de l’activitat.

8.  Vull obrir un locutori amb internet.

 • Un locutori amb cabines telefòniques i fins a deu terminals d’internet, és una activitat de comunicació prèvia, punt 2 de TRÀMITS.
 • Si es vol instal·lar més deu terminals d’internet, la classificació de l’activitat passa a una llicència ambiental, veure punt 3 de TRÀMITS.

9. Tinc la intuïció que una activitat és il·legal i no disposa de la llicència municipal

 • Malgrat que l’Ajuntament disposa d’un servei d’inspecció, és possible que algú iniciï l’activitat sense disposar d’autorització. Quan l’Ajuntament se n’assabenta, aixeca acta d’inspecció, i si s’escau s’obre l’oportú expedient sancionador o l’ordre de cessament de l’activitat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.