Política de privacitat EAIA

Política de Protecció de Dades

1. Introducció

L'Ajuntament de Reus és el Responsable del Tractament com a titular responsable del servei prestat per l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).

2. Identificació

L'Ajuntament de Reus, amb NIF P-4312500D, amb domicili al Plaça del Mercadal, 1, (43201), Reus es Responsable del Tractament de les dades de videovigilància. Pots contactar amb l'Ajuntament de Reus enviant una comunicació per escrit al domicili de l'entitat, a l'adreça de correu electrònic [email protected], o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

3. Categories de dades personals

L'Ajuntament de Reus recull i tracta les següents categories de dades de l'interessat:

  • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic, número de telèfon, direcció postal i signatura.
  • Dades de característiques personals: sexe, data de naixement, certificat d'empadronament, certificat de convivència del nucli familiar, documentació judicial, informes escolars.
  • Dades de circumstàncies socials: tipus d'allotjament o habitatge, estils de vida.
  • Dades econòmiques o financeres: ingressos econòmics
  • Dades laborals: professió.
  • Dades sensibles: targeta sanitària, certificat de disminució, informes mèdics, analítiques de consum de substancies addictives, informes psicopedagògics, antecedents penals.

4. Finalitats, bases jurídiques i termini de conservació

Serveis Finalitat del tractament Responsable del tractament Base jurídica Termini de conservació*
Expedients de risc greu Estudi, proposta i intervenció, si escau, per situació de risc greu de l'infant o adolescent Ajuntament de Reus Obligació legal. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. 30 anys
Desamparament o tutela del menor La promoció del benestar personal i social dels infants i dels adolescents i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones amb la finalitat de garantir l'exercici dels seus drets, l'assumpció de les seves responsabilitats i la consecució del seu desenvolupament integral. Ajuntament de Reus 30 anys
Control de les visites Visita al domicili dels infants per realitzar un estudi de la seva situació familiar. Ajuntament de Reus 30 anys
Expedients d'inspecció de Serveis Socials i expedients d'autorització administrativa per a l'obertura, modificació o tancament de Serveis Socials Revisió d'expedients d'inspecció de Serveis Socials i expedients d'autorització administrativa per a l'obertura, modificació o tancament de Serveis Socials deriven a l'EAIA per part d'altres organismes. Ajuntament de Reus 4 anys

*Segons les Taules d'Accés i Avaluació Documental.

5. Exercici de drets de protecció de dades

Pots exercir gratuïtament els següents drets de protecció de dades: dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les teves dades, el dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals; així com el dret a revocar el consentiment i a presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades Catalana, especialment, si consideres que s'ha comés una irregularitat en el tractament de les teves dades. L'Ajuntament de Reus no portarà a terme decisions automatitzades ni l'elaboració de perfils amb les teves dades personals.

Pots exercir els anteriors drets davant el nostre Delegat de Protecció de enviant una comunicació per escrit a l'adreça Plaça del Mercadal, 1, (43201), Reus, al correu electrònic [email protected], o presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

6. Cessió de dades i transferències internacionals

L'Ajuntament de Reus, principalment, serà qui tracti les teves dades. Tot i això, les comunicarà a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Jutjats i Tribunals competents, així com al Ministeri Fiscal, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Reus, a agents del SINI@, a serveis d'integració familiar en Família Extensa (SIFE), als Centres d'Atenció Primària (CAP) i altres organismes administratius i autoritats judicials competents. L'Ajuntament de Reus no transferirà les teves dades personals a un tercer país o organització internacional fora de la Unió Europea.

7. Obligació de facilitar les dades

Per donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència és necessari facilitar les teves dades.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.