Retribucions dels càrrecs electes

Els membres de la Corporació tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. També tenen dret a percebre assistències per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació. Tant les quantitats i condicions com les despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec les acorda el Ple.

En la moció aprovada per Ple Municipal el 30 de juny de 2015 s'acorda fixar les retribucions que s’esmenten a continuació

Retribucions dels regidors que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

• Alcalde, 75.000 euros bruts anuals.

• Regidors delegats d’àrea: 74.500 euros bruts anuals. En aquesta categoria s'inscriu la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social i regidora delegada de l’Àrea de Salut i el regidor delegat de l’Àrea de Via Pública.

• Regidors delegats d’àrea: 68.500 euros bruts anuals. En aquesta categoria s'inscriu la regidora delegada de l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, la regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat i de l’Àrea de Cultura, el regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient i Ocupació i de l'Àrea de Recursos Humans i la regidora delegada de Participació, ciutadania i transparència.

Retribucions dels regidors en règim de dedicació parcial:

• Regidors delegats d’àrea amb el 90% de dedicació: 58.500 euros bruts anuals. En aquesta categoria s'inscriu el regidor de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals i de l'Àrea de Seguretat.

El decret 2485, de 3 de març de 2016, redueix les retribucions assignades a sis regidors delegats d'Àrea, mantenint el règim de dedicació en què desenvolupen les seves competències. El quadre retributiu queda fixa't de les següent manera.

Regidor Inici mandat Febrer 2016 Març 2016 Setembre 2016 Gener 2018 Variació
Alcalde 75.000 Senat Senat 75.000 75.000  -
Montserrat Vilella 74.500 Parlament Parlament Parlament 68.500 -8,06%
Hipòlit Monseny 74.500 74.500 68.500 68.500 68.500 -8,06% 
Marc Arza 68.500 68.500 61.650 61.650 61.650 -10% 
Montserrat Caelles 68.500 68.500 68.500 68.500 68.500 0% 
M. Dolors Sardà 68.500 68.500 61.650 61.650 61.650 -10% 
Joaquim Enrech 65.000 65.000 58.500 58.500 58.500 -10% 
Jordi Cervera - 68.500 68.500 - 68.500
Daniel Rubio - 68.500 61.650 61.650 61.650 -10%
Noemí Llauradó - - 68.500 68.500 Parlament
Montserrat Flores - - 61.650 61.650 61.650 -
Mitjana regidor 70.642,86 68.857,15 64.344,45 65.066,67 65.410,67  -7,4%


Els regidors que no perceben retribucions per la seva dedicació tenen dret a una percepció per assistència als òrgans de decisió de l’ajuntament com són el Ple, la Junta de Govern, les Comissions Informatives, etc… Aquesta percepció per assistència l’acorda el ple complint amb els marcs normatius locals i supramunicipal.

• 205 euros per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 euros anuals.

• 600 euros per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 euros anuals.

• L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 euros per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 euros anuals.

• Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 euros per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 euros anuals.

• Els regidors percebran 150 euros per assistència a cada Comissió Informativa i  Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 euros anuals.

• Els regidors percebran 445 euros per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 euros anuals. 

D’altra banda, per al seu funcionament, els grups polítics municipals tenen fixada una dotació econòmica xifrada en:

  • Component fix: 10.500 euros anuals per Grup.
  • Component variable: 4.800 euros anuals per cada regidor del Grup.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.