Ple ordinari 19/07/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 20/02/2020
E.g., 20/02/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 19 Juliol, 2019

Senyor/senyora,   

 

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2019  a les 09:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus del Sr. Hector Fort Robert .

 

2. Aprovació de les actes següents:

 

Ple Constitució Corporació, 15 de juny de 2019

Ple extraodinari i urgent, 28 de juny de 2019

Ple extraodinari i urgent, repetició elecció alcalde, 3 de juliol de 2019

Ple extraordinari i urgent, 3 de juliol de 2019          .

 

3. Informació de l’Alcaldia.

 

 

MOCIONS DE L'ALCALDIA

 

4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Sr. Hector Fort Robert  al grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP).

 

5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

 

6. Alcaldia.  Modificació del nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup polític municipal i les matèries que corresponen a cada comissió.

 

7. Alcaldia. Informar del decret d'aprovació de l'annex 2 de la pólissa de préstec concertada entre l'entitat Cajamar, la Societat Reus Mobilitat i Serveis SA i l'Ajuntament de Reus com a avalista.

 

 

HONORS I DISTINCIONS

 

8. Concessió de la Menció Honorifica Municipal a la CONFRARIA DELS SANTS JUSTS I PASTOR de Reus.

 

9. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE LA VERÒNICA DE REUS. 

 

10. Concessió de la Menció Honorifica Municipals a l’entitat cultural COLLA MUSICAL ELS TRANQUILS de Reus.

 

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

 

11. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus a l'entorn del Parc de Bombers i entorn del C/ de Vilafranca del Penedès.

 

12. Gestió Urbanística. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Reus que afecta a l'Àrea 4.04 PASSEIG MISERICÒRDIA I SCALA DEI.

 

13. Patrimoni del Sòl. Proposta d'aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord de l’immoble situat al C/ Serra Nevada, 25C, afectat per sistema viari dins de l’Àrea 7.04 «SERRA NEVADA» del PGOU.

 

14. Patrimoni del Sòl. Proposta d'autorització, a Reus Mobilitat i Serveis, SA, per suprimir quatre parades del Mercat Central, modificant-se en aquest aspecte la concessió d'explotació i manteniment del dit Mercat.

 

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

 

15. Intervenció. Donar compte de la liquidació del pressupost 2018.

16. Intervenció. Donar compte de les objeccions, omissions i anomalies en matèria d’ingressos art. 218 TRLRHL

 

17. Intervenció. Donar compte de l'informe 30/2018 de la Sindicatura de comptes de Catalunya, en aplicació de la DA 6ª de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 

18. Intervenció. Donar compte informe control intern exercici 2017

 

19. Intervenció. Autorització a Reus mobilitat i Serveis, de la contractació d'una operació de crèdit a llarg termini substitutiva de l'operació de crèdit signada amb Cajamar, per import màxim de 2.250.000,00 €.

20. Rendes i Exaccions. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18 (Taxa zona blava al costat hospital).

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

21. Proposta del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), en relació a la derogació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones altrament dita " Llei Aragonès".

 

22. Proposta del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent al desdoblament del CAP SANT PERE.

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

23. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP), referent a l'obertura immediata de la residència del CAPI HORS DE MIRÓ.

 

24. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs), per a la implantació de barreres de seguretat per a motoristes.

 

25. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), per supervisar la proliferació de pisos turístics no registrats.

 

 

Precs i preguntes.

 

Reus, 16 de juliol de 2019

 

 

L’alcalde

 

Carles Pellicer Punyed

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.