Criteris de prioritat i desempat

Criteris de prioritat, complementaris  i desempat durant la preinscripció escolar del curs 2022-2023

2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (P3 a 4t d'ESO)

CRITERIS PRIORITARIS Puntuació
Germans escolaritzats al centre 50
Proximitat del domicili (adreça treball 20 punts  i viure al municipi 10 punts). No es pot acumular més d'una puntuació 30
Beneficiaris de l'ajut  de la renda garantida de ciutadania 15
CRITERIS COMPLEMENTARIS Puntuació
Pare, mare o tutor o tutora legal treballant al centre educatiu 10
Família nombrosa 10
Familia monoparental 10
Alumnes nascuts en part múltiple  10
Alumne en situació d'acolliment familiar 10
Infant, pare, mare, germà o germana amb discapacitat igual o superior al 33% (o pensió incapacitat permanent) 15
Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme d'acord amb el règim regulador 10

En cas d'empat
Preinscripció 22/23

Data de sorteig: 9 de maig: 1.013  

El número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds amb la mateixa puntuació:

Educació Secundària Obligatòria: 

2n Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària: 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.