Propostes i objectius

imatge de la façana

La Revisió del Pla Local d’Habitatge agrupa el conjunt d’accions en funció de si van dirigides a actuar sobre el parc edificat i el plantejament; a actuar sobre el parc d’habitatge social i de lloguer; o a actuar per millorar la gestió en matèria d’habitatge. El resum de les accions és el següent:

Actuar sobre el parc edificat i el planejament

 • Contemplar al planejament les reserves d’HPO i HDP suficients per cobrir les necessitats de la demanda exclosa del mercat immobiliari per motius econòmics i per motius de dimensió i composició de la unitat familiar
 • Desenvolupar un programa específic de coneixement i seguiment de l’estat d’ocupació i conservació del parc edificat per tal de potenciar el seu ús com a espai residencial.
 • Establir un protocol municipal intern d’actuació en els casos d’utilització anòmala d’habitatges: desocupació continuada, sobreocupació i infrahabitatge.
 • Desenvolupar un pla de mobilització d’habitatge vacant.
 • Aprofundir en el coneixement de l’estat de conservació del parc.
 • Millorar les condicions de conservació i d’ocupació del parc d’habitatges a través del foment de la rehabilitació d’edificis i d’habitatges
 • Endegar actuacions socials i de rehabilitació d’habitatges en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana

Actuar sobre el parc d’habitatge social i de lloguer

 • Incrementar el nombre d’habitatges destinats a polítiques socials tenint com a referència l’objectiu de solidaritat urbana (Art. 73 de la llei d’habitatge).
 • Establir un programa de seguiment de la demanda  i del grau de cobriment de les necessitats plantejades.
 • Impulsar fórmules diverses de  promoció de tinença i de gestió d’habitatges amb col·laboració amb el sector privat, el cooperativista i el tercer sector.
 • Impulsar la utilització de diverses tipologies de dret d’ús de l’habitatge de lloguer (arrendament compartit, temporal, estades d’urgència, vitalici,...) per tal de donar resposta a necessitats específiques d’allotjament.
 • Fomentar i dignificar l’habitatge de lloguer.
 • Impulsar l’habitatge social de lloguer a través de la col·laboració amb els Serveis Socials Municipals.
 • Desenvolupar mesures per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge
 • Desenvolupar programes de mediació i assessorament per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge o pal·liar-ne els seus efectes.

Actuar per millorar la gestió en matèria d’habitatge

 • Establir un model de gestió pública que garanteixi preus estables, gestió eficient i equitativa i manteniment del parc.
 • Coordinar les actuacions de les diferents administracions públiques en matèria d’habitatge a través dels convenis que preveu el Pla pel dret a l’Habitatge
 • Preveure la participació d’entitats i organitzacions socials en la gestió d’habitatges destinats a polítiques socials.
 • Realitzar una revisió del PLH a finals del primer període (2018).
 • Dimensionar correctament els recursos humans i tècnics per a posar en marxa totes les actuacions proposades.
Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:30 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.