Ple ordinari 01/12/2017

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 26/09/2020
E.g., 26/09/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 01 Desembre, 2017

Senyor/senyora,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2017 a les 10:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 24 i 30 d'octubre i 22 de novembre de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.

TRANSPARÈNCIA

4. Aprovació inicial de la Carta de Serveis dels serveis de la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.

5. Aprovació inicial de la Carta de Serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

6. Rendes i Exaccions. Declaració d'interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de l'ICIO.

7. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats.

8. Hisenda. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’ordenança fiscal número11 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de cartografia i tecnologies de la informació, per la identificació cadastral de finques i per l'ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals.

9. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat de dues treballadores de l'Ajuntament.

10. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, l'Ajuntament de Reus i l'empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics regulars de transport urbà de viatgers.

11. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels programes PFI-PTT corresponent a l'any 2018.

12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Patrimoni del Sòl. Aprovació de l'acceptació de la donació de l’immoble situat al Carrer Sant Esteve, núm. 22, 3r, inclòs en PAU 4 de la modificació del PGOU al Barri del Carme (sistema d'actuació expropiació).

SERVEIS A LA PERSONA

14. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales a la zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a l'any 2017.

15. Esports. Aprovació inicial de les bases per a l’atorgament de subvencions relatives a l'ús de les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats i organitzacions esportives.

16. Participació, Ciutadania i Transparència. Aprovació del contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i d'igualtat efectiva de dones i homes amb l'Institut Català de les Dones, per al període 2017-2019.

17 Salut Pública. Aprovació de la clàusula addicional vint-i-tresena del Conveni de col·laboració amb el Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d'orientació i planificació familiar en el CAP Sant Pere de Reus amb l'objecte del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva per a l'any 2017.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
18. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la interlocutòria de l'Audiència Nacional de presò incondicional per l'expresident del Govern i set exconsellers.
19. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a retornar les competències als ajuntaments en matèria de polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

20. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) referent a la retirada de qualsevol element o símbol polític dels espais públics.

21. Moció del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C'S) per millorar la web municipal de transparència pel que fa a les subvencions atorgades per l'Ajuntament.

22. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a l'obertura d'una investigació sobre el procés de selecció de les noves 8 places de la guàrdia urbana de Reus.

23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la formació continuada contra la violència masclista als instituts de secundària de Reus.

24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) envers un nou accés al Polígon Indústrial Dyna de Reus.

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.

Reus, 28 de novembre de 2017

L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.