Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 27/11/2015
E.g., 27/11/2015
Dilluns, 20/06/2011

Senyor/senyora,

Per indicació del senyor Alcalde us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 20 de juny, a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

2. Mocions de l’Alcaldia sobre organització municipal.

Reus, 16 de juny de 2011

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau

Dimecres, 8/06/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 8 de juny de 2011, a les 9.30 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessions plenàries dels dies 15.04.2011 i 26.04.2011.

Així mateix es convoca, als membres que en formin part, abans de l’inici de la sessió del Ple, per a l’aprovació de la darrera acta dels següents organs municipals:

- Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.

- Comissió Informativa de Serveis Territorials.

- Comissió Informativa de Serveis Personals.

- Comissió Municipal sobre Polítiques d’Habitatge.

- Comissió Informativa especial d’Urbanisme.

- Comissió d’Immigració.

Reus, 3 de juny de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dimarts, 26/04/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 26 d’abril de 2011, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals.

Reus, 19 d’abril de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 15/04/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’abril de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’alcaldia. Autorització operació de crèdit a llarg termini a GUPSA

4. Moció de l’alcaldia. Ratificar Decret núm. 953, de 30.03.2011, que autoritza la concertació de dos préstecs a AREMSA, i modificació de les condicions inicials

5. Moció de l’alcaldia. Aprovació dels comptes anuals EPEL INNOVA 2010. Aprovació dels comptes anuals consolidats EPEL INNOVA 2010

6. Moció de l’alcaldia. Aprovació de la modificació de l'ordenança municipal sobre aliments i establiments alimentaris

7. Moció de l’alcaldia. Dissolució de l’agrupació d’interès econòmic REUS CENTRE COMERCIAL SEGLE XXI, A.I.E.

8. Moció de l’alcaldia. Autorització venda de 100 accions de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA. ( REDESSA)

9. Moció de l’alcaldia. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 523 de 23.02.11, relatiu a les funcions de la plaça de vicesecretari

10. Moció de l’alcaldia. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació “ Red de Ciudades por la Bicicleta”

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

11. Nomenament Fill Il·lustre de Reus, a títol pòstum, al Sr. Modest Gené Roig

12. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Sr. Josep Murgades Barcelò

13. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la Llotja de Reus

14. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Francesc Palacín Artiga

15. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a Mn. Anton Roquer Hugué

16. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació Amics del Cavall de les comarques de Tarragona

17. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Colla Sardanista Rosa de Reus

18. Concessió de la Concessió Honorífica Municipal al gegant CARRASCLET

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

19. Hisenda – Intervenció. Liquidació de l’escenari d’estabilitat pressupostària pel que fa a l’exercici 2010

20. Hisenda – Intervenció. Proposta d’autorització d’operació de crèdit a llarg termini a REDESSA i constitució d’aval solidari per part de l’Ajuntament de Reus

21. Hisenda – Gestió econòmica i pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l'Ajuntament i del Organismes Autònoms Administratius

22. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Modificació del contracte relatiu a la Gestió i execució dels serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Reus

SERVEIS TERRITORIALS

23. Assessoria jurídica. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient

24. Gestió urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector B.8 "Cementiri"

25. Gestió urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector A.1 "Camí del Burgar"

26. Gestió urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector A.2.a) "Carretera de Montblanc, sud"

27. Gestió urbanística. Aprovació definitiva de la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi de Reus

28. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus a l'illa delimitada entre els carrers de Montserrat, de l'Hospital, de la Presó i la plaça d'Evarist Fàbregas i Pàmies

29. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus, per a l'obtenció de sòl de sistemes generals i l'admissió de l'ús d'aparcament de vehicles pesants en sòl no urbanitzable, a la carretera de Constantí pk. 1,2.

SERVEIS PERSONALS

30. Participació ciutadana. Modificació del reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

Reus, 13 d’abril de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 4/03/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de març de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

SECRETARIA GENERAL

3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2010

4. Moció de l’Alcaldia. 8 de març de 2011: Dia internacional de les dones. “ La igualtat de dones i homes, un camí de progrés”

5. Moció de l’Alcaldia. Organització municipal: donar compte i adopció d’acords (regidor no adscrit, modificació composició grup municipal CiU i comissions informatives i designació membres organismes i entitats)

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Carles Macaya Prats

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

7. Hisenda municipal-Intervenció. Donar compte de les liquidacions del Pressupost de l'Ajuntament de Reus i dels seus Organismes Autònoms Administratius corresponents a l'exercici 2010

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió urbanística. Aprovació del text refós del Pla de millora urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Rovira i Virgili cantonada c/ Santiago Rusiñol, c/ Antoni Rubió i Lluch i c/ Joan Alcover

9. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus als barris Sol-i-Vista i Immaculada

10. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus pel que afecta a diferents àmbits de sòl urbà, (antiga finca de Cal Parisi, finques de Cal Montseny, Illa avinguda La Salle-Monestir de Poblet i Illa Hospital)

11. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus per a la incorporació de dos nous articles (93a i 97a); la modificació dels articles 31 a 34 del Capítol Cinquè, i l'ordenació al c/ Cervantes núm. 6.

12. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus relativa a la construcció de magatzems i als llindars de les edificacions agrícoles i ramaderes o rústiques

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Proposta d’ICV-EUiA, de suport a la Proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la Llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els denonaments per motius econòmics

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de CiU, per a incentivar l’afluència de visitants al centre comercial de la Ciutat.

15. Moció de la CORI, perquè s’editi una nova edició de la Història general de Reus, amb un tiratge més ampli i més econòmic per a la butxaca del ciutadà

16. Moció de la CORI, perquè les tarifes dels pàrking del Carrilet siguin gratuïtes pels veïns de la zona

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 2 de març de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 28/01/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 28 de gener de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del decret de nomenament de la vicepresidenta del Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 11 d'octubre del 2010 pel qual es designen les persones integrants del Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus

5. Moció de l’Alcaldia. Modificació de l’article 2 dels estatuts de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

6. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres òrgans municipals complementaris

7. Moció de l’Alcaldia. Autorització a distintes societats del grup hospitalari per a la venda i adquisició de participacions de GINSA, AIE i per a participar en la constitució d’una associació

8. Moció de l’Alcaldia. Inici d’expedient per a l’aplicació del règim de Municipi de Gran Població a l’Ajuntament de Reus

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de Forners de Reus i Comarca

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Hisenda - Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament.

11. Hisenda - Unitat de Gestió d'Ajuts i Programes Específics. Modificació de les bases per a la concessió de subvencions diverses per a persones en situacions socioeconòmiqes desfavorides de la Ciutat de Reus

12. Hisenda - Intervenció. Pla econòmic i financer 2010-2013 per al compliment de l'estabilitat pressupostària

13. Recursos Humans. Aprovació catàleg de llocs del personal de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2011

14. Assessoria Jurídica. Esmena a l’acord de creació i de supressió dels fitxers de dades de caràcter personal

SERVEIS TERRITORIALS

15. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector D.5a “Prolongació c/ Joan Fuster”

16. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus per al canvi de classificació de sòl a l'àmbit anomenat Polígon Nirsa

17. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector A.9.d) "Barranc Martí o del Cementiri"

SERVEIS PERSONALS

18. Joventut. Aprovació del Reglament municipal d'ús del Casal de Joves La Palma de Reus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Proposta d’ICV-EUiA, de rebuig de les sentències del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes

20. Moció d’ERC, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l’escola

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus, a través d’AMERSAM, reparteixi vals d’estacionament gratuït als usuaris de les zones blaves i aparcaments municipals de Reus

22. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament doni facilitats perquè es puguin realitzar més concerts de rock a la nostra ciutat, per a fomentar la promoció de grups i bandes locals

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 26 de gener de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dimecres, 22/12/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.1. Aprovació actes sessions anteriors.

1.2. Rectificació error material acta de data 23.07.2010, en relació a l’acord d’autorització d’una operació de crèdit a AMERSAM.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de nous membres de diversos òrgans de participació sectorial.

4. Moció de l’Alcaldia. Modificació condicions préstec amb l’Institut Català de Finances per a la construcció d’un nou arxiu.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a GUPSA per formalitzar una operació de crèdit a llarg termini i concertació d'una línia d’avals de promotor.

6. Moció de l’Alcaldia. Autorització a AMERSAM per formalitzar una operació de crèdit a llarg termini.

7. Moció de l’Alcaldia. Ampliació del capital social d’INNOVA SA. Subscripció i desemborsament noves accions.

8. Moció de l’Alcaldia. Modificació de l’article 13 dels estatus d’INNOVA SA.

9. Moció de l’Alcaldia. Modificació dels articles 4 i 8 dels estatuts de l’EPEL INNOVA.

10. Moció de l’Alcaldia. Donar Compte de les condicions financeres de l'operació de crèdit aprovada en el Ple Municipal de data 15/10/2010.

11. Moció de l’Alcaldia. Modificació puntual de l’Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics.

12. Moció de l’Alcaldia. Aprovació del Pla de politiques de gènere.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

13. Recursos Humans. Declaració de compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupats per dos funcionaris d’aquesta Corporació amb l’activitat de docència.

14. Hisenda. Intervenció. Expedient del Pressupost General de la Corporació exercici 2011.

15. Hisenda. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

16. Hisenda. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 4644, relatiu al projecte “@ctiva CPD”.

17. Hisenda. Serveis Financers. Autorització a AMERSAM per formalitzar una operació de crèdit a llarg termini amb aval solidari de l’Ajuntament.

SERVEIS TERRITORIALS

18. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus a l'àmbit del Parc de la Maquinària.

19. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de l’immoble situat al C/ dels Pagesos núm. 2, destinat a la ubicació d’instal·lacions complementàries (heliport) del Centre de Trucades d’Urgència i del Sistema General de Seguretat i Emergències.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció de tots els grups municipals. De recolzament a les gestions encaminades a ubicar l’empresa IKEA en el terme municipal de la ciutat.

Reus, 20 de desembre de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dimarts, 2/11/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 2 de novembre de 2010 a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

2. Moció de l’Alcaldia. Aprovació reducció i ampliació del capital social d’INNOVA S.A.

3. Moció de l’Alcaldia. Atorgament d’una concessió de domini sobre la finca “mas Barrufet”.

4. Moció de l’Alcaldia. Modificació parcial de l’0rdenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram, i modificació de les tarifes per a l’any 2011.

Reus, 28 d’octubre de 2010

Divendres, 15/10/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’octubre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Autorització d'operació de crèdit a llarg termini d'AMERSAM

4. Assessoria Jurídica. Aprovació de la forma de gestió del servei públic de televisió local i aprovació inicial del reglament regulador del servei

SERVEIS GENERALS

5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l'Ajuntament.

6. Hisenda. Gestió Jurídica. Expedient de modificació de diverses ordenances reguladores de tributs i preus públics municipals

7. Tresoreria. Concertació d'un préstec entre l’Ajuntament i diferents entitats bancàries

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla de millora urbana per a la instal·lació d'ascensors al Barri Fortuny de Reus.

9. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós del Pla parcial urbanístic del sector G.14B "Camí de la Plana i Gaudí-Mar".

10. Medi Ambient. Gestió Ambiental. Aprovació de la classificació municipal de les activitats no incloses a la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i convalidació de la ponència municipal d’avaluació ambiental d’acord amb la mateixa llei.

11. Medi Ambient. Gestió Ambiental. Aprovació del mapa estratègic del soroll i rectificació d’error material al mapa de capacitat acústica

SERVEIS PERSONALS

12.Cultura. Ratificació del consentiment previ per tal que el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca sigui secció del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

13. Educació. Nomenaments i substitucions dels representants municipals de diversos consells escolars de centres educatius.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de CiU, per a la implantació a Reus d’una escola de Comerç.

15. Moció de la CORI, perquè es retiri la decisió de suprimir les parades d’autobusos de l’interior de la ciutat, pel que fa a les línies interurbanes.

16. Moció de la CORI, perquè tots els ciutadans de Reus puguin ser accionistes directes d’INNOVA SA.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 13 d’octubre de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 17/09/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 17 de setembre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes sessions anteriors

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diverses entitats i organismes autònoms municipals

4. Moció de l’Alcaldia. Aprovació definitiva de la constitució i dels estatuts de l’agrupació d’interès econòmic “MUX de la TDT_TL1T, AIE”

5. Moció de l’Alcaldia. Conformitat amb el dret d’usdefruit concedit per la URV a favor de la Fundació Privada “Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i la Salut” als terrenys del Campus Universitari de Bellisens, cedits al seu dia per l’Ajuntament de Reus

6. Moció de l’Alcaldia. Autorització a GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS,SA per la concertació d'una operació de préstec a llarg termini de 700.000.- euros

7. Moció de l’Alcaldia. Aprovació del mapa estratègic de sorolls

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

8. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació de l'exercici 2009

SERVEIS PERSONALS

9. Cultura. Denominació de nous vials municipals

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

10. Proposta de Resolució d’ICV-EUiA, de suport a la vaga general del 29 de setembre

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Moció de CiU i del PPC, en relació a la ubicació del nou centre cultural i religiós Islàmic

12. Moció de CiU, per a obtenir els estudis de controladors aeris i tècnics de cabina per a la ciutat

13. Moció de la CORI, sobre la modificació dels horaris d’estiu de la biblioteca Xavier Amorós

14. Moció de la CORI, perquè la bandera de Reus estigui ubicada a la façana de l’Ajuntament de la nostra ciutat

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Reus, 15 de setembre de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Pàgines