Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 08/02/2016
E.g., 08/02/2016
Divendres, 29/07/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 29 de juliol, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de data 20..06.11.

2.- Hisenda. Aprovació d’una operació de crèdit de la línia ICO d’acord amb les condicions del Reial Decret Llei 8(2011, d’1 de juliol.

Reus, 26 de juliol de 2011

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau

Divendres, 8/07/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 de juliol, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

1. Aprovació de l’acta del Ple de constitució de la nova Corporació

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia Donar compte de distintes resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal

4. Moció de l’Alcaldia. Modificació de l’acord relatiu al nomenament del Director General

5. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats

6. Moció de l’Alcaldia. Autorització a SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA per a la venda de participacions socials de l’Asociación para la investigación clínica–SMO, SL

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

7. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Cos de Bombers de Reus

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

8. Gestió Urbanística. Aprovació del text refós del Pla parcial urbanístic del sector D.5a "Prolongació c/ Joan Fuster"

9. Patrimoni del Sòl. Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Sant Esteve, núm. 24, afectat per l’execució del PAU 4 de la modificació del PGOU pel que fa al Barri del Carme, creació de la Plaça de l’Orfeó

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

10. Proposta de resolució de la CUP, per una política de seguiment, assessorament i suport al dret a l’habitatge front als desnonaments

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

11. Moció del PSC-PM, en relació als consellers al grup d’empreses INNOVA

12. Moció del PSC-PM, en relació als serveis assistencials del nou Hospital de Reus

13. Moció de la CUP, per tal de demanar la retirada de l’Ajuntament com a part denunciant en el cas “Els 8 de Reus”

14. Moció de la CUP, per tal de fer més proper el Ple de l’Ajuntament a la ciutadania

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 5 de juliol de 2011

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

Dilluns, 20/06/2011

Senyor/senyora,

Per indicació del senyor Alcalde us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 20 de juny, a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

2. Mocions de l’Alcaldia sobre organització municipal.

Reus, 16 de juny de 2011

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau

Dimecres, 8/06/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 8 de juny de 2011, a les 9.30 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessions plenàries dels dies 15.04.2011 i 26.04.2011.

Així mateix es convoca, als membres que en formin part, abans de l’inici de la sessió del Ple, per a l’aprovació de la darrera acta dels següents organs municipals:

- Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.

- Comissió Informativa de Serveis Territorials.

- Comissió Informativa de Serveis Personals.

- Comissió Municipal sobre Polítiques d’Habitatge.

- Comissió Informativa especial d’Urbanisme.

- Comissió d’Immigració.

Reus, 3 de juny de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dimarts, 26/04/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 26 d’abril de 2011, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals.

Reus, 19 d’abril de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 15/04/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’abril de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’alcaldia. Autorització operació de crèdit a llarg termini a GUPSA

4. Moció de l’alcaldia. Ratificar Decret núm. 953, de 30.03.2011, que autoritza la concertació de dos préstecs a AREMSA, i modificació de les condicions inicials

5. Moció de l’alcaldia. Aprovació dels comptes anuals EPEL INNOVA 2010. Aprovació dels comptes anuals consolidats EPEL INNOVA 2010

6. Moció de l’alcaldia. Aprovació de la modificació de l'ordenança municipal sobre aliments i establiments alimentaris

7. Moció de l’alcaldia. Dissolució de l’agrupació d’interès econòmic REUS CENTRE COMERCIAL SEGLE XXI, A.I.E.

8. Moció de l’alcaldia. Autorització venda de 100 accions de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA. ( REDESSA)

9. Moció de l’alcaldia. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 523 de 23.02.11, relatiu a les funcions de la plaça de vicesecretari

10. Moció de l’alcaldia. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació “ Red de Ciudades por la Bicicleta”

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

11. Nomenament Fill Il·lustre de Reus, a títol pòstum, al Sr. Modest Gené Roig

12. Concessió de la Medalla de la Ciutat al Sr. Josep Murgades Barcelò

13. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la Llotja de Reus

14. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Francesc Palacín Artiga

15. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a Mn. Anton Roquer Hugué

16. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Associació Amics del Cavall de les comarques de Tarragona

17. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Colla Sardanista Rosa de Reus

18. Concessió de la Concessió Honorífica Municipal al gegant CARRASCLET

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

19. Hisenda – Intervenció. Liquidació de l’escenari d’estabilitat pressupostària pel que fa a l’exercici 2010

20. Hisenda – Intervenció. Proposta d’autorització d’operació de crèdit a llarg termini a REDESSA i constitució d’aval solidari per part de l’Ajuntament de Reus

21. Hisenda – Gestió econòmica i pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de l'Ajuntament i del Organismes Autònoms Administratius

22. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Modificació del contracte relatiu a la Gestió i execució dels serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Reus

SERVEIS TERRITORIALS

23. Assessoria jurídica. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient

24. Gestió urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector B.8 "Cementiri"

25. Gestió urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector A.1 "Camí del Burgar"

26. Gestió urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector A.2.a) "Carretera de Montblanc, sud"

27. Gestió urbanística. Aprovació definitiva de la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi de Reus

28. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus a l'illa delimitada entre els carrers de Montserrat, de l'Hospital, de la Presó i la plaça d'Evarist Fàbregas i Pàmies

29. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus, per a l'obtenció de sòl de sistemes generals i l'admissió de l'ús d'aparcament de vehicles pesants en sòl no urbanitzable, a la carretera de Constantí pk. 1,2.

SERVEIS PERSONALS

30. Participació ciutadana. Modificació del reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

Reus, 13 d’abril de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 4/03/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de març de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

SECRETARIA GENERAL

3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2010

4. Moció de l’Alcaldia. 8 de març de 2011: Dia internacional de les dones. “ La igualtat de dones i homes, un camí de progrés”

5. Moció de l’Alcaldia. Organització municipal: donar compte i adopció d’acords (regidor no adscrit, modificació composició grup municipal CiU i comissions informatives i designació membres organismes i entitats)

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Sr. Carles Macaya Prats

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

7. Hisenda municipal-Intervenció. Donar compte de les liquidacions del Pressupost de l'Ajuntament de Reus i dels seus Organismes Autònoms Administratius corresponents a l'exercici 2010

SERVEIS TERRITORIALS

8. Gestió urbanística. Aprovació del text refós del Pla de millora urbana de l’àmbit comprès entre els carrers Rovira i Virgili cantonada c/ Santiago Rusiñol, c/ Antoni Rubió i Lluch i c/ Joan Alcover

9. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus als barris Sol-i-Vista i Immaculada

10. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus pel que afecta a diferents àmbits de sòl urbà, (antiga finca de Cal Parisi, finques de Cal Montseny, Illa avinguda La Salle-Monestir de Poblet i Illa Hospital)

11. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus per a la incorporació de dos nous articles (93a i 97a); la modificació dels articles 31 a 34 del Capítol Cinquè, i l'ordenació al c/ Cervantes núm. 6.

12. Gestió urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus relativa a la construcció de magatzems i als llindars de les edificacions agrícoles i ramaderes o rústiques

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

13. Proposta d’ICV-EUiA, de suport a la Proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la Llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els denonaments per motius econòmics

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció de CiU, per a incentivar l’afluència de visitants al centre comercial de la Ciutat.

15. Moció de la CORI, perquè s’editi una nova edició de la Història general de Reus, amb un tiratge més ampli i més econòmic per a la butxaca del ciutadà

16. Moció de la CORI, perquè les tarifes dels pàrking del Carrilet siguin gratuïtes pels veïns de la zona

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 2 de març de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Divendres, 28/01/2011

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 28 de gener de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del decret de nomenament de la vicepresidenta del Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp

4. Moció de l’Alcaldia. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 11 d'octubre del 2010 pel qual es designen les persones integrants del Comitè d'Avaluació i Seguiment del projecte d'intervenció integral "Els barris de ponent de Reus

5. Moció de l’Alcaldia. Modificació de l’article 2 dels estatuts de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

6. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres òrgans municipals complementaris

7. Moció de l’Alcaldia. Autorització a distintes societats del grup hospitalari per a la venda i adquisició de participacions de GINSA, AIE i per a participar en la constitució d’una associació

8. Moció de l’Alcaldia. Inici d’expedient per a l’aplicació del règim de Municipi de Gran Població a l’Ajuntament de Reus

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Gremi de Forners de Reus i Comarca

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Hisenda - Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament.

11. Hisenda - Unitat de Gestió d'Ajuts i Programes Específics. Modificació de les bases per a la concessió de subvencions diverses per a persones en situacions socioeconòmiqes desfavorides de la Ciutat de Reus

12. Hisenda - Intervenció. Pla econòmic i financer 2010-2013 per al compliment de l'estabilitat pressupostària

13. Recursos Humans. Aprovació catàleg de llocs del personal de l'Ajuntament de Reus per a l'any 2011

14. Assessoria Jurídica. Esmena a l’acord de creació i de supressió dels fitxers de dades de caràcter personal

SERVEIS TERRITORIALS

15. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sector D.5a “Prolongació c/ Joan Fuster”

16. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus per al canvi de classificació de sòl a l'àmbit anomenat Polígon Nirsa

17. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector A.9.d) "Barranc Martí o del Cementiri"

SERVEIS PERSONALS

18. Joventut. Aprovació del Reglament municipal d'ús del Casal de Joves La Palma de Reus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Proposta d’ICV-EUiA, de rebuig de les sentències del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes

20. Moció d’ERC, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l’escola

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

21. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament de Reus, a través d’AMERSAM, reparteixi vals d’estacionament gratuït als usuaris de les zones blaves i aparcaments municipals de Reus

22. Moció de la CORI, perquè l’Ajuntament doni facilitats perquè es puguin realitzar més concerts de rock a la nostra ciutat, per a fomentar la promoció de grups i bandes locals

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Reus, 26 de gener de 2011

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dimecres, 22/12/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.1. Aprovació actes sessions anteriors.

1.2. Rectificació error material acta de data 23.07.2010, en relació a l’acord d’autorització d’una operació de crèdit a AMERSAM.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de nous membres de diversos òrgans de participació sectorial.

4. Moció de l’Alcaldia. Modificació condicions préstec amb l’Institut Català de Finances per a la construcció d’un nou arxiu.

5. Moció de l’Alcaldia. Autorització a GUPSA per formalitzar una operació de crèdit a llarg termini i concertació d'una línia d’avals de promotor.

6. Moció de l’Alcaldia. Autorització a AMERSAM per formalitzar una operació de crèdit a llarg termini.

7. Moció de l’Alcaldia. Ampliació del capital social d’INNOVA SA. Subscripció i desemborsament noves accions.

8. Moció de l’Alcaldia. Modificació de l’article 13 dels estatus d’INNOVA SA.

9. Moció de l’Alcaldia. Modificació dels articles 4 i 8 dels estatuts de l’EPEL INNOVA.

10. Moció de l’Alcaldia. Donar Compte de les condicions financeres de l'operació de crèdit aprovada en el Ple Municipal de data 15/10/2010.

11. Moció de l’Alcaldia. Modificació puntual de l’Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i els espais públics.

12. Moció de l’Alcaldia. Aprovació del Pla de politiques de gènere.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

13. Recursos Humans. Declaració de compatibilitat de l’exercici del lloc de treball ocupats per dos funcionaris d’aquesta Corporació amb l’activitat de docència.

14. Hisenda. Intervenció. Expedient del Pressupost General de la Corporació exercici 2011.

15. Hisenda. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits de la Corporació.

16. Hisenda. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 4644, relatiu al projecte “@ctiva CPD”.

17. Hisenda. Serveis Financers. Autorització a AMERSAM per formalitzar una operació de crèdit a llarg termini amb aval solidari de l’Ajuntament.

SERVEIS TERRITORIALS

18. Gestió Urbanística. Aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus a l'àmbit del Parc de la Maquinària.

19. Patrimoni del Sòl. Cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de l’immoble situat al C/ dels Pagesos núm. 2, destinat a la ubicació d’instal·lacions complementàries (heliport) del Centre de Trucades d’Urgència i del Sistema General de Seguretat i Emergències.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció de tots els grups municipals. De recolzament a les gestions encaminades a ubicar l’empresa IKEA en el terme municipal de la ciutat.

Reus, 20 de desembre de 2010

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

Dimarts, 2/11/2010

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 2 de novembre de 2010 a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

2. Moció de l’Alcaldia. Aprovació reducció i ampliació del capital social d’INNOVA S.A.

3. Moció de l’Alcaldia. Atorgament d’una concessió de domini sobre la finca “mas Barrufet”.

4. Moció de l’Alcaldia. Modificació parcial de l’0rdenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram, i modificació de les tarifes per a l’any 2011.

Reus, 28 d’octubre de 2010

Pàgines