Junta de Govern Local 02/08/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 2/08/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 2 d'agost de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Alcaldia. Encàrrec del servei d'atenció domiciliària a la Fundació per l'Acció Educativa (FAE)

4. Alcaldia. Encàrrec a la Fundació per l'Acció Educativa de les accions dels Espais Mas Pintat. Període setembre a desembre de 2013.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació de la relació de despeses.

6. UGAPE. Aprovació de bases per a l'atorgament de subvencions a les persones i famílies afectades per la dació en pagament i/o execució hipotecària amb plusvàlua.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

7. Gestió Urbanística. Exempció de la constitució de junta de compensació i aprovació d’una operació jurídica complementària al projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica, de l’Àrea 5.21 “Tecnolama a la Ctra. de Constantí”.

8. Gestió Urbanística. Recepció de les obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions del Pla parcial del sector A.4 "Ctra. de Constantí Nord", corresponents a les zones verdes 1 i 2 i el pont del C/ Alguer.

9. Patrimoni del Sòl. Recuperació d'ofici de la part de la finca situada al c/ Sabaters, 2V, ocupada per un panell publicitari instal·lat sense autorització municipal.

10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Requeriment previ a l’adjudicació del contracte de la gestió del servei públic de teleassistència domiciliària.

11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada i caràcter ordinari, del servei d’activitats de cursos i tallers de formació i lleure dins de la xarxa dels Centres Cívics de Reus.

12. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Acceptació de la subvenció per a l’operació “Projecte espai Gaudí i el Modernisme de Reus” atorgat pel cofinançament FEDER Catalunya, per al període 2007-2013, eix 4 (Desenvolupament local i urbà).

SERVEIS A LA PERSONA

13. Benestar Social. Ratificació del protocol addicional de concreció per al 2013 del contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Reus en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012.

14. Cultura i Joventut. Establiment de diversos preus públics de l’Àrea de Cultura.

15. Participació i Ciutadania. Aprovació de preus públics de les activitats dels Centres Cívics Municipals i del Casal de les dones. Període octubre a desembre de 2013.

16. Participació i Ciutadania. Bases dels premis de fotografia Montserrat Vidal i Barraquer.

17. Participació i Ciutadania. Bases dels premis de relats breus d’escriptura femenina Antònia Abelló Filella.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 30 de juliol de 2013

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.