Documentació de la preinscripció

CURS 2021-2022

La documentació que calgui presentar s'ha d'adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant l'enllaç al web del Departament durant el termini de presentació de documentació.

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació Si es fa la sol·licitud amb suport informàtic, sense identificació digital. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si es fa de manera electrònica amb identificació digital  i no teniu núm. RALC també caldrà adjuntar-la. Un alumne no té identificador RALC si no ha estat mai escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016 a partir de P3.

El número RALC/IDALU el podeu consultar a:

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne , a les notes o al  centre on està actualment escolaritzat/da

Identificació del/la sol·licitant  i de l'alumne si en té. En tot cas si s'ha fet amb passaport o el document d'un país membre de la Unió Europea i s'ha fet en formulari de suport informàtic (sense identificació digital) 

Documentació que acrediti el compliment dels criteris al·legats. Quan el Departament no pot accedir a la informació corresponent mitjançant intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aques cas es detallarà en el resguard de presentació de la sol·licitud.

Si cal presentar documentació en tot cas quan: 

- S'al·legui el criteri de ser beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

- S'al·legui que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana plaça: certificat cel centre on està escolaritzat.

- S'al·legui la proximitat del lloc de treball del pare,mare tutor/a o guardador/a: contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa; treballadors en règim d'autònoms el domicili acreditat a l'Agència Tributària amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligatos tributaris (model 036 o 037).

- S'al·legui que l'afectació per discapacitat és per ser pensionista de la Seguretat Social amb reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat: document acreditatiu de ser beneficiàri/ària d'aquest tipus de pensió.

Quan s'al·leguin  criteris de proximitat al domicili habitual, discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, i formar part d'una família nombrosa o monoparental es consultaran electrònicament. Només caldrà adjuntar-los si no s'ha pogut accedir a la informació. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.