Junta de Govern Local 12/07/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 12/07/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 12 de juliol de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert, amb caràcter harmonitzat, del servei de neteja dels centres escolars, les dependències municipals, les dependències de Reus Esport i Lleure SA (RELLSA) i les dependències de Gestió de Serveis Funeraris SA (GESFURSA).

4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Deixar sense efecte un conjunt d’acords i convenis subscrits per l’Ajuntament amb INNOVA que afecten a la disposició ús i titularitat de l’immoble de la Plaça Mercadal núm. 3 i aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Reus i Innova Grup d’empreses Municipals SA, en virtut del qual es recupera per part de l’Ajuntament la plena titularitat de l’immoble de referència, i es reconeix una indemnització econòmica a favor d’INNOVA.

5. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Rectificar l’error aritmètic advertit a l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de juny de 2013, relatiu a la revisió de preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

6. Oficina d’Habitatge. Proposta d’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, d’ampliació de la pròrroga per al 2n. semestre de l’any 2013, del Conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge.

7. Oficina d’Habitatge. Proposta d’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, d’ampliació de la pròrroga per al 2n. semestre de l’any 2013, del Conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

8. Patrimoni del Sòl. Aprovació de l’acta de cessió de terrenys a compte de les cessions obligatòries del Sector d’urbanitzable anomenat-B-4, MATET, del PGOU.

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Declarar la suspensió del procediment d’aprovació del projecte “Millora i ampliació del sanejament dels polígons industrials de la zona sud-est del TM de Reus situats a l’entorn de les rieres de la Baorada i la Boella amb l’EDAR de Reus”.

10. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Declarar la caducitat de l’expedient d’aprovació del projecte de nova construcció de l’Institut Escola Els Ganxets.

SERVEIS A LA PERSONA

11. Cultura i Joventut. Aprovació de diversos preus públics de la regidoria.

12. Benestar Social. Modificació puntual de les bases per accedir a la targeta per al transport públic municipal per persones amb discapacitat.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 9 de juliol de 2013

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.