Ple ordinari 25/09/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 09/08/2020
E.g., 09/08/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 25 Octubre, 2019

Senyor/senyora,   

 

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 25 d'octubre de 2019  a les 10:30 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de les actes del Ple del dies 20 de setembre i 15 i 17 d'octubre de 2019.

          

2. Informació de l’Alcaldia.

                                                              MOCIONS DE L'ALCALDIA

 

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

 

4. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

                          

5. Alcaldia. Autorització de la venda de la totalitat de les accions de Gestió Comarcal Hospitalària SA (GECOHSA) a favor del Servei Català de la Salut.

                 

SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS

 

6. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.

 

7. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

8. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre béns Immobles.

 

9. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

10. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries.

         

11. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles.

 

 

 

12. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança núm. 14, reguladora de les tarifes pel servei de cementiri.

 

13. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la prestació de serveis urbanístics.

 

14. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm.17, reguladora de les taxes per entrada de vehicles  a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

 

15. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm.18, reguladora de la taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

 

16. Intervenció. Proposta de modificació de l'Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic pel servei de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus municipals , singulars o especials.

 

17. Intervenció. Proposta d'aprovació del Pressupost General i dels seus annexes, exercici 2020.

 

18. Intervenció. Donar compte de l'informe d'Intervenció de sol·licitud d'acolliment al Fons d'Impuls Econòmic Local, per a l'exercici 2020.

 

19. Intervenció. Autorització proposta tarifes del servei de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram.

 

20. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 de l'Ajuntament.

 

21. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.

22. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels estatuts de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.

23. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels estatuts de REUS MOBILITAT I SERVEIS SA.

24. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. Aprovació municipal de la modificació de l'article 2 dels estatuts de REUS TRANSPORT PÚBLIC SA.

 

                            

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

                                                   

25. Proposta del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (Cs) de condemna a la violència i al terrorisme en democràcia.

                     

26. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) de rebuig a la violència policia i a la repressió.

 

 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

27. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a  la modificació de l'ordenança de tinença d'animals.  

    

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.  

       

Precs i preguntes.

 

Reus, 22 d'octubre de 2019

 

L’alcalde

 

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.