Notes de premsa

Proposta de resolució de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Reus, sobre la violència de gènere i de compromís per la igualtat

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 21/11/2003

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució sobre la violència de gènere i de compromís per la igualtat, amb el següent redactat:

«Viure la democràcia i en democràcia és la norma de convivència suprema que regeix en la nostra societat. La democràcia es fonamenta en dos grans principis: la llibertat i la igualtat de les persones. Malgrat això, en tots els àmbits de la vida pœblica i privada es donen, repetidament, situacions en les quals determinades persones o colálectius veuen limitada la seva llibertat i l'exercici dels drets que els han estat reconeguts.
La lluita contra la violència de gènere passa per la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes i és una lluita pels drets humans i és per aquest motiu que els/ les representants de l'ajuntament de Reus MANIFESTEM el nostre compromís per portar a terme una actuació local activa adreçada a la prevenció i eliminació de la violència contra les dones i impulsar accions que contribueixin a millorar la situació d'aquelles dones que tenen dificultats per defensar els seus drets o per desenvolupar-se plenament en igualtat de condicions i a fomentar una cultura de la igualtat i de respecte a les diferències. Convidem totes les institucions i entitats ciutadanes a comprometre's amb la democràcia i la igualtat de gènere mitjançant l'adhesió a aquest manifest i la realització de les següents accions:

1) Realitzar accions de sensibilització per a la igualtat en el marc de les actuacions pròpies especialment en aquelles dates assenyalades en el calendari: el Dia Internacional de la Salut de les Dones, de la no violència contra les dones, el mateix dia 8 de març, el dia Internacional per a una educació no sexista, etc.
2) Fomentar una cultura de la no violència de gènere mitjançant l'elaboració de decàlegs en relació al tema, denunciant la violència legitimada a través dels mitjans de comunicació, colálaborant amb els centres educatius en el foment d'una educació no violenta i de respecte a les diferències i establir una comunicació no sexista tant interna com externa.
3) Garantir els recursos adients en tots els nivells d'intervenció en coordinació amb la resta d'institucions, per a les dones que volen sortir d'una situació de violència i s'adrecen a les institucions i entitats al municipi. Amb aquest objectiu, cal cercar un compromís econòmic per tal de garantir els recursos, professionals, de prevenció, així com la dotació d'aquelles infrastructures necessàries d'acolliment.
4) Prendre accions o mesures des de totes les diferents àrees d'intervenció: investigació, sensibilització, prevenció, formació i atenció i protecció a les víctimes i crear espais de l'àmbit local per tal de afavorir l'intercanvi d'actuacions i experiències que permetin l'acció conjunta i coordinada.
5) Expressar solidaritat amb les víctimes directes i indirectes d'aquestes conductes i afavorir una atenció ràpida, adequada i eficaç. Aquesta atenció ha de ser un compromís de totes les entitats i institucions que actuen al nostre municipi i ha de ser un dret de les víctimes, sigui quina sigui la seva edat, condició social, país de provinença o situació legal.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.