Notes de premsa

L’Ajuntament de Reus incorpora novetats en el sistema de tarifa plana dels tributs municipals

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 12/01/2023
RP Novetats Calendari Contribuent 2023
Calendari Contribuent 2023
Imatge tarifa plana tributs municipals

Fins al pròxim 25 de gener, els contribuents es poden acollir al pagament de tributs municipals mitjançant una tarifa plana. El procediment incorpora enguany algunes novetats respecte als exercicis anteriors. El Pla Personalitzat de Pagament (abans anomenat Termini Especial de Pagament) permet abonar l’import dels tributs en 10 mensualitats (de febrer a novembre) i sense interessos de demora. La tarifa mensual es calcula de forma individualitzada per a cada contribuent, d’acord amb les seves obligacions tributàries.

Com a novetat, a més del canvi de nom, les quotes passen de nou a deu mensualitats i el càlcul de la mensualitat tindrà en compte els canvis que es produeixen en la situació del contribuent (com la incorporació o la baixa d’obligacions tributàries per la compra o venda de nous béns, etc ...), i les quotes s’ajustaran automàticament. Per tant les regularitzacions es faran de forma automàtica al llarg de l’any i no al final com es feia abans.

Aquesta modalitat de pagament és aplicable als tributs de venciment periòdic:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
  • Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana o rústica)
  • Taxa per recollida d’escombraries
  • Guals
  • Taxa per utilització o aprofitament de vol, sòl i subsòl de la via pública
    Impost sobre activitats econòmiques
  • Preu públic recollida residus.

A les persones que s’acullin al Pla Personalitzat de Pagament no se’ls cobraran interessos de demora ni s’exigirà garantia, sempre que es paguin les fraccions en els terminis indicats. La periodicitat mensual dels pagaments, consistirà en deu quotes el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de cada mes, des del 5 de febrer fins al 5 de novembre inclosos.

Els requisits per ser beneficiari d’aquest sistema són no tenir deute pendent en executiva amb l’Ajuntament, llevat que el deute estigui fraccionat o suspès; les quotes resultants del pla personalitzat de pagament han de ser superiors a 15€ i domiciliació obligatòria del pagament de les quotes en un únic compte.

Les persones adherides a l'anterior Termini Especial de Pagament no han de fer cap actuació i es consideren adherides automàticament al nou Pla Personalitzat de Pagament.

Next Generation UE

La gestió del nou Pla Personalitzat de Pagament es fa gràcies a la implementació progressiva d’un nou programa de gestió tributària que permet, entre altres avantatges, automatitzar procediments i processos i facilitar les tramitacions electròniques de forma avançada.

La seva implantació s'emmarca en el desplegament del projecte de Transformació digital. Programa de gestió tributària, que compta amb finançament europeu a través de l'instrument financer dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d'acord amb la convocatòria del Ministeri de Política Territorial per a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals.

Campanya informativa i accés al tràmit Pla Personalitzat de Pagament

Com cada any, l’Ajuntament de Reus ha posat en marxa una campanya informativa amb el Calendari del Contribuent 2023 i per facilitar que la ciutadania pugui acollir-se al pagament fraccionat dels tributs.

La tarifa plana es pot demanar per via telemàtica cal fer-ho a través del tràmit "Pla personalitzat de pagament" 

Accedir al tràmit del Pla Personalitzat de Pagament

Presencialment, els contribuents es poden dirigir al SAIC, Servei d’Atenció i Informació al Contribuent (c/Sant Llorenç, 25 ) sempre amb cita prèvia (citaprèvia.reus.cat) o a l’OAC, Oficina d’Atenció Ciutadana (pl- Mercadal, 1), sempre amb cita prèvia  (citaprevia.reus.cat)

Les persones físiques o jurídiques que no s'acullin a la tarifa plana dels impostos han d’efectuar el pagament dels tributs d'acord amb el Calendari del Contribuent 2023 que es detalla a continuació:

Del 3 de març al 5 de maig. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Del 5 d’abril al 5 de juny. Impost Béns Immobles Urbans (IBIU)
Del 5 d’abril al 5 de juny. Impost béns Immobles Rústics
Del 5 d’abril al 5 de juny. Taxa d’Escombraries / Preu Públic Recollida de Residus
Del 5 d’abril al 5 de juny. Taxes Aprofitament via pública
Del 5 d’octubre al 5 de desembre. Impost activitats econòmiques (IAE)

En aquest cas, l’import dels rebuts domiciliats en compte bancari es carrega als 30 dies de l’inici del període de pagament. Els detalls de la domiciliació bancària es poden consultar al tràmit "Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals":

Accedir al tràmit Alta o canvi de domiciliació bancària de tributs municipals

RP Novetats Calendari Contribuent 2023
Calendari Contribuent 2023
Imatge tarifa plana tributs municipals

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.