Notes de premsa

El Ple de l'Ajuntament aprova la nova organització municipal

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 28/06/2019
Sessió del ple de l'Ajuntament
Foto de família del Govern de Reus

L'Ajuntament de Reus ha celebrat aquest dijous, 28 de juny una sessió extraordinària i urgent del Ple municipal en la qual l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha donat compte de diversos decrets, i el consistori han pres diversos acords en matèria d'organització municipal, el resum dels quals és el següent:

Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal
Es nomenen els membres de la Junta de Govern Local els regidors següents: Noemí Llauradó, Montserrat Vilella, Daniel Rubio, Daniel Recasens, Teresa Pallarès, Montserrat Flores, Montserrat Caelles, Carles Prats, M. Luz Caballero.

Es designa Noemí Llauradó com a primera tinenta d’alcalde, atorgant-li la denominació de Vicealcaldessa. I se li deleguen les competències següents:

 • La representació ordinària de l'Ajuntament en les relacions institucionals amb altres administracions: direcció i gestió de les relacions institucionals entre el govern municipal amb altres administracions, així com la signatura de convenis, protocols o altres documents bilaterals entre ambdós.
 • La direcció, inspecció i impuls general dels serveis i les obres municipals: direcció i gestió de la coordinació de l'acció del govern  municipal  a  fi  d'assolir  els  objectius  definits en els plans o programes que aquest defineixi.
 • La presidència de la comissió de delegats integrada per tots els regidors o regidores en qui l'alcalde delegui competències, amb la finalitat de dissenyar les línies mestres del govern municipal: fixació  de  l'ordre  del  dia, direcció dels debats i la resta de  competències  que  corresponen  a  l'alcaldia com a president d'aquest òrgan municipal.
 • L'impuls i coordinació de projectes i iniciatives tendents a assolir serveis iniciatives d'interès comú en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona.
 • Les contractacions menors; l'aprovació de convenis de col·laboració, quan el seu import no superi el 50.000 euros; i els encàrrecs i les encomanes de gestió, quan el seu import no superi els 25.000 euros, que siguin necessàries per a l'exercici de les delegacions anteriors.

Es designen els tinents d’alcalde següents:

 • 2a Tinenta d’alcalde: Montserrat Vilella
 • 3r Tinent d’alcalde: Daniel Rubio
 • 4rt Tinent d’alcalde: Daniel Recasens.
 • 5è Tinenta d’alcalde: Teresa Pallarès
 • 6a Tinenta d’alcalde: Montserrat Flores.
 • 7a Tinenta d’alcalde: Montserrat Caelles
 • 8è Tinent d’alcalde: Carles Prats
 • 9a Tinenta d’alcalde: M. Luz Caballero.

S’aprova una  nova  organització  i  funcionament   de   la  direcció  superior   de   l'Ajuntament de Reus que consistirà en dos nivells jeràrquics:

 • El govern municipal, format per l'Alcalde, els tinents d'alcalde, els regidors delegats d'àrea. Li correspon: L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i criteris d'actuació; L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, empreses, organitzacions i institucions; i La presa de decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i criteris d'actuació, com sobre demandes i  peticions de la ciutadania i  processos, tramitacions i serveis municipals.
 • La direcció executiva municipal formada per personal directiu. Li correspon: L'execució de les decisions del Govern municipal; i La direcció de l'administració municipal, d'acord amb les instruccions que al respecte rebi de l'Alcaldia.

Es creen les regidories (veure document adjunt de creació de regidories i delegació d'atribucions)  i en nomenen els regidors següents:

 • Regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Montserrat Vilella.
 • Regidora  delegada  de  l'Àrea  de  Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores
 • Regidor delegat de l'Àrea de Salut i Ciutadania, Óscar Subirats.
 • Regidor delegat de  l'Àrea de Recursos Humans i Seguretat i Convivència, Daniel Rubio.
 • Regidora delegada de l'Àrea de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles.
 • Regidor delegat de l'Àrea de Cultura, Daniel Recasens.
 • Regidora delegada de l'Àrea d'Economia i Coneixement, Teresa Pallares.
 • Regidor  delegat  de l'Àrea  d'Empresa, Ocupació, d'Urbanisme Mobilitat, Carles Prats.
 • Regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, Desenvolupament Urbà i Via Pública, i Esports, M. Luz Caballero.
 • Regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui.
 • Regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública,  Hipòlit Monseny.
 • Regidor delegat d'Esports, Josep Cuerba Domènech.
 • Regidora delegada de Seguretat i Convivència, Dolors del Mar Vázquez.
 • Regidoria de l'Àrea d'Educació.
 • Regidoria de l'Àrea d'Habitatge.
 • Regidoria de l'Àrea de Medi Ambient.

Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, portaveus i portaveus adjunts
Es constitueixen els grups següents:

 • Grup municipal de Junts per Reus: Portaveu: Montserrat Vilella, Portaveu suplent: Teresa Pallarès, Segona Portaveu suplent: Montserrat Caelles, Carles Pellicer, Josep Cuerba, Maria Luz Caballero, Hipòlit Monseny
 • Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: Portaveu: Noemí Llauradó Sans, Portaveu suplent: Daniel Recasens, Montserrat Flores, Caries Prats, Marina Berasastegui, Óscar Subirats.
 • Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés: Portaveu: Andreu Martín, Portaveu suplent: Ana Isabel Martínez, Segona Portaveu suplent: Sandra Guaita, Daniel Marcos, Maria del Carmen Pozuelo.
 • Grup municipal de Ciudadanos: Portaveu: Ángeles Débora García, Portaveu suplent: Ricardo López, Segon portaveu suplent: Raúl Meléndez
 • Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: Portaveu: Marta Llorens, Portaveu suplent: Edgar Fernández, Segona portaveu suplent: Monica Pàmies.
 • Grups municipal d’ARA Reus: Portaveu: Daniel Rubio, Portaveu suplent: Dolors del Mar Vázquez

Periodicitat sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
El Ple realitzarà sessió ordinària, una vegada al mes, el tercer divendres no festiu i la Junta de Govern Local una vegada a la setmana, els divendres no festius, a excepció del dia que es convoqui sessió plenària.

Establiment i composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes. Periodicitat sessions
Es creen les següents comissions informatives següents:

 • Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
 • Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
 • Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
 • Comissió Informativa d'Activitats de la Persona

Es determinen els membres de les comissions que correspon a cada grup municipal:

 • 4 membres del grup municipal de Junts per Reus.
 • 2 membres del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
 • 2 membres del grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya.
 • 1 membre del grup municipal de Ciudadanos de Reus.
 • 1 membre del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.
 • 1 membre del grup municipal d’Ara Reus.

Regim retributiu i de dedicació dels regidors. Assistències a percebre pels regidors
Es fixen les retribucions dels càrrecs de la Corporació en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

 • Alcalde, un màxim de 69.800 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats A, un màxim de 68.000 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats B un màxim de 62.000 euros bruts anuals.

Es fixen les retribucions en el cas que exerceixin en règim de dedicació parcial:

 • Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació una retribució màxima de 58.900 euros bruts anuals.

Es fixen les següents assistències als regidors  a les sessions del òrgans col·legiats:

 • 205 euros per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
 • 600 euros per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • L'Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 euros per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 euros per assistència a cada  reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els regidors percebran 150 euros per assistència a cada Comissió Informativa i Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • Els regidors percebran 445 euros  per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 euros anuals.

Plantilla de personal eventual
S'estableix la plantilla de personal de confiança o assessorament especial.

 • 1 Cap de Gabinet de l'Alcaldia, amb les retribucions equivalents a un A28, amb un complement específic de 26.765 euros, i un d'eespecial dedicació de 7.288 euros, amb un màxim anual de 61.999 euros.
 • 1 Cap de Comunicació Corporativa, amb les retribucions equivalents a un A28, amb un complement específic de 16.765 euros, i un d'especial dedicació de 7.288 euros, amb un màxim anual de 52.000 euros.
 • 4 delegats de Serveis, amb les retribucions equivalents a un A28, amb un complement específic de 16.765 euros, i un d'especial dedicació de 7.288 euros, amb un màxim anual de 52.000 euros.
 • 5 assessors d'àrea, amb les retribucions equivalents a un A22, amb un complement específic de 15.987 euros, i un d'especial dedicació de 4.859 euros, amb un màxim anual de 44.000 euros.
 • 9 assessors de Grup Municipal, amb les retribucions equivalents a un C22, amb un complement específic de 5.730 euros, i un d'especial dedicació de 4.859 euros, amb un màxim anual de 28.656 euros

Dotacions econòmiques dels grups municipals
La dotació econòmica per als grups municipals es fixa en un component fix de 10.500 euros anuals i un de variable de 4.800 euros anuals per cada regidor del grup.

Delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local
Es delega en la Junta de Govern Local totes les competència de caràcter delegable del Ple de la corporació. Inclou l'establiment i modificació de preus públics per la prestació de serveis i la realització d'activitats competència de l'Ajuntament previstes per la legislació reguladora dels ens locals, la potestat sancionadora, la facultat de resoldre actes administratius i recursos administratius, etc...

Sessió del ple de l'Ajuntament
Foto de família del Govern de Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.