Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari

L'Ajuntament de Reus ofereix a les famílies amb dificultats per pagar la hipoteca un servei d'assessorament sobre el deute hipotecari i la intermediació amb les entitats financeres. Aquest servei és d'àmbit local i es desenvolupa amb conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb coordinació amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya.

A qui s’adreça el servei?

A les famílies que per l'impagament de préstecs amb garantia immobiliària estan en risc de perdre el seu habitatge principal i no tenen altres propietats immobles, i als avaladors de présctecs amb garantia hipotecària que, per motiu d'impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge.

Com s’accedeix a aquest servei? 

Sol·licitant-ne cita prèvia a través del telèfon 977 010 010.

Quina documentació cal presentar el dia de la cita?

Per tal de poder avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i de formular una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que en el moment de la cita aporteu original i fotocòpia de la documentació següent:

  1. DNI o NIE dels titulars.
  2. Escriptura de compra.
  3. Escriptura del préstec.
  4. Document de l'entitat financera sobre l'estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual import de les quotes.
  5. Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.
  6. Notificacions del jutjat rebudes.

Departament responsable

Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Reus.

Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 13:30 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.