Mobilitat i transport

Mobilitat i transport

 

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) estableix els principis, els objectius i les estratègies als quals ha de respondre la gestió de la mobilitat de persones i mercaderies a la ciutat de Reus, promovent la sostenibilitat i la seguretat. Així, el PMU defineix un model de mobilitat sostenible basat en la qualitat de vida, la integració social, el desenvolupament econòmic sostenible i la minimització dels consums energètics. 

 El document s’estructura en les línies estratègiques i actuacions següents: 

  • Disminució de la congestió del trànsit al centre històric i millora de la mobilitat dels altres modes de transport. Descarrega't aquí el PDF.
  • Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i als ciclistes. Descarrega't aquí el PDF.
  • Promoure l'ús del transport públic, oferint un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en transport privat. Descarrega't aquí el PDF.
  • Compatibilitzar l'oferta d'aparcaments amb la demanda de rotació i de residents i aconseguir una distribució urbana de mercaderies i productes àgil i ordenada. Descarrega't aquí el PDF.
  • Disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica causada pel trànsit. Descarrega't aquí el PDF.

Altres documents de consulta:

Indicadors, terminis, objectius i costos (PDF)

Annexs del Pla d'Acció (PDF)

A continuació es poden consultar els documents aprovats definitivament pel Ple de 17.10.2014