Padró d'habitants

telèmatic

Tens dubtes o necessites ajuda en els tràmits del padró?

Entra a la nostra secció de preguntes freqüents i trobaràs resposta.

No. Els documents relacionats amb tràmits padronals han de ser signats sempre per la persona interessada o en cas de menors o persones incapacitades pel seu representant legal.

Si, però sempre que autoritzi la persona propietària o titular del contracte de lloguer, acompanyat de la identificació de la persona que autoritza.

No, només ha de portar el contracte de lloguer + rebut actualitzat (si el contracte té més de 6 mesos) on consti l’adreça exacta de l’habitatge i on quedi clarament detallat que es tracta de contracte d’una habitació i aquesta estigui degudament identificada dins el document.

Si el pis està buit, serà suficient amb el contracte de lloguer i el rebut actualitzat on consti l'adreça exacta de l'habitatge.

Si el pis està buit serà suficient amb el contracte de lloguer + rebut actualitzat (si el contracte té més de 6 mesos) on consti l’adreça exacta de l’habitatge. Si al pis ja hi consten persones empadronades necessitarà també la signatura i identificació de la persona propietària o de la persona titular del contracte de lloguer o bé està inclòs en el contracte de lloguer mitjançant un annex al contracte.

No és necessari, el registre civil ho comunicarà. No obstant si necessita un document acreditatiu d’aquesta circumstància i Registre Civil encara no ho ha comunicat, pot comunicar-ho vostè.

Si , és convenient fer-ho.

Tothom ha d’estar empadronat en el domicili on resideixi més temps a l’any.

Les que realment hi visquin. Les funcions inspectores s’utilitzen per comprovar la realitat de les persones que viuen en un domicili i evitar fraus.

En aquest cas caldrà una autorització i el document identificatiu de la persona propietària o titular del contracte de lloguer on declari que vostè resideix en el domicili. Si hi ha més persones empadronades a l’habitatge, caldrà per la persona propietària també que ho indiqui atès que vostè entrarà a formar part d’aquesta unitat familiar.

Si no hi ha cap altra persona empadronada, sí. Cal acreditar la titularitat per mitjà de l'escriptura de propietat. No obstant, si en el domicili consta alguna altra persona empadronada, caldrà que indiqueu el nom d'aquestes persones, donat que entrarà a formar part de la mateixa unitat familiar.

Cal presentar instància que trobareu en el tràmit: Petició d’alta o canvi de domicili de padró (quan no es poden justificar els requisits i aportar tota la documentació possible per poder formalitzar l’empadronament (consulteu la documentació del tràmit), a la instància s’ha de detallar les dades de les persones que s’empadronen, així com l’adreça del domicili de residència.

L’Ajuntament realitzarà les diligències que cregui oportunes i, un cop verificades les dades, donarà resposta a la vostra sol·licitud .

No, si hi ha persones empadronades que ja no resideixen a l’habitatge quan es realitzi la nova inscripció s’iniciarà expedient de baixa per inscripció indeguda a les persones empadronades. Per evitar aquestes situacions és important que tothom s’empadroni a l’habitatge on estigui residint.

No cal renovar l’empadronament, excepte en el cas de ciutadans amb una nacionalitat d’un país que no és membre de la Unió Europea que no tenen residència permanent a Espanya. Aquestes persones han de renovar-lo cada dos anys de de la data d’empadronament inicial; si no ho fan l’Ajuntament tramitarà la seva baixa del padró.

No obstant, l’ajuntament pot demanar la confirmació de residència en un domicili a qualsevol persona, independentment de la seva nacionalitat. Si el ciutadà no contesta al requeriment, s’entendrà que no viu en el domicili on consta empadronat i s’iniciarà procediment de baixa d’ofici tal com indica la normativa vigent reguladora de l’empadronament.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.