Retribucions dels càrrecs electes

Els membres de la Corporació tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. També tenen dret a percebre assistències per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació. Tant les quantitats i condicions com les despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec les acorda el Pl

El Ple de la Corporació en reunió de 3 de juliol de 2019 va adoptar els acords sobre retribucions dels càrrecs de la Corporació, de la manera següent:

«PRIMER: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

 • Alcalde, un màxim de 69.800€ bruts anuals.
 • Regidors delegats A, un màxim de 68.000 € bruts anuals.
 • Regidors delegats B, un màxim de 62.000 € bruts anuals.

SEGON: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin en règim de dedicació parcial:

 • Regidors delegats A, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 64.600 € bruts anuals.
 • Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 58.900 € bruts anuals.

TERCER: Fixar les següents assistències als regidors de la Corporació per concurrència a les sessions del òrgans col·legiats:

 • 205 € per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
 • 600 € per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 € per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 € anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 € per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 € anuals.
 • Els regidors percebran 150 € per assistència a cada Comissió Informativa i Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • Els regidors percebran 445 € per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 € anuals.

Els membres de la Corporació afectats pel que diu l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, no percebran cap tipus d’assistència.

TERCER: Les retribucions establertes en els apartats PRIMER i SEGON anteriors es modificaran d’acord amb el que disposin al respecte els pressupostos generals de l’Estat o d’altre normativa que sigui d’aplicació.''

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.