Notes de premsa

La nova Ordenança de Civisme promou el dret a la convivència i la tolerància zero amb els incívics

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 21/02/2014
Foto de la roda de premsa de presentació de l'Ordenança de Civisme

El Govern de Reus portarà a votació del ple de l’Ajuntament del pròxim divendres 28 de febrer la proposta d’Ordenança de civisme, amb la qual es visibilitza el compromís públic per la convivència i la política de tolerància zero contra els actes incívics. L’ordenança regula aquelles conductes que poden pertorbar la convivència, amb especial atenció a les que generen més preocupació entre la ciutadania com les pintades, la venda no autoritzada, el consum de drogues i alcohol a la via pública, la circulació en bicicleta o patinet per espais no reservats, no recollir els excrements d’animals a la via pública i deixar les escombraries fora dels contenidors o en horaris no permesos, o les indumentàries que impedeixen la identificació de les persones.

En la seva part expositiva, l’ordenança ja recull quina és la seva la finalitat: «preservar l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure, trobada, oci i expressió, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres». L’ordenança servirà per fer front a les situacions que puguin afectar la convivència amb una resposta equilibrada basada en dos pilars:

 • El reconeixement del dret de la ciutadania a comportar-se lliurement en els espais públics i a ser respectats en aquesta llibertat.
 • La necessitat de preservar l’ordre i de que tothom assumeixi els deures de convivència i de respecte a la llibertat, a la dignitat i als drets dels altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions.

El mateix text de l’ordenança reconeix que per aconseguir aquests objectius no n’hi ha prou amb la sanció, sinó que també calen activitats de foment i prestació social per promoure els valors de convivència i de civisme, així com d’atenció a les persones que ho puguin necessitar.

La nova normativa incorpora directrius polítiques, es remet a normatives superiors i incorpora aspectes d’altres ordenances que tenen incidència en el civisme i la convivència.

Règim sancionador
L’Ordenança de Civisme fixa les sancions amb els topalls màxims que permet la normativa. Aquesta contundència no es reflectirà únicament en el text sinó també en la seva aplicació, amb la voluntat política d’imposar les sancions amb l’import màxim permès en els casos especialment greus o de més incidència.

Les quanties de les sancions fixades en l’ordenança són les següents:

 • Infraccions lleus: fins a 750 euros.
 • Infraccions greus: fins a 1.500 euros.
 • Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.

La imposició de les sancions tindrà en compte els criteris de graduació següents: gravetat de la infracció; la intencionalitat; la naturalesa dels perjudicis causats; la reincidència —s’entén per reincidència la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa—; i la naturalesa dels béns o productes que s’ofereixen en el comerç ambulant no autoritzat.

Amb tot, la imposició de sancions no exonera els infractors de l’obligació de reparar els danys o els perjudicis causats.

Així mateix, l’ordenança obre la porta a substituir la multa imposada per treballs en benefici de la comunitat, en els supòsits i en les condicions en que ho prevegui la normativa.

La tipificació de les diferents infraccions recollides en l’ordenança és la següent:

Infaccions lleus

 • No fer un bon ús dels béns públics.
 • No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns o espais públics.
 • No respectar l’horari de tancament de parcs, jardins, instal·lacions i edificis públics.
 • Accedir a edificis o instal·lacions públiques amb animals, tret de gossos d’assistència.
 • Regar plantes sense precaució, produint vessaments sobre la via pública o vianants.
 • Estendre roba o exposar elements domèstics en lloc visible des la via pública.
 • No respectar el descans dels veïns i veïnes.
 • Utilitzar inadequadament el mobiliari urbà.
 • Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.
 • Posar pancartes a l’enllumenat públic sense autorització.
 • Incomplir allò establert en l’ordenança referent a la prohibició de consum d’alcohol.
 • Embrutar la via pública amb qualsevol objecte sòlid, líquid o gasós. 
 • Acampar en vies i espais públics amb tendes, vehicles, autocaravanes o caravanes.
 • Romandre a la via pública o accedir o romandre als autobusos municipals, a les instal·lacions, equipaments o locals on s’ofereixin serveis municipals portant vel integral, burka, niqab, passamuntanyes, casc integral (tret del previst per la normativa general de circulació) o altres vestimentes o accessoris que impedeixin o dificultin la identificació.
 • La manca de respecte envers altres persones.
 • L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma.
 • Netejar qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
 • La mendicitat o qualsevol conducta que adopti les formes de mendicitat.
 • Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones per intimidar-les.
 • Practicar jocs en la via pública quan pertorbin drets d’altres usuaris de l’espai públic.
 • Danyar o malmetre arbrat, jardins o elements del mobiliari urbà.
 • Abocar aigües residuals o altres substàncies als escocells o a la via pública.
 • Espolsar robes o estores sobre la via pública. 
 • Anar per la via o espais públics total o parcialment despullat o despullada.
 • Alimentar animals a o des de les vies o espais públics, tret dels supòsits autoritzats.
 • Dipositar les escombraries al contenidor fora de l’horari establert. 
 • Deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida.
 • Circular en bicicleta, patins, monopatins o similars a les voreres o en altres espais destinats a l’ús de vianants, tret d’aquells en els que hi hagi un carril destinat a aquest fi.
 • es conductes assenyalades com a prohibides en la present Ordenança i que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus.

Infraccions greus

 • Consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes en llocs, vies, establiments o transports públics, sempre que no constitueixi infracció penal.
 • Abandonar estris usats per al consum de drogues en espais o transports públics.
 • Fer fogueres o activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
 • L’accés i la circulació de vehicles de motor als parcs, jardins i altres espais o zones verdes, llevat dels vehicles autoritzats i els vehicles dels serveis municipals.
 • Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l’Administració, així com negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels agents de l’autoritat.
 • Faltar al respecte amb comentaris irrespectuosos o grollers, cridar o recriminar en públic als agents de l’autoritat en exercici de les seves funcions.
 • No recollir immediatament les deposicions de l’animal a les vies o espais públics.
 • No evitar que els animals miccionin a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà.
 • No impedir l’accès d’animals als sorrals o parcs infantils, o a d’altres llocs prohibits.
 • Realitzar pràctiques sexuals o actes obscens a la via o espais públics.
 • Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts a la via pública.
 • Fer ús de forma inadequada, fer broma o donar falsos avisos als serveis d’urgències.
 • Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners.
 • Fer necessitats fisiològiques, tals com defecar, orinar, escopir, en espais públics.
 • Fer qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme en els termes establerts a l’ordenança.

Infraccions molt greus

 • Col·locar cartells o pancartes, grafitis, pintades, i altres expressions gràfiques en monuments o edificis catalogats o protegits.
 • Oferir jocs d’aposta a menors o persones amb discapacitat psíquica.

Aspectes destacats
En relació a les conductes previstes , destaquen els següents aspectes:

Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
Es descriuen amb més detall els comportaments prohibits, i es canvia la tipificació de les infraccions, que passen de lleu a greu.

 • Es prohibeix qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme que es faci amb qualsevol matèria (tinta, pintura, orgànica...) sobre qualsevol tipus de superfície, (façana exterior o interior, paret mitgera, cobertes d’edificis públics o privats, vidres, aparadors) o element de l’espai públic així com a l’interior o exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general incloses el transport públic, equipaments esportius o altri, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques.
 • Es considera infracció greu; molt greu si es en espais catalogats o protegits
 • Es permet fer murals artístics en un bé privat instal·lat de manera visible o permanent a la via pública amb l’autorització de la propietat, i, en tot cas, l’autorització expressa.

Publicitat a la via ública
S’amplien els supòsits i es defineixen amb més precisió els comportaments prohibits:

 • Es prohibeix la col·locació de cartells, rètols, pancartes, adhesius, papers o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda a l’espai públic o element del paisatge; al mobiliari urbà, i senyals de trànsit, llevat en els llocs expressament habilitats per l’autoritat municipal i amb la prèvia obtenció de l’autorització municipal.
 • Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulletons o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar a les vies públiques i espais públics.
 • Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes, etc.
 • Es prohibeix la instal·lació de tanques i cartelleres publicitàries sense autorització.
 • Es prohibeix col·locar fullets publicitaris i similars als vehicles estacionats.
 • Es prohibeix la col·locació de publicitat de qualsevol tipus a la part interior dels vidres dels vehicles estacionats a la via pública.
 • Únicament es permetrà col·locar cartells o anuncis en llocs autoritzats. Els propietaris o titulars d’immobles hauran de mantenir netes les parets i façanes de tot tipus d’anunci.
 • Es considera infracció lleu; molt greu si es col·loquen en espais protegits o catalogats.

Venda ambulant i prestació de serveis no autoritzats
S’amplien el supòsits i es descriuen amb major detall:

 • Queda prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus d’objecte o producte a l’espai públic, excepte que es disposi d’autorització.
 • No és permès fer activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai públic tals com tarot, vidència, massatges, trenes o tatuatges, vigilància de vehicles o altres activitats.
 • No és permesa l’exposició, la promoció o compravenda de vehicles o de qualsevol altre tipus de mercaderia a la via pública sense l’autorització.
 • Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran per tal que no es duguin a terme durant la celebració d’aquests actes les conductes descrites en els apartats anteriors.

Tinença d’armes
Es remet a la legislació vigent pel que fa a la tinença, transport i ús d’armes:

 • Queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones, susceptibles d’ésser utilitzats com a armes. Tampoc no és permès dur imitacions d’armes que puguin induir a confusió.
 • Es prohibeix exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació. Es considera infracció lleu.

Consum de begudes alcohòliques a la via pública
Es defineixen amb precisió els comportaments prohibits, que es consideren infracció lleu:

 • Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via o espais públics, fora dels establiments, terrasses i demés llocs on estigui permès, i especialment: Quan es pugui fer de forma massiva; Quan, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar situacions d’insalubritat; Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per als demés usuaris dels espais públics; Quan els llocs públics es caracteritzin per l’afluència de menors.

Drogues
Es descriuen els comportaments prohibits:

 • Es prohibeix el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes considerades il·legals en els llocs, vies, establiments o transports públics Tampoc és permès l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per a aquest consum.Passen de lleu a greu, sempre que no sigui constitutiu d’infracció penal.

Mendicitat
Es defineixen amb més precisió els comportaments prohibits:

 • Es prohibeixen la mendicitat i les conductes que sota l’aparença de mendicitat o formes organitzades representin actituds coactives o d’assetjament, o obstaculitzin i impedeixin el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics.
 • Es prohibeix oferir béns o serveis a persones que es trobin a l’interior de vehicles. Aquest supòsit inclou neteja de parabrises, i la recerca i vigilància d’aparcaments a tercers.
 • Es considera infracció lleu.

Circulació en bicicleta o patins
Es defineixen amb més precisió els comportaments prohibits, i es consideren com a lleus:

 • Es prohibeix la pràctica de jocs i competicions esportives espontànies a l’espai públic no destinat a aquests usos quan pertorbin els drets dels altres usuaris de l’espai públic.
 • És prohibida la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins, monopatins o similars fora de les àrees destinades a aquests jocs.
 • Es prohibeix circular en bicicleta, patins, monopatins o similars a les voreres o en d’altres espais destinats a l’ús dels vianants (com ara places, carrers de vianants, etc), tret d’aquells en els que hi hagi un carril expressament destinat a aquesta finalitat.

Indumentàries que impedeixen o dificultin la identificació
S’amplien els supòsits de la prohibició:

 • No és permès romandre a la via pública ni accedir o romandre als autobusos municipals, a les instal·lacions, equipaments o locals on s’ofereixin serveis municipals, a les persones que portin vel integral, burka, niqab, passamuntanyes, casc integral (tret del previst per la normativa general de circulació) o altres vestimentes o accessoris que impedeixin o dificultin la identificació.
 • Aquesta prohibició no regirà en els supòsit d’actes festius, tradicionals o culturals que es desenvolupen a la via pública o bé obeeixi a l’exercici d’una determinada professió.
 • La nova ordenança amplia el supòsits de la infracció i els considera com a lleu.

Deposicions i alimentació d’animals a la via pública
Es modifica la tipificació dels comportaments incívics, que en alguns casos passa de lleu a greu:

 • Les persones que passegin animals, els propietaris i/o posseïdors d’animals de companyia hauran d’evitar que aquests facin les seves deposicions a la via pública o en qualsevol altre espai d’ús públic, així com que facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. En cas que no es pugui evitar la deposició, s’hauran de recollir immediatament els excrements. Les deposicions es col·locaran en bosses de plàstic o altres embolcalls impermeables i tancats i es dipositaran al contenidor de rebuig o paperera més properes. La infracció passa de considerar-se de lleu a greu.
 • En cap cas els animals podran accedir als espais, sorrals o parcs de jocs infantils. La infracció passa de considerar-se lleu a greu.
 • No es permet alimentar als animals a o des de la via o espai públic. Especialment s’estableix la prohibició de fer-ho als animals abandonats, salvatges urbans (per exemple els coloms) o ensalvatgits, tret dels supòsits autoritzats. Es considera infracció lleu.
 • Es prohibeix l’accès d’animals a l’interior d’edificis i instal·lacions públiques, excepte espais autoritzats. La prohibició no afecta a gossos d’assistència. Es considera infracció lleu.

Escombraries
S’incorporen els supòsits de la prohibició, i es consideren com a lleus:

 • Es prohibeix deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida.
 • Es prohibeix dipositar als contenidors les escombraries fora de l’horari establert.
 • Es prohibeix agafar elements dipositats en contenidors situats a la via pública.

Pràctiques sexuals i oferiment i demanda de serveis sexuals
S’incorporen com a nous supòsits prohibits i es tipifiquen com a infraccions greus:

 • Es prohibeixen tot tipus d’actes sexuals o obscens a la via o espais públics.
 • Es prohibeix en els espais públics en tot el seu terme municipal l’oferiment, sol·licitud, negociació o acceptació directa o indirecta de serveis sexuals retribuïts. Es considera especialment greu quan aquestes conductes es duguin a terme en espais situats a menys de 200 m de distància de zones residencials, centres educatius o qualsevol altre lloc amb activitat comercial, empresarial o d’especial concurrència.

Nudisme
S’incorpora com a nou supòsit prohibit i es tipifica com a infracció lleu:

 • Es prohibeix anar per la via o espais públics total o parcialment despullat o despullada.
Foto de la roda de premsa de presentació de l'Ordenança de Civisme
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.