Notes de premsa

L'Ajuntament retira material i maquinària de l'obra il·legal dels galliners de la carretera de Montblanc

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 22/10/2003

ris de les brigades municipals, acompanyats de la Guàrdia Urbana, actuant d'acord a l'autoritzacio judicial concedida pel jutjat del contenciós administratiu amb data 26 de setembre de 2003, han retirat material i maquinària de l'obra il·legal que realitza l'empresa Tarraconense de Construccions y Rehabilitaciones SL, transformant una nau galliner en habitatges sense llicència.

El 17 d'octubre, l'Ajuntament va aprovar una sanció de 90.000 euros a la constructora per una infracció urbanístíca molt greu. L'empresa esmentada continua sense legalitzar les obres per la qual cosa i d'acord amb la normativa vigent, un cop esgotat el termini legal, s'haurà d'adoptar l'ordre d'enderroc.
Adjuntem l'ordre cronològic de les actuacions practicades per l'Ajuntament de Reus.
En data 12 d'agost del 1997, l'empresa «Tarraconense de Construcciones y Rehabilitaciones, SL» va presentar una instància a l'Ajuntament en la qual exposava que era la propietària de la finca situada en el núm. 137 de la Ctra. de Montblanc, on hi havia, segons transcripció literal de la instància, ""una nau industrial d'antiga construcció que porta diversos anys sense cap tipus d'activitat industrial"". L'empresa pretenia ""rehabilitar la nau abans esmentada en quatre habitatges aparellats en primera fase i unes altres quatre en una segona fase"", per la qual cosa sol·licitava que l'Ajuntament l'informés sobre la possibilitat de dur a terme les obres i el procediment a seguir per a l'obtenció de la corresponent llicència.
Previ informe desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, en data 9 de setembre del 1997 va dirigir-se a l'empresa sol·licitant un escrit del Secretari General de l'Ajuntament comunicant que el consistori havia informat desfavorablement la possibilitat de realitzar les obres a dalt esmentades, perquè aquestes contravenien la normativa urbanística municipal vigent. Aquesta comunicació va ser recepcionada per l'empresa en data 26 de setembre del 1997, segons consta al corresponent avís de rebuda de Correus, sense que Tarraconense de Construcciones y Rehabilitaciones, SL manifestés res més al respecte amb posterioritat.
Convé ressaltar que no consta als arxius municipals que l'any 1997 se sol·licités ni es concedís cap llicència per rehabilitar la façana de la nau, com, segons la informació periodística apareguda avui, manifesta l'empresa. Tampoc no es va incoar, aquell any, cap expedient sancionador en referència a la nau en qüestió, ja que no hi ha constància que en aquell moment s'hi estiguessin duent a terme obres de cap tipus.
Més de tres anys més tard, el 5 de desembre del 2000, Tarraconense de Construcciones y Rehabilitaciones, SL sol·licita llicència d'obres per substituir els desaigües i la instal·lació elèctrica de la nau en qüestió, la qual fou denegada per decret de data 16 de gener del 2001, perquè la nau és disconforme amb les ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Reus. L'empresa no va recórrer la denegació de la llicència. És important destacar que la llicència no havia estat atorgada per silenci administratiu, com ara sembla que afirma l'empresa, ja que la llei estableix amb claredat que en cap cas poden considerar-se adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les lleis urbanístiques o del planejament urbanístic vigents.

En data 11 de desembre del 2000, l'inspector municipal d'obres formula acta d'inspecció en la qual manifesta que s'estan realitzant ""obres de desenrunament i neteja de la nau sense disposar de permís municipal"". En base a l'acta esmentada i als informes posteriors dels serveis tècnics municipals, per decret de data 24 de maig del 2001 va resoldre's la paralització de les obres, el requeriment de la seva legalització i la incoació d'expedient sancionador per infracció urbanística, que va resoldre's en data 19 de juny del 2001, mitjançant resolució per la qual s'imposava a Tarraconense de Construcciones y Rehabilitaciones, SL una multa de 97.500,- PTA. Un cop més, l'empresa no va recórrer cap de les resolucions municipals, que li van ser convenientment notificades, segons consta als corresponents avisos de rebuda de Correus.

13/12/2002: L'inspector municipal informa que les obres, paralitzades des de l'any anterior, s'han reprès. Els operaris que hi treballen li neguen l'accés.
20/2/2003: S'incoa nou expedient sancionador. El decret no pot ser notificat a l'empresa, i s'ha de notificar mitjançant un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Tarragona.
17/10/2003: La Comissió de Govern resol l'expedient sancionador, imposant una sanció de 90.000 euros.
Juntament amb el segon expedient sancionador, en data 29/1/03 s'acorda la suspensió de les obres i es concedeix termini de dos mesos per a la seva legalització.
Donat que no es van suspendre les obres, es va sol·licitar autorització judicial per a la retirada dels materials i maquinària, que va ser concedida per auto del jutjat contenciós administratiu de data 26/9/2003.
Cal assenyalar que Tarraconense de Construcciones y Rehabilitaciones, SL no ha sol·licitat la legalització de les obres, per la qual cosa, i d'acord amb la normativa vigent, un cop esgotat el termini legal, s'haurà d'adoptar l'ordre d'enderroc de les obres.
És important ressaltar que l'empresa no ha recepcionat cap de les notificacions que li han estat remeses per l'Ajuntament durant tot l'any 2003, per la qual cosa tots els decrets recaiguts en els diferents expedients s'han hagut de publicar, d'acord amb la legislació aplicable, al BOPT i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Tarragona (ciutat en la que consta l'últim domicili conegut de l'empresa).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.