Notes de premsa

Ajuntament i Generalitat signen el protocol per a la creació del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 31/10/2017
Foto de la roda de premsa

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el conseller de Salut, Antoni Comin, van signar dimecres, 25 d’octubre, el Protocol d’intencions regulador de les bases per a la constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Així ho han fet saber aquest matí en roda de premsa el mateix alcalde i la regidora de salut, Noemí Llauradó.

En aquest protocol s’estableix que l’Ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut (CatSalut) comparteixen la voluntat de crear aquest consorci com a ens encarregat de la promoció i protecció de la salut, l’assistència especialitzada i l’atenció hospitalària, sanitària i sociosanitària en el marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència. Així mateix, s’indica que en el termini d’un any des de la seva constitució s’hi incorporarà l’atenció primària de salut, que actualment desenvolupa la Fundació Sagessa-Salut.

D’aquesta manera, el nou consorci passarà a prestar les activitats que actualment porta a terme la societat municipal Hospital Sant Joan de Reus (SAM) pel que fa a l’atenció hospitalària i a integrar tots els recursos públics destinats a l’assistència i la recerca en matèria de salut en aquest territori, amb plena vocació de projecció i integració amb el conjunt de la regió sanitària del Camp de Tarragona, per tal d’enfortir el paper de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus com un dels hospitals universitaris de referència al territori. A més, el departament de Salut es compromet a assegurar el manteniment de l’actual cartera de serveis de l’Hospital Sant Joan i a intensificar-la alhora que a preservar l’acreditació com a centre universitari i de formació MIR.

La prioritat és mantenir els actuals dispositius assistencials en funcionament dins el sistema públic de salut en termes de viabilitat i sostenibilitat, intensificant-se la qualitat i la prestació assistencials en benefici de la població a través d’una nova organització consorcial íntegrament pública participada pel CatSalut i per l’Ajuntament de Reus com a fórmula per garantir el seu arrelament i visió des de la realitat del propi territori.

El protocol d’intencions també estableix que el Consorci s’integrarà en les entitats participades actualment per la SAM, és a dir, Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (GINSA, AIE) i el Laboratori de Referència Sud, a través de les quals desenvolupen diversos serveis de suport a la citada activitat.

Participat pel CatSalut i l’Ajuntament
El nou Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus estarà integrat pel CatSalut amb un participació majoritària del 55% i per l’Ajuntament de Reus, amb una participació del 45% i la designació de la presidència s’assignarà a l’Ajuntament de Reus.

Ajuntament i CatSalut promouran les accions necessàries perquè la constitució efectiva del nou consorci estigui en condicions de produir-se abans de l’1 de gener de 2018, sempre en el benentès que amb anterioritat s’hagin complert la totalitat de les condicions i requisits establerts per la normativa vigent.

Un altre aspecte destacat del protocol d’intencions fa referència al necessari funcionament en termes d’equilibri financer assenyalant que l’Ajuntament no farà front a dèficits operatius directament procedents de l’activitat sanitària del consorci i en cas de ser necessaris aportacions ordinàries per al funcionament del consorci aquestes aniran a càrrec del CatSalut. El nou ens també subrogarà tots els professionals que actualment presten serveis als dispositius sanitaris que passaran a formar part del Consorci, en les condicions determinades per la normativa vigent i amb ple respecte a les seves condicions laborals.

Pel que fa a la totalitat d’instal·lacions i equipaments actualment sota la disponibilitat de la SAM es traslladaran al nou consorci i el contracte de lloguer de l’Hospital subscrit entre la SAM i la societat Reus Serveis Municipals SA, de data 22 d’abril de 2010, se subrogarà al nou ens, assumint tots els drets i deures que se’n deriven. Així mateix, l’Ajuntament de Reus com a propietari dels terrenys on s’ubica l’Hospital atorgarà al CatSalut un dret de superfície per un termini de 99 anys amb la condició que aquest en cedeixi l’ús de l’Hospital a títol gratuït i lliure de qualsevol càrrega i gravamen al Consorci. En cas que el Consorci deixi de destinar la parcel·la o el centre a la realització del seu objecte o be a la finalització del termini de vigència del dret de superfície, l’Hospital revertirà de nou a l’Ajuntament

Representants del CatSalut i de l’Ajuntament ja treballen actualment a nivell tècnic en una proposta d’estatuts del nou consorci, en el conveni regulador de la constitució de la nova entitat, en el projecte de transició a nivell assistencial, econòmic i jurídic; i, en general, el conjunt de tasques preparatòries necessàries per a la constitució i l’entrada en funcionament del Consorci. Una vegada finalitzats els treballs de la comissió operativa, aquests s’elevaran als òrgans respectius per a la seva aprovació.

Foto de la roda de premsa
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.