Notes de premsa

L’Ajuntament obre aquesta setmana la convocatòria d’ajuts a pagar els rebuts de l’IBI, l’aigua, la brossa i els guals

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 3/05/2021
Mariluz Caballero

L’Ajuntament de Reus té previst obrir aquesta setmana la convocatòria de subvencions per a persones amb situacions econòmiques desafavorides, gestionades per la regidoria d’Hisenda i amb les que es bonifiquen els rebuts de l’IBI, l’aigua, la brossa i els guals. La partida econòmica de la convocatòria és de 219.700 euros, ampliables fins a 327.700. La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de manera conjunta amb la dels ajuts a la pobresa energètica, anunciada la setmana passada, amb l’objectiu de facilitar la tramitació dels sol·licitants que, d’acord a les bases, tenen perfils socioeconòmics semblants.

La convocatòria inclou quatre línies d’ajuts:

 • Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable.

 • Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat.

 • Ajut de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.

 • Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat.

Difusió i facilitat en la tramitació
L’Ajuntament vol reforçar la difusió de la convocatòria per arribar a totes les famílies de la ciutat que poden necessitar l’ajut:

 • L’Ajuntament compta amb la col·laboració de les associacions de veïns per ajudar a la difusió de les ajudes entre els veïns dels diferents barris de la ciutat.

 • Igual com es va fer l’any passat, es farà un enviament de missatges via correu electrònic o telèfon mòbil als beneficiaris de les ajudes de l’any passat per informar-los de la convocatòria i de com poden tramitar l’ajuda.

Igualment, la convocatòria preveu facilitar la tramitació de la sol·licitud:

 • S’estableixen dos modalitats de procediment per tramitar la sol·licitud: un procediment abreujat, per a aquelles persones que ja van sol·licitar l’ajut l’any passat i que no han variat les seves circumstàncies socials i econòmiques; i un procediment ordinaris, per a la resta.

 • La gestió unificada de les quatre línies d’ajuts, més la de pobresa energètica, permet que les persones interessades presentin una sola vegada tant la sol·licitud com la informació relativa als requisits econòmics. L’Ajuntament farà la gestió interna perquè la valoració sigui vàlida per a totes les ajudes a que opti la persona interessada.

Línies d’ajuts
Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable
La quantitat a percebre s’estableix en funció de l’import satisfet per la factura emesa des dels mesos de gener a setembre i com a màxim, les següents quantitats:

 • Per a unitats familiars d’un sol membre, 70 euros de l’import anual pagat.

 • Per a unitats familiars de 2 membres, 100 euros de l’import anual pagat.

 • Per a unitats familiars superiors a 2 membres, 140 euros de l’import anual pagat.

Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat
S’estableixen 2 nivell de subvenció:

 • Una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres.

 • Del 80%, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.

Ajuts de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.
La quantia de l’ajut serà l’equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.

Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat
La quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

Requisits
A banda dels requisits específics de cada convocatòria, les quatre línies, més la línia de subvencions de pobresa energètica, fixen el mateix llindar de renda:

 • Per a les unitats de familiars d’un sol membre, l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya x 1,25.

 • I per a les unitats familiars de dos membres o més, el número de membres amb ingressos x l’Índex de Renda de Suficiència + el número de membres sense ingressos +30% de l’IRSC

Mariluz Caballero
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.