Notes de premsa

Ban de l'alcalde per recordar als propietaris la seva obligació de mantenir nets solars i parcel·les

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 25/06/2019
Neteja de solars

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha dictat un ban per la neteja de solars i parcel·les amb el que recorda als propietaris la seva obligació de mantenir nets els espais. «Les persones propietàries de qualsevol tipus de terrenys, inclòs els considerats rústics, han de netejar els solars i les parcel·les i mantenir-les en condicions òptimes de seguretat, salubritat i ornat públic abans del 30 de juny», afirma el ban.

Es considera que un sòl està net quan es troba desbrossat sense herbes altes que puguin ocasionar incendis i lliure de residus. Així mateix, es permet picar la vegetació i deixar-la en el mateix terreny de forma regular i sense fer munts. En cas que hi hagi restes vegetals i altres residus caldrà transportar-les a plantes de residus autoritzades pel seu tractament.

Finalment, l'alcalde recorda en el ban que, «segons la perillositat per als béns i per a les persones que suposi el mal estat del solar l’Ajuntament haurà d’iniciar procediment d’ordre d’execució, (...) amb la possibilitat d’imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació o mitjançant l’execució subsidiària dels treballs per part de l’Ajuntament i a càrrec de la persona propietària».

Procediment de control de l’estat dels solars
L'Ajuntament és responsable del control que els solars privats compleixin els requisits de manteniment i neteja. El procediment que se segueix és el següent:

  • Qualsevol instància o queixa és objecte d’obrir un expedient administratiu: Denúncia de particular, d’ofici pels serveis tècnics, comunicat interior d’una altra àrea, acta de la policia local, etc.
  • Es realitza una inspecció del solar i es determina el seu estat. Es valora la superfície de la parcel·la, el tipus de residus, l’estat de conservació, la possible existència de plagues urbanes, i el perill d’incendi o per a les persones. I es fa una proposta d’actuació: Arxiu, requeriment de neteja, actuació immediata quan hi ha perill per a la salut de les persones, i cost estimat d’acord amb l’ordenança Municipal reguladora dels preus públics.
  • Si és urgent es realitza immediatament una execució forçada passant el cost al propietari.
  • Si no és urgent es fa un requeriment de neteja al propietari advertint-lo que en cas de no fer-ho es realitzarà l’execució forçosa per part de l’ajuntament i se li assigna el cost de neteja.
  • Si passat un temps no es té resposta, es torna a fer una inspecció i segueix els tràmits administratius legals fins a l’execució subsidiària, amb possibilitat d'imposició de multes coercitives.
Neteja de solars
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Neteja de solars 8673.2 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.