Junta de Govern Local 17/05/2013

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 17/05/2013

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 17 de maig de 2013 a les 12:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovar la prorroga del servei consistent en el pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal de la ciutat de Reus .

4. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a regularització harmonitzada i caràcter ordinari, de la gestió del servei públic deTeleassistència domiciliària.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

5. Emergències i Protecció Civil. Aprovació del conveni del col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp en matèria de plans d’Autoprotecció (PAUs)".

6. Gestió Ambiental. Adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestories del Sistema Integrat de Gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAAE), pel període 2013-2017.

SERVEIS A LA PERSONA

7. Benestar Social. Aprovació conveni amb Càritas Interparoquial de Reus per al funcionament del menjador social ubicat al carrer Francesc Bartrina, 6-8, baixos.

8. Benestar Social. Aprovació del conveni marc amb l’Assemblea Local de la Creu Roja per a l’any 2013.

Assumptes sobrevinguts

Reus, 14 de maig de 2013

L’alcalde

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.