Contractació

És la unitat departamental municipal facultada per tramitar contractes en nom de l’Ajuntament de Reus en l’àmbit de les seves competències. La seva actuació s’ajusta als principis de llibertat d’accés, publicitat i transparència dels procediments, de no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, tenint en compte l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i el control de la despesa pública.

Realitza contractes de diversa naturalesa jurídica, com els d’obres públiques, concessions, subministraments i serveis.

Perfil del contractant

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives; els terminis de presentació, i altres informacions essencials de cada procediment.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat dins del marc del règim legal aplicable.

Per accedir-hi cal entrar a licitacions dins l’Oficina virtual de la web, o bé clicant directament el següent enllaç directe:

Oficina Virtual · Licitacions

En aplicació als principis d’economia, eficàcia i eficiència en la gestió administrativa, de  transparència de l’activitat pública i per tal de garantir el dret d’accés a la informació relativa a la seva activitat, per cada objecte contractual hi trobareu informació sobre l’organisme, el tipus de contracte, i l’estat (licitacions obertes i contractes adjudicats):

Hi trobareu un llistat on s’especifica:

  • L’entitat i organ de contractació amb les dades de contacte.
  • Els darrers contractes adjudicats. Clicant a l’objecte del contracte podeu consultar els plecs de clàusules amb les condicions i obligacions assumides pels gestors en relació a la qualitat, accés al servei i els requisits de prestació del servei. També podreu conèixer els vostres drets i deures com a usuaris i quins mecanismes d’inspecció, control i sanció es poden exercir per contracte.
  • A les licitacions obertes, hi trobareu tota la informació que es requereix per presentar-vos a les licitacions, així com els plecs de clàusules.

L’Ajuntament posa aquestes informacions a disposició de la ciutadania com a eines que faciliten la fiscalització oberta i el control públic de l’activitat contractual municipal, tenint en compte l’interès públic.

Contacte

Rv Robuster, 43-47
43204 Reus

Telèfon: 977 010 008
Fax: 977 010 208
Correu electrònic: contractacio@reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.