Notes de premsa

Convocades les subvencions per a les entitats de foment de la solidaritat i la cooperació

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 21/07/2020
Projecte a Guatemala de l'Associació Ixmucané de la convocatòria 2019

La convocatòria de subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la solidaritat i cooperació al desenvolupament a la ciutat de Reus per a aquest any 2020 ha sortit publicada i el termini per presentar les sol·licituds és des d’aquest dimarts 21 de juliol fins al 31 d’agost.

La regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals impulsa aquesta convocatòria, que té una dotació econòmica de 22.900 euros. Tota la informació per tramitar la sol·licitud i les bases reguladores de la convocatòria es pot consultar a l’enllaç https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/22303

Les finalitats que es planteja la regidoria a l’hora de convocar aquestes subvencions són:

- Promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament i la sensibilització.
- Donar suport explícit al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana.
- Promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l’erradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats en el marc general dels objectius i línies estratègiques dels serveis de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Reus i del Consell Municipal d’aquest àmbit.

L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases, s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Destinataris i requisits
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Les esmentades entitats han de reunir els següents requisits:

- Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Reus amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria de subvenció.
- Que formin part del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Reus.
- Tenir els òrgans de govern i administració actualitzats i el mandat en vigor.
- Tenir els seus estatuts actualitzats al règim normatiu vigent.
- Que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles, l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional o la sensibilització vers les desigualtats nord-sud.
- No ser deutores per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals.
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària, amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i amb l’Agència Tributària Catalana.
- Tenir els requisits per obtenir la condició de beneficiari d’acord amb el que s’estableix a l’article 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Es consideraran subvencionables els projectes següents:

- Projectes de cooperació internacional i sensibilització que abordin alguns dels sectors prioritaris següents:
- L’enfocament de gènere
- Els drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants.
- Inserció laboral, educació, salut i infraestructures
- La promoció de la sostenibilitat ambiental
- La promoció de la pau i la cultura de la pau
- Ajuts d’emergència o reconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.
- Projectes d’atenció a refugiats polítics provinents de països en conflicte.

Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que es portin a terme durant l’any de la convocatòria.

Projecte a Guatemala de l'Associació Ixmucané de la convocatòria 2019

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.