Notes de premsa

La proposta de la Junta de portaveus contra la discriminació per l’orientació sexual

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 25/06/2004

La Junta de Portaveus, amb el vot en contra del Partit Popular, dóna suport a la següent proposta:

«D’entre totes les possibles discriminacions existents avui als diferents Estats Socials i Democràtics de Dret, és la discriminació per l’orientació sexual la que origina unes greus desigualtats.
Les Constitucions de la major part de països democràtics proclamen la llibertat, la dignitat de la persona i el dret a la intimitat com a valors consagrats al nostre ordenament jurídic. El principi de no discriminació és una de les més clares manifestacions de la igualtat, entesa com un valor, com un principi i com un dret fonamental a la nostra Constitució.
Des de la perspectiva constitucional i en el marc de la normativa internacional, l’orientació sexual ha de ser abordada a partir de la igualtat dels drets i de les llibertats, tot garantint "la plena igualtat davant la llei, sense que prevaleixi cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social"(art. 14 CE).
Però malgrat els importants avenços i les iniciatives per a eliminar les discriminacions existents per raó de l’orientació sexual de les persones, encara avui vivim una realitat que discrimina.
Conscients d’aquesta realitat, entenem que la llibertat, el respecte, el dret al lliure desenvolupament i a la participació activa són eixos fonamentals de les nostres polítiques.
Considerant que la defensa dels drets civils constitueix una de les bases fonamentals de les polítiques d’un Estat Democràtic, basat en el principis d’igualtat i d’equitat, recolzem que des de totes les instàncies es continuï treballant per a garantir la no discriminació, així com també el ple exercici dels drets civils de les persones i de tots els col·lectius que hi conviuen.
Per tot lo exposat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Atès que el dia 28 de juny se celebra el dia de l’ordull gai-lèsbic, la Junta de Portaveus dóna suport a l’esmentada celebració.
2.- Que es realitzin polítiques transversals que promoguin la igualtat del col·lectiu LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) en tots els àmbits d’actuació de l’administració.
3.- Instar a l’equiparació d’efectes entre el matrimoni civil i les unions de fet amb independència de la seva orientació sexual. Mentre aquest fet no s’hagi assolit atendrem mitjançant la celebració de cerimònies equiparables als actes de matrimoni civil, les inscripcions en el registre municipal de fet amb independència de la seva orientació sexual, en el conjunt d’ajuts, suports i serveis que s’ofereixen des de l’administració (serveis socials, política d’habitatge, formació, treball…).
4.- Que es traslladin aquests acords al President del Govern Espanyol, al President de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya. »

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.