Documentació de la preinscripció

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

La documentació que calgui presentar s'ha d'adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant l'enllaç al web del Departament durant el termini de presentació de documentació.

Formulari electrònic: cap documentació identificativa si s'ha indicat el núm. d'IDALU/RALC, si no s'ha fet caldrà adjuntar el llibre de família o el document acreditatiu de filiació. 

Formulari en suport informàtic: document identificatiu de la persona sol·licitant per validar la identitat i llibre de família o document acreditatiu de la filiació. Document identificatiu del menor si en té. 

En ambdues opcions si el menor està en situació d'acolliment en família o institució cal adjuntar la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. 

Consulta del núm. RALC (amb identitat digital)

Documentació que acrediti el compliment dels criteris al·legats. Quan el Departament no pot accedir a la informació corresponent mitjançant intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aques cas es detallarà en el resguard de presentació de la sol·licitud.

Si cal presentar documentació en tot cas quan: 

- S'al·legui el criteri de ser beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

- S'al·legui que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana plaça: certificat cel centre on està escolaritzat.

- S'al·legui la proximitat del lloc de treball del pare,mare tutor/a o guardador/a: contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa; treballadors en règim d'autònoms el domicili acreditat a l'Agència Tributària amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligatos tributaris (model 036 o 037).

- S'al·legui que l'afectació per discapacitat és per ser pensionista de la Seguretat Social amb reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat: document acreditatiu de ser beneficiàri/ària d'aquest tipus de pensió.

- S'al·legui part múltiple: llibre de família 

- S'al·legui acolliment familiar: reolució del Departament de Drets Socials

- S'al·legui la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: certificat que l'acrediti. 

Quan s'al·leguin  criteris de  discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, i formar part d'una família nombrosa o monoparental es consultaran electrònicament si no us hi heu oposat. Caldrà disposar en aquell moment dels carnets ja que cal indicar el nún. Només caldrà adjuntar-los si no s'ha pogut accedir a la informació. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud. En cas d'oposició caldrà adjuntar el carnet corresponent. 

Les dades de residència habitual per criteris de proximitat  s'obtenen electrònicament del padró municipal si no us hi heu oposat. En cas d'oposició caldrà adjuntar el volant municipal  de convivència corresponent  en el qual hi ha de constar el/la sol·licitant i el/la menor a escolaritzar. 

El criteri de pare/mare o tutor/a legal que treballi al centre no s'ha d'acreditar ja que el mateix centre fa la comprovació. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.